Psykiatrisk poliklinikk

Modum Bads voksenpsykiatriske poliklinikk i Vikersund tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Vi tar imot pasienter fra Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller tar vi også imot pasienter fra andre kommuner.

Poliklinikken ble etablert i 1995 og drives i henhold til avtale med Helse Sør-Øst. Driftstilskuddet kanaliseres gjennom Vestre Viken HF.

Vi tilbyr individuell jobbstøtte (IPS). Hvis du ønsker hjelp til å skaffe og beholde arbeid parallelt med behandlingen, ta kontakt med din behandler for å få mer informasjon om tilbudet.

Om behandlingen i Poliklinikken

Behandlingen består av psykoterapeutiske samtaler hvor du både støttes og utfordres. Du kan få oppgaver å utføre mellom timene. Det blir også vurdert om du kan ha nytte av medisiner.

Dersom du får tilbud om behandling (individuelt eller i gruppe), starter den gjerne med en gjennomgang av konklusjonen fra utredningen. Du får også vite hvilken diagnose som er satt.

Pasient og behandler blir enige om innholdet i en behandlingsplan:

 • Målsetting
 • Tidsramme

Har du sagt ja til behandling, må du være villig til å sette av tid. Dette medfører at du må prioritere samtalene /gruppemøtene høyt.

Individuell samtalebehandling

Samtalene varer vanligvis 45 minutter. Du vil møte både støtte og utfordring fra terapeutens side. Mange av våre behandlere gir også pasientene oppgaver å utføre mellom timene, for eksempel å observere, å sjekke ut ting, å skrive ned eller å prøve ut ny atferd.

Vi oppfatter psykoterapi som et arbeid og forutsetter at du er innstilt på å jobbe med problemene. Erfaringen er at mulighetene for å bli kvitt/få redusert plagene er bedre jo mer aktivt en selv jobber med problemene.

Behandlingsteamet

Behandlingsteamet i Poliklinikken består av to psykiatere, tre psykologspesialister, en psykiatrisk sykepleier, en terapeut/gruppeterapeut og en lege i spesialisering.

Alle terapeutene deltar regelmessig i tverrfaglige teammøter. I disse møtene vil man i noen grad gjennom drøftelser, veiledning og på annen måte, legge opp behandlingen for den enkelte pasient.

Har en behandler spørsmål vedrørende terapien som ligger innenfor en annen faggruppes spesialområde, kan han/hun ta dette opp i teamet. Av og til kan det være aktuelt at en av de andre i teamet har en samtale med deg, for eksempel vedrørende sykemelding, resepter og testing.

Til deg som har barn

Når én i familien blir syk eller strever på annet vis, vil det ofte merkes. Det er viktig at barna får trygg og tilpasset informasjon. Dette vil bli tatt opp i behandlingen.

Utfylling av skjema

Poliklinikken bruker web-baserte scoringsskjemaer som standard før utredningssamtalen og ved avslutning av behandlingen. I tillegg kan du bli bedt om å fylle ut slike skjema underveis i behandlingen.

Bruk av testskjema kan hjelpe terapeuten til mer nøyaktig å beskrive eller forstå problemene dine. Det kan også være et skjema som hjelper til å vurdere alvorlighetsgraden av lidelsen din. Bruk av slike skjema kan sammenlignes med bruk av røntgen og blodprøver.

Vi håper at du er positiv til å fylle ut skjemaene. Dersom noe er vanskelig eller uklart, vil terapeuten bistå ved utfylling, og du vil få tilbakemelding på resultatene. Opplysningene i skjemaene er selvsagt underlagt taushetsplikt på linje med all annen informasjon.

Outcome Questionnaire 45 (OQ-45)

For å kunne følge systematisk med på om du har nytte av behandlingen og samarbeide med deg om dette, bruker vi pasient tilbakemeldingssystemet Outcome Questionnaire 45  (OQ-45). Bruk av OQ-Analyst innebærer at du fyller ut et skjema med 45 spørsmål på laptop på venterommet før hver time. Det tar ca 5-10 minutter å fylle ut. Her svarer du på hvordan du har hatt det den siste uka, slik du opplever belastning og mestring på ulike områder.  Skjemaet blir skåret umiddelbart og brukes i behandlingen.

Vår taushetsplikt

Alt personale du møter ved Psykiatrisk Poliklinikk har taushetsplikt – behandlere, sekretærer og rengjøring/driftsansatte. Uten ditt samtykke vil ikke noe av det du tar opp her komme videre til andre enn den som har henvist deg. Taushetsplikten innebærer at vi heller ikke vil vise at vi kjenner deg hvis vi møter deg andre steder enn på Poliklinikken, dersom ikke du hilser/nikker eller lignende først.

