Angstlidelser

Modum Bad har mange års erfaring i å behandle angstlidelser med godt resultat. På denne siden vil du finne informasjon om vårt behandlingstilbud. Ønsker du å vite mer om angstlidelser kan du klikke her for faktaopplysninger.

Behandlingsmodell Innleggelse periode 1 Innleggelse periode 2 Innleggelse periode 3

Informasjon om våre behandlingstilbud:

Vi har i dag spesialiserte behandlingstilbud for sosial fobi, panikklidelse, agorafobi, tvangslidelse, posttraumatisk stresslidelse etter traumer i voksen alder, generalisert angst og helseangst. Tilbudet gis til alle over 18 år.

Avdeling for angstlidelser har 17 behandlingsplasser fordelt på to tverrfaglige team (Nora 1 og Nora 2). Behandlingstilbudene varer i syv til ni uker, i grupper på åtte eller ni pasienter.

Fastlege eller helsepersonell i spesialisthelsetjenesten kan henvise til avdeling for angstlidelser, Modum Bad.

Forskningsbasert behandling

Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt gjennom lang tid.

Behandlingen er basert på kognitiv og metakognitiv terapi. Sentralt i begge terapiformene står systematisk trening for å overvinne urimelig frykt. Dette foregår i stor grad som planlagt egenaktivitet under veiledning av behandlerne.

Pasientene arbeider med å kartlegge og endre på strategier som har bidratt til å opprettholde angstlidelsen. Tankeprosesser og tankeinnhold er i tillegg sentrale tema i behandlingen.

Uten medikamenter

Avdelingen har spesialisert seg på psykologisk behandling av angst uten støtte av medikamenter som regulerer angsten eller tilknyttede plager. Slike medikamenter er for eksempel angstdempende midler, antidepressiva, smertestillende og sovemedisiner. Nedtrapping skal skje i samarbeid med lokal behandler i forkant av et ordinært opphold.

Stemningsstabiliserende medikamenter som brukes ved bipolar lidelse eller tilbakevendende, alvorlig depresjoner, kan brukes under behandlingen.

Faggrupper:

Leger/psykiatere, psykologer/psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere med høy kompetanse på angstbehandling og kognitiv/metakognitiv terapi. Avdelingsleder, sekretær og husassistent.

Ønsker du kontakt med avdelingen? Henvendelser rettes til avdelingsleder Heidi Berg Houmb.

Behandlingsmodell for angstlidelser

I behandling av angst bruker vi kognitiv og metakognitiv terapi.  Trening på å overvinne urimelig frykt står sentralt. Behandlingen foregår uten medikamenter.

 • I den kognitive terapien testes gyldigheten av antagelser som bidrar til angst. I denne terapien blir det altså fokusert på tankeinnholdet.
 • I den metakognitive terapien arbeides det med å identifisere og endre de tankeprosessene som gir angst. Man øver på å forholde seg til plagsomme tanker og følelser som dukker opp på en ny måte, og trener på en mer fleksibel oppmerksomhet.

Felles – og sentralt i begge terapiformene er å benytte systematisk trening for å overvinne urimelig frykt og redusere strategier som opprettholder angst. Dette foregår i stor grad som planlagt egenaktivitet under veiledning av behandlerne. Avdelingen har spesialisert seg på psykologisk behandling av angst uten støtte av medikamenter.

Hvordan mestre angst?

Det finnes i hovedsak tre måter å mestre falske alarmer på:

 1. Unngå
  Vi kan trene oss i å bli flinke til å unngå det vi overreagerer på. Dette er den vanligste måten å forhindre falsk alarm og kan være svært effektiv dersom det er mulig å unngå det som vekker frykt.
 2. Dempe
  Om unngåelse slår feil, kan vi trene oss i å bli flinke til å dempe signalene ved falske alarmer. Dette kan gjøres ved å forsøke å roe ned pust, ta kontroll over tanker og følelser, distrahere oss eller ved å dempe kroppens beredskap med bruk av beroligende eller smertestillende medikamenter og rusmidler. Dette kan være svært effektivt hvis det fungerer. Om det ikke fungerer, er det derimot en viss fare for at det kan virke mot sin hensikt og gi mer av det man prøver å dempe.
 3. Overvinne
  En motsatt strategi av å unngå eller dempe angst er å forsøke å avlære angstreaksjonen. Kognitiv og metakognitiv terapi for angst har som mål å gjøre nettopp dette. Dette foregår i hovedsak ved å finne ut hva som utløser falsk alarm,  frivillig utløse alarmer og samtidig endre tanke- og handlingsmønster. Dette er ikke ulikt det å trene på å bruke en sykkel igjen etter at man har falt av og slått seg kraftig.

For ytterligere informasjon om behandling av angst:

Se www.kognitiv.no

Innleggelse periode 1

Alle pasienter innkalles til innleggelse periode 1 som er en utrednings-/avklaringsinnleggelse. Hensikten er å innhente informasjon om søkeren og å gi informasjon om behandlingstilbudet.

Under innleggelse periode 1 får pasienten et grunnlag for å avklare egen motivasjon, samt målsetninger og forventninger til et behandlingsopphold.

Oppholdet går over noen dager. Programmet består av individuelle samtaler, diagnostisk kartlegging, gruppeaktiviteter, fysisk aktivitet og undervisning. Etter denne innleggelsen konkluderes det med om pasienten skal gis tilbud om innleggelse periode 2.

Slik går du fram:

 • For å søke behandling må den generelle søknadsprosessen for Modum Bad følges.
 • Dersom behandlingstilbudet ser ut til å egne seg, blir søkeren innkalt til innleggelse periode 1.
 • Dersom avdelingens tilbud fortsatt virker egnet, og søkeren selv fortsatt er motivert for denne type behandling, blir vedkommende satt på venteliste for innleggelse periode 2.
 • Tilbud om behandling vil bli sendt i god tid før behandlingsstart. Ventetiden kan variere noe, avhengig av type lidelse og gruppeinntakene.

Innleggelse periode 2

En innleggelse varer i syv til ni uker. Det drives individualisert behandling i gruppe.

Pasientene oppfordres til å reise på hjemmetrening i de fleste helgene for å få best mulig utbytte av behandlingen. I løpet av oppholdet inviterer alle pasientene én pårørende til et kort «Pårørendeopphold». Der får de pårørende undervisning om angst og behandlingen, samt en samtale sammen med pasient og behandlere.

Trene hjemme

Midtveis i behandlingen reiser alle pasientene hjem på en «hjemmetreningsuke», hvor man får muligheten til å trene på angstutfordrende situasjoner på en ny måte. Slik får hver enkelt anvendt behandlingen der de har hverdagen sin, og kan komme tilbake og jobbe med det mest vanskelig siste del av oppholdet.

Timeplanen

Timeplanen består av daglige gruppesamlinger hvor dagen planlegges og hvor det foregår undervisning. Det er to individualtimer i uken og i tillegg har pasientene samtaler med kontaktsykepleier. Sykepleiere er med ut i angstutfordrende situasjoner.

Egeninnsats har betydning

To ganger i uken er det felles fysisk aktivitet som ledes av en helsesportspedagog i samarbeid med personalet. Pasientene deltar aktivt i endringsarbeidet, blant annet ved å utforme sitt eget behandlingsfokus i starten av oppholdet og målsettingsarbeid for tiden etter utskrivelse. Egen motivasjon og deltagelse viser seg å ha betydning for effekt av behandling.

Innleggelse periode 3

Ett år etter innleggelse blir pasientene innkalt til et kort opphold sammen med gruppen