Traumelidelser

Modum Bad behandler traumelidelser. På denne siden vil du finne informasjon om vårt behandlingstilbud ved Avdeling for traumelidelser i Vikersund. Her tilbyr vi døgnbehandling for tidlige relasjonstraumer. Ved Avdeling for angstlidelser behandles PTSD etter traumer i voksen alder. I Oslo har vi Traumepoliklinikken.

Behandlingsmodell Kurs- og utredningsopphold Oppfølgingsopphold Digital ressursbank

Behandlingstilbud for traumelidelser

I Avdeling for traumelidelser behandles kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som følge av alvorlige relasjonstraumer i oppvekst.

Relasjonstraumer som ligger til grunn for traumelidelsen kan være kan være seksuelle overgrep, mishandling og/eller ulike typer omsorgssvikt.

Diagnoser/symptomer

Diagnoser/symptomer som behandlingen retter seg mot er: Kompleks PTSD og dissosiative lidelser. De sammensatte psykiske vanskene innebærer også problemer med affektregulering, selvbilde og relasjonelle vansker. Symptomer i form av depresjon, angst, spiseproblemer, rus og personlighetsproblematikk kan være til stede, men ikke i et slikt omfang at det krever en annen spesialisert behandling.

Behandlingen

Det er viktig med erfaring fra individuell poliklinisk behandling før en vurderer den type døgnbehandling som gis under en innleggelse i Traumeavdelingen. Behandlingen her er gruppebasert. Aktiv deltagelse i de ulike delene av ukeprogrammet er viktig for å oppnå bedring.

Vår avdeling har lav bemanning på kvelden, om natten og i helgene. Vi har av den grunn ikke mulighet til å ta imot pasienter med kontrollbrist i form av pågående utagering som aktiv bruk av rus, selvskading eller mangel på kontroll over selvmordimpulser.

Lokalt behandlingstilbud

En innleggelse hos oss er alltid en del av et lengre behandlingsforløp for den enkelte. For at behandlingen skal gi god effekt, er det ut fra vår erfaring nødvendig at de som søkes inn har et lokalt behandlingstilbud både i forkant og etterkant av en innleggelse.

Viktig forskning i avdelingen

Traumeavdelingen og Angstavdelingen har startet et forskningsprosjekt om kompleks posttraumatisk stresslidelse. Psykologspesialist Peter Sele leder prosjektet.

Behandlingsmodell

Vår traumebehandling består av ulike typer gruppe- og individualterapi samt miljøterapi. Pasientene deltar aktivt i endringsarbeidet.

Teoretisk grunnlag og forståelse

Vi søker å være kontinuerlig oppdatert på forskning og anbefalte behandlingstilnærminger ved komplekse traumelidelser. Det er derfor jevnlig kontakt og samarbeid med internasjonale fagmiljøer på området. Den teoretiske tilnærmingen er bred og inkluderer forståelsesmodeller fra nyere traumeteori. Alle gruppene arbeider ut fra en faseorientert tilnærming.

Ulike teoritradisjoner

Behandlingstenkningen i avdelingen drar veksler på ulike teoritradisjoner. Noen sentrale kilder er strukturell dissosiasjonsteori, interpersonlig nevrobiologi, eksponeringsterapi, kroppsorienterte psykoterapeutiske tilnærminger, interpersonlig teori og tilknytningsteori, samt affektteori og mindfulnessbaserte tilnærminger.

Mer om teori kan du finne i for eksempel:

 • ”Traumebehandling – komplekse traumelidelser og dissosiasjon”, Trine Anstorp og Kirsten Benum, 2014
 • ”Traumerelatert dissosiasjon”, Suzette Boon, Cathy Steele og Onno van der Hart. Utgitt i norsk oversettelse 2014
 • ”The Developing Mind”, Dan Siegel, Second edition 2012
 • ”Trauma and the Body”, Pat Ogden, Kekuni Minton og Clare Pain, 2006
 • Tilbake til nåtid”, Behandlingsmanual utgitt av Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo, 2014
 • «Treating Trauma-Related Dissociation»( 2017), Kathy Steele, Suzette Boon og Onno van der Hart
 • «Healing the traumatized self: Conciousness, neuroscience, treatment(2014)»: Frewen, Paul, Lanius, R. New York: W.W. Norton & Co. Inc.
 • «Treating Survivors of Childhood Abuse: Psychotherapy for the Interrupted Life» 2006 M. Cloitre, L. R. Cohen, and K. C. Koenen
 • Hestesentrert psykoterapi (2014), Mona Thelle, Marianne Kloumann, Therese Myrås, Modum Bad.

Timeplanen

Den faste behandlingstimeplanen inneholder flere ulike typer gruppe-, miljø- og individualterapi. Pasientene deltar aktivt i endringsarbeidet, blant annet gjennom å utforme sitt eget behandlingsfokus i starten av oppholdet og i forberedelsene for tiden etter utskrivning.

Grupper med ulike behandlingsopplegg

Pasientene blir ved innleggelse delt inn i fire grupper som har forskjellig behandlingsopplegg. Det blir under kurs- og utredningsopphold vurdert hvilken av de fire gruppene som er best egnet for den enkelte. (Se mer informasjon i neste avsnitt)

Det er åtte pasienter i hver gruppe.  Pasientene i samme gruppe kommer samtidig og reiser samtidig. Innleggelsestiden varierer noe i de ulike gruppene.

Et pårørendeopphold over cirka fire dager inngår i behandlingen for alle gruppene.

Kurs- og utredningsopphold

Vi tilbyr kurs- og utredningsopphold på cirka 10 dager i Avdeling for traumelidelser.

I løpet av oppholdet er det grupper med psykoedukasjon om komplekse traumelidelser, forståelse og behandling. Den enkelte vil få nærmere informasjon om dette i egne brev som sendes ut i forkant av innleggelsen.

Vurdering

Under oppholdet vurderes det om et behandlingsopphold i traumeavdelingen kan anbefales eller ikke. Kartleggingen med diagnostiske intervjuer er en viktig del. Som et ledd i utredningen er det samtaler med lege, terapeut og miljøterapeut.

Videre gis det informasjon om behandlingsopplegget og hva det vil innebære å gjennomføre en slik aktiv og intensiv traumeterapi. Den enkelte pasient kan ut fra dette få et godt grunnlag for å vurdere om en ønsker denne type behandling eller ikke.

Kartlegging

Ved innkalling til kurs-og utredningsopphold bes alle om å fylle ut forskjellige typer kartleggingsskjemaer. Se eget brev.

Oppfølgingsopphold

Etter ett år innkalles alle til et oppfølgingsopphold på cirka fire dagers varighet. Pasienter som har vært i samme gruppe innkalles samtidig.

Det er flere grunner til at vi gjennomfører oppfølgingsopphold:

 • Under dette oppholdet er det en god mulighet til å stoppe opp og planlegge hvor veien videre skal gå.
 • Det er i ettertid viktig å evaluere pasientens opplevelse av utbytte av behandlingen, samt tydeliggjøre hvilke endringer som har vært sentrale.
 • Mange sier det gir en trygghet å vite at en skal tilbake noen dager etter et år.
 • Betydningen av å treffe igjen de en har vært i gruppe sammen med vektlegges ofte.

For de fleste er oppholdet på Modum Bad et ledd i et lengre behandlingsforløp og mange har behov for poliklinisk terapi også etter et oppfølgingsopphold.

 

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.