Taushetsplikten vår kan kun brytes – og det er vi lovpålagt å gjøre – dersom vi får kunnskap om at liv og helse er i fare, eller vi får kjennskap til omsorgssvikt overfor barn.

Henvisning

Du trenger henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten for innsøking til Poliklinikken. I en utredningssamtale kartlegger vi dine psykiske plager og gir en vurdering av din tilstand.

Poliklinikken mottar henvisninger fra fastleger og spesialisthelsetjenesten. Disse behandles i inntaksmøte en gang i uken.  Tilbakemelding og eventuell innkalling sendes innen maksimalt 14 dager.

Poliklinikken har plikt til øyeblikkelig hjelp-plikt. Det vil si at fastlege eller spesialisthelsetjenesten, om nødvendig, kan henvise til vurdering samme dag.

Utredning

I innkallingen til samtalen ligger informasjon om hvordan du kan fylle ut en del spørreskjemaer på intenett om plagene dine før du kommer til time. Svarene dine blir skåret og sett på, slik at du kan gå gjennom dette sammen med behandleren din i utredningssamtalen.

Samtalen tar sikte på å:

 1. Kartlegge de psykiske plagene dine og sammenhengen de står i
 2. Gi deg muligheten til å komme frem med hva du ønsker hjelp til
 3. Gjøre en vurdering av tilstanden din
 4. Ta opp hvilken motivasjon og målsetting du har for en eventuell behandling

Samtalen varer i cirka 1,5 time. Neste time blir brukt til å spørre mer systematisk om plagene dine (MINI-intervju).

Drøftes i tverrfaglig team

Etter samtalene utarbeider terapeuten et notat som blir lagt frem og drøftet i det tverrfaglige teamet. Det er i dette møtet vi avgjør om vi mener å ha et nyttig behandlingstilbud til deg. Kopi av notatet og konklusjonen sendes så til den som henviste deg.

Går du til behandling et annet sted for de samme problemene som du ønsker hjelp til her, må du ta opp dette i utredningssamtalen. Vi må da ta stilling til om du kan fortsette der du allerede er i gang, eller om du må gjøre et valg mellom en av behandlingene.

Behandlingsramme

Hvis utredningen konkluderer med å tilby individualsamtaler eller gruppebehandling, fastsettes en behandlingsramme med tidspunkt for oppstart av videre behandlingssamtaler og cirka behandlingstid. Det kan innebære noe ventetid fra utredningssamtale til neste behandlingstime.

Alternativer til behandling

Dersom vi mener vi ikke har tilbud om behandling til deg, informerer vi henvisende instans om dette.

Vi gir da gjerne råd og anbefalinger om alternative muligheter, for eksempel:

 • Mer hyppig kontakt med fastlegen
 • Henvisning til det offentlige helsetilbudet i kommunen
 • Medikamentforslag
 • Videre henvisning til privatpraktiserende terapeut
 • Utredning/undersøkelse i annen sammenheng

Gruppebehandling

Poliklinikken driver samtalegrupper for rundt åtte deltakere med ulik problematikk og etter ulike metoder.

Hver av gruppene er ledet av én eller to erfarne terapeuter. Gruppene har møter oftest 1,5 time en gang i uken, på dag- eller kveldstid. I noen tilfeller blir det spesielt søkt om gruppeterapi i henvisningen fra fastlegen.

I andre tilfeller kan pasienter, etter avtale, bli overflyttet fra individuell terapi til en gruppe når man mener han/hun vil ha bedre utbytte av dette.

I noen grupper starter og slutter alle deltakerne samtidig. I andre tas nye inn når noen slutter. Det vil før man starter i gruppe, gjennomføres et felles informasjonsmøte eller  en vurderingssamtale hos en av gruppeterapeutene.

Praktisk pasientinformasjon

Her finner du praktisk informasjon i forbindelse med din behandling ved vår poliklinikk.

Samarbeidspartnere

Poliklinikken samarbeider med en rekke offentlige instanser, særlig i helsevesenet. De mest sentrale er:

 • fastlegene
 • de psykiatriske team i kommunene
 • dagsenter
 • ambulant team
 • rusteam
 • døgnavdeling Røyse, Ringerike DPS
 • Psykiatrisk Avdeling Blakstad
 • NAV
 • barnevern
 • pleie- og omsorgstjenesten
 • bedriftshelsetjenesten
 • Frisklivssentralen

Der det er ønsket, deltar terapeuten din i samarbeidsmøter sammen med deg, så sant det er mulig.

