Forskning ved Modum Bad

Forskningsinstituttets overordnede målsetting er behandlingsforskning med sikte på å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg, forskning i grensefeltet mellom psykiatri og sjelesorg, samt å gi impulser til det øvrige psykiatriske hjelpeapparatet. Forskningen ved Modum Bad skal være rettet mot psykiske lidelser og behandling av disse, samt på forholdet mellom sjelesorg og psykiatri.

Kontakt oss Om Forskningsinstituttet Våre forskere

Aktive prosjekter

21

Pr. 31.03.2022

Antall publikasjoner

52

2021

Artikler/intervjuer i media

85

2021

Doktoravhandlinger

25

1986-2021

Om Forskningsinstituttet

Forskningen ved Modum Bad skal være rettet mot psykiske lidelser og behandling av disse, samt på forholdet mellom sjelesorg og psykiatri. Forskningsinstituttet ved Modum Bad, Gordon Johnsens stiftelse, ble opprettet i 1985. Modum Bads unike kontekst med å tilby intensiv behandling i klinikk over cirka tre måneder, gir oss mulighet til å gjennomføre forskningsprosjekter som kan følge terapiutvikling tett på den enkelte pasient underveis i oppholdet, samt ved etterundersøkelser.

Wife Comforting Husband Suffering With Insomnia

Hyppige målinger

Økt bruk av hyppige målinger underveis i behandlingsforløpet gir oss anledning til å anvende innsamlede data i behandlingen som klinisk tilbakemelding om behandlingsprogresjon og –prosess som en viktig del av brukermedvirkning. De samme data akkumuleres på gruppenivå til forskningsformål som gjør oss i stand til å få mer kunnskap om virksomme faktorer i behandlingen.

Tilbakemeldingssystemer

Modum Bad har over tid anvendt flere typer tilbakemeldingssystemer (for eksempel OQ-45 og STIC). Vi har også utviklet et eget elektronisk system som heter Modum Process Outcome Questionnaire – MPOQ) som nå er implementert på alle kliniske avdelinger til både klinisk og forskningsmessig formål.

MPOQ vil sannsynligvis være egnet også innen andre behandlingskontekster, og vi tar sikte på et samarbeid og erfaring fra forskjellige behandlingssteder for å gjøre nødvendige tilpasninger av systemet. CheckWare er vår samarbeidspartner for elektronisk innhenting og behandling/rapportering av data.

Tett samarbeid

Det tette samarbeidet mellom forskning og klinikk som vi har etablert ved Modum Bad innebærer at forskning i økende grad blir integrert som en naturlig del av behandlingen. Vår unike kontekst, samt god produksjon av publikasjoner og doktorgrader på et høyt internasjonalt nivå over flere år, gir Forskningsinstituttet anerkjennelse fra ledende psykoterapimiljøer nasjonalt og internasjonalt. Vår tilknytning til internasjonalt anerkjente forskere gjennom for eksempel Bruce Wampold fungerer også som en døråpner til større forskningsmiljøer.

Målsetting

Forskningsinstituttets overordnede målsetting er behandlingsforskning med sikte på å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg, forskning i grensefeltet mellom psykiatri og sjelesorg, samt å gi impulser til det øvrige psykiatriske hjelpeapparatet. Det forskes på ulike nivåer – fra enklere studier til doktorgradsprosjekter.

Doktoravhandlinger

Siden oppstarten i 1985 har det utgått 25 doktoravhandlinger fra Forskningsinstituttet innenfor temaene angstlidelser, depressive lidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, fysisk aktivitet og psykiske lidelser, par- og familieterapi, legers helse, og eksistensielle temaer/religionspsykologi. Innenfor disse områdene har Modum Bad utviklet solid akademisk kompetanse.

Fordi det forskes på de områdene hvor Modum Bad yter behandling, blir forskningsresultatene klinisk relevante. Dette bidrar til å høyne kvaliteten på terapien ved at forskning innebærer økt faglig bevissthet, herunder at behandlingen så langt som mulig skal være evidensbasert.

Spesialistutdanning

Denne faglige spisskompetansen avspeiler seg også i at Modum Bad som forskningsinstitusjon er en av de seks psykiatriske institusjonene i Norge som er blitt godkjent for inntil et års tjeneste som del av spesialistutdanningen for leger i psykiatri. I tillegg bidrar Forskningsinstituttet sterkt i spesialistprogrammet overfor psykologer.

Ansatte

Antall ansatte er 10 årsverk fordelt på:

Sju seniorforskere (PhD). Av disse er to professorer.
Ni PhD-stipendiater
Én administrasjonskonsulent
Vi ferdigstiller i snitt én doktorgrad per år, hvilket betyr tilsvarende nyrekruttering.
Lokaliteter
Forskningsinstituttet disponerer den flotte sveitservillaen ”Prinds Carl” i eplehagen på Modum Bad. Bygget består av 17 kontorer, møterom og bibliotek.

Finansiering

Det søkes kontinuerlig om ekstern finansiering fra tilgjengelige kilder. En del av forskningen er også internfinansiert av Modum Bad.

Kontaktinfo:

Postadresse:
Modum Bad, Forskningsinstituttet
Postboks 33
3371 Vikersund

Besøksadresse:
Badeveien 287
3370 Vikersund

Telefon: 32 74 97 00
Faks: 32 74 98 68

Administrasjonskonsulent: amina.kaggestad@modum-bad.no
Tlf.: 32 74 98 66

Contact us:

Postadress:
Modum Bad, Research Institute
Postbox 33
N-3371 Vikersund, Norway

Visit us:
Badeveien 287, 3370 Vikersund

Phone: +47 32 74 97 00
Fax: +47 32 74 98 68

Administrative Consultant: amina.kaggestad@modum-bad.no
Phone: + 47 32 74 98 66

Nyhetsarkiv fra Forskningsinstituttet: