Depresjon

Modum Bad behandler depressive lidelser. På denne siden vil du finne informasjon om behandlingstilbudet. Ønsker du å vite mer om lidelsen, klikk her for fakta om depresjon.

Behandlingsmodell Innleggelse periode 1 innleggelse periode 2 Digital behandling

Informasjon om vårt behandlingstilbud for depressive lidelser

Vi tilbyr behandling til pasienter med vedvarende og tilbakevendende depresjon.

Sykdomsbildet er ofte sammensatt med flere diagnoser i tillegg til depresjon. Dette gir en høy symptombelastning, nedsatt funksjonsevne, relasjonelle utfordringer og svekket livskvalitet.

De fleste pasientene har vært syke over flere år og har en lang behandlingshistorikk, men ikke opplevd tilstrekkelig bedring eller varig effekt.

Behandlingsmodeller

Ved avdeling for depressive lidelser arbeider vi etter ISTDP – intensiv korttidsdynamisk psykoterapi. I denne modellen vektlegges økt grad av følelsesbevissthet, utfordring av etablerte forsvar samt bevisstgjøring av mønstre som har utviklet seg over tid. Dette er en veldokumentert forsknings – og erfaringsbasert terapimodell.

Behandlingen er intensiv og fokusert. Hovedelementene i behandlingstilnærmingen er gruppe- og individualterapi.

Personalet

Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, lege i spesialisering, psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Helsesportpedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.

Fritiden

Etter at dagsprogrammet er ferdig oppfordres pasientene til å delta i andre tilbud som Modum Bad arrangerer på ettermiddag og kveldstid.  Pasientene  er ansvarlige for å disponere sin tid, regulere hvordan de inngår i samspill med medpasienter og organiserer fritiden i tråd med egen målsetting og behandlingsplan.

Boforhold

Pasientene i to behandlingsteam ved avdelingen innkvarteres i pasientrom i «Villa Vita», ett behandlingsteam ved avdelingen innkvarteres i pasientrom i «Brakkeriggen». Pasientene i samme behandlingsteam bor i samme bygg. Pasientrommene har eget bad og det er felles stue, kjøkken og vaskerom i bygningen. Begge byggene ligger på sykehusområdet, i gangavstand til vårt behandlingsbygg «Villa Utsikten». Pasientene har tilgang til sykehusets personale på kveld, natt og helg, som har base i sykehusets hovedbygg.

Permisjon i helgene

Pasientene oppfordres til ikke å ta permisjon første og siste helg i behandlingsforløpet. Utover dette avtales permisjoner i samarbeid med behandlingsteamet.

Pakkeforløp

Pakkeforløp psykisk helse og rus ble innført i januar 2019. Vi følger som en del av spesialisthelsetjenesten de retningslinjer som pakkeforløpet gir. Intensjonen er økt brukermedvirkning samt sikre at pasienter får et  individuelt tilpasset og sammenhengende pasientforløp.

Vår avdeling har organisert behandlingstilbudet i to perioder.  Samarbeid med pasienten står sentralt. Behandlingsplanen er et viktig redskap for å gi god behandling og oppfølging i ventetiden. Noen pasienter avslutter pakkeforløp etter behandlingsopphold 1 når dette vurderes å være mest hensiktsmessig.

Innleggelse periode 1

Pasienter som har søkt om behandlingstilbud vurderes på bakgrunn av henvisning og egensøknad til innleggelse periode 1.

På bakgrunn av henvisning og egensøknad vurderes pasientene til innleggelse periode 1. (les her om hvordan søke behandlingsplass)

Målet med innleggelsen er å gi et behandlingstilbud og videre vurdere om vi har et egnet tilbud til pasienten ut fra våre inntakskriterier og avtalen vi har med Helse Sør-Øst.

Varighet

Varighet på innleggelsen er inntil 10 dager.

Gruppebehandling

Oppholdet består av diagnostisk og psykodiagnostisk utredning, gruppebehandling, undervisning og fysisk aktivitet. Gruppen består av åtte til ni pasienter som bor sammen og kan bruke fritiden sammen. Pasientene får et innblikk i og en erfaring med hva behandlingen består i. Det gir grunnlag for å avklare egen motivasjon, samt målsetting og forventninger til videre behandling. På slutten av innleggelsen gjøres det en oppsummering og en konklusjon sammen med pasienten.

Hva skjer i ventetiden?

Pasienter som skal videre i innleggelse periode 2 må påregne noe ventetid. Det innkalles fortløpende til periode 2. Pasientene vil få nærmere informasjon om dette under innleggelse periode 1. Alle er velkommen til å ta kontakt med forløpskoordinatorene ved behov.

Noen pasienter har avtaler i ventetiden. Disse følges opp av forløpskoordinator i samarbeid med fastlege eller annen henviser.

Finn kontaktinformasjon til våre pakkeforløpskoordinatorer – klikk her.

Innleggelse periode 2

Pasienten innkalles til innleggelse periode 2 på bakgrunn av vurderinger fra innleggelse periode 1.

Mål med behandlingen

Målet med denne innleggelsesperioden er å tilby helhetlig og individuelt tilpasset behandling der pasienten medvirker i egen terapiprosess.

Behandlingen søker å gi innsikt i, og forståelse for egne følelser og reaksjoner, samt skape endring og styrke fungering både relasjonelt og intrapsykisk.

Behandlingselementene er sammensatt for gjensidig å forsterke hverandre og gi en intensiv terapiprosess. Dette vil ofte være nødvendig for å bryte fastlåste mønstre.

Tre grupper

Avdelingen består av tre behandlingsgrupper med åtte pasienter. Hver gruppe kommer og avslutter samtidig. Behandlingsvarighet ca 10 uker. De ulike behandlingsgruppene har samme behandlingstilnærming. En av gruppene søker seg særlig mot å gi spesialisert behandling rettet mot depressive lidelser hos unge pasienter.

De ulike gruppeelementene i behandlingsprogrammet består av undervisning, bilde/utrykksterapi, fysisk aktivitet, oppmerksomt nærvær, pårørendetilbud og hjemmetreningsdager. I tillegg individuelle samtaler. Det er mulighet for samtaler med prest.

Behandlingsmål

Utarbeidelse av behandlingsmål og plan gjøres i samarbeid med pasienten.

Aktuelt fra Avdeling for depressive lidelser:

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.