Innsyn i journal

Hvis du ønsker det, har du rett til innsyn i journalen din. Snakk med terapeuten om du ønsker dette. Vi anbefaler i så tilfelle at du leser gjennom journalen med terapeuten tilstede, slik at han/hun kan forklare deg eventuelle uklarheter og utdype hva som står skrevet. På bakgrunn av skriftlig henvendelse kan du, mot gebyr, få kopi av journalen.

Betaling

Du betaler egenandel for timene inntil du oppnår frikort. Du kan betale med kort eller eventuelt giro.

Egenandelskort/frikort

Frikort kommer automatisk i posten etter at du har betalt frikortbelløpets grense. Grensen justeres årlig. Har du betalt mer enn frikortgrensen, refunderer HELFO det overskytende beløpet automatisk til din konto. Alle giroer du har mottatt fra oss må betales.

Oppgi frikortnummer til oss så snart du får det. Du vil da fritas fra egenandeler resten av året.

Se for øvrig www.helfo.no/frikort for ytterligere informasjon. Frikorttelefonen: 815 70 050 (sjekke hvor mye du har betalt inn p.t.)

Nye retningslinjer fra Helseøkonomiforvaltningen

Kjøregodtgjørelse

Kjører du lenger enn tre kilometer én vei til Poliklinikken, har du rett til å få kjøregodtgjørelse fra pasientreiser/HELFO. Reisebekreftelse for de timene du har hatt ved Poliklinikken får du i vår resepsjon. Du må gjerne samle opp for flere ganger, men husk at HELFO kun betaler for et halvt år tilbake i tid.

Informasjon om paisentreiser: www.pasientreiser.no eller tlf: 05515.

Telefontider

De fleste av våre terapeuter har faste telefontider. Disse kan du få oversikt over ved å henvende deg til Poliklinikkens resepsjon. De terapeutene som ikke har faste telefontider, vil ringe deg tilbake når de er ledige, om du ønsker det.

Mobiltelefon

Vi ber om at mobiltelefonen slås av under behandlingssamtaler.

Resepter og sykmelding

Foreskrivning av medisiner, utfylling av resepter og sykemeldinger som har forbindelse med dine psykiske plager, vil vi enten ta ansvaret for ved Psykiatrisk Poliklinikk, eller det gjøres i samarbeid med fastlegen din.

Ansvaret for å skrive ut resepter og sykemeldinger i forbindelse med fysiske sykdommer ligger som vanlig hos fastlegen. Har du fått resept eller sykmelding fra oss, må du passe på å ta det opp med behandler i god tid dersom du begynner å gå tom for medisiner, eller sykemeldingen holder på å gå ut. Vi ser helst at du gjør dette når du er her til samtale, kun unntaksvis på telefon.

Endringer av timeavtale

Hvis du ønsker å endre tidspunktet for en avtalt time, må du gi beskjed så raskt som mulig og senest 24 timer på forhånd – på mandager før kl. 09.00. Du kan ringe Poliklinikken på tlf. nr. 32 74 98 70. Hvis du ikke overholder disse fristene, må du regne med å betale et gebyr (selv om du har frikort). Du kan ikke regne med å få ny time samme uke hvis du endrer.

Hvis du ofte endrer timeavtalene, blir det gjerne så vanskelig å få til sammenheng i behandlingen, at vi må vurdere å avslutte kontakten. I så tilfelle må du be om å bli henvist på nytt når du har anledning til å prioritere terapien.

Må du vente lenger enn en time etter avtalt tid på oppstart av samtalen, slipper du å betale egenandel. Møter du opp og får beskjed om at timen er avlyst (for eksempel hvis terapeuten er blitt syk) skal selvfølgelig ikke egenandel betales og du får reisebekreftelse for oppmøte.

Manglende oppmøte

Hvis du uteblir fra en timeavtale uten å gi beskjed må du betale egenandel. Uteblir du flere ganger og vi ikke hører fra deg, avgjør din behandler om du får ny time eller om kontakten regnes for avsluttet. Skulle det i slike tilfelle for eksempel være forhold omkring terapien du er misfornøyd med, er det mye bedre at du tar det opp med behandleren din, eventuelt sekretær, slik at vi eventuelt kan få gjort noe med det, enn at du uteblir uten å gi beskjed.

Individuell plan

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Ofte er en fagperson i kommunens psykiatriteam eller en fra NAV koordinator for dette, men et arbeid om individuell plan kan også igangsettes av Poliklinikken.

Avslutning

Det er mange måter å avslutte terapien på, dette avklares mellom deg og din behandler. En måte er å avslutte uten avtale om flere samtaler. En annen måte kan være å forlenge tiden mellom timene mot slutten av behandlingen, mens en tredje er å ha avtale om en eller flere oppfølgingssamtaler etter et visst tidsrom. Ved avslutning av behandling sendes epikrise (sluttrapport) til henvisende lege.

Evaluering

Som ledd i at vi gjerne vil ha tilbakemeldinger på virksomheten ved Poliklinikken, blir du bedt om å fylle ut noen spørreskjemaer. Dette kan gjøre det mulig for oss å forbedre tilbudet.

Studenter i praksis

Vi har fra tid til annen utplassert studenter hos oss. Avhengig av hvor langt vedkommmende er i sitt studieforløp, vil de delta i time med terapeuten din eller være din hovedterapeut. Du vil alltid bli spurt om samtykke til dette på forhånd.

Rettigheter/klagemuligheter

Som pasient har du lovfestede rettigheter, formulert i lov om Pasientrettigheter.

Du har blant annet rett til:

 1. Å få din helsetilstand vurdert når henvisningen er mottatt. Vurderingen vil få ett av følgende utfall:
  – Rett til prioritert helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
  – Ikke tilbud om helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
 2. Å få informasjon om helsehjelpen og gi ditt samtykke.
 3. Å medvirke til gjennomføringen.
 4. Å bestemme hvem som får kjennskap til dine opplysninger.
 5. Innsyn i journal med bilag.
 6. Å klage på helsehjelpen.
 • Saksgang følger primært linjen i avdelingen. Behandlere – avdelingsleder.
 • Ønsker du å gå videre med klagen, bruk skjema for avvik/uheldig hendelser. Klagen går til avdelingsleder med kopi til kvalitetskoordinator, sekretær i kvalitetsutvalget.

Du har rett til å klage hvis du mener at de bestemmelser som er beskrevet i Pasientrettighetsloven ikke er oppfylt. Du kan klage direkte til din behandler, eller til lederen av Poliklinikken. Hvis klagen din avvises hos oss, sendes vårt svar automatisk til Helsetilsynet v/fylkesmannen i Buskerud.

Adresse for klage:

Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604, 3007 Drammen
E-post: postmottak@fmbu.no

Har du forslag til forbedringer, eller vil melde feil du mener er begått i behandlingen hos oss, har vi et eget ”Skjema for forbedringer og avviksmeldinger”. Dette får du ved henvendelse til en av våre sekretærer.

Til slutt

Informasjonen du nå har lest, dekker naturligvis ikke alle problemstillinger som kan dukke opp i forbindelse med poliklinisk behandling av psykiske lidelser. Vi håper imidlertid at du har fått et lite innblikk i hva terapi går ut på i vår sammenheng og hvilke rammebetingelser som gjelder. Har du flere spørsmål – ta dem opp med din behandler eller spør en av sekretærene våre.

Poliklinikken er en del av Modum Bad – et nasjonalt ressurssenter som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom forskning, formidling og forebygging.

Til deg som henviser

Vi har avtale med Helse Sør-Øst RHF om spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern. Fastlege, psykolog, psykiater eller spesialisthelsetjenesten (DPS eller tilsvarende) kan henvise til Modum Bad.

Mer informasjon om hvem vi gir tilbud til, hva søknaden må inneholde, ventetider osv. finner du her.

Elektronisk henvisning:
Modum Bad er tilknyttet norsk helsenett og mottar helst henvisninger elektronisk. Les mer her

Kontakt oss:

Kontakt oss gjerne via telefonen dersom du lurer på noe eller trenger rask kontakt med oss. E-post og sms-løsning kan ta noe lenger tid å få tilbakemelding på.

Telefon: 32 74 98 70
(08.00 – 15.30)

Adresser:

Besøksadresse:
Gordon Johnsens vei 2
3370 VIKERSUND
Klikk her for veibeskrivelse

Postadresse:
Modum Bad – Poliklinikken
Postboks 33
3371 VIKERSUND

Ikke send sensitivt innhold i e-post eller SMS!

Vennligst ikke send personlig informasjon om diagnoser etc. på e-post til oss. Vi kan av personvernhensyn ikke svare på denne typen henvendelser.

Viktig info dersom du ønsker å kontakte oss via SMS:

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe lenger tid å få tilbakemelding på sms enn å ringe oss.

Start tekstmeldingen med “MODUMPOL”

Skriv så fødselsdato, ditt navn og din beskjed.

Send til tlf. 2097

(Pris kr. 6,- pr. mottatt melding).

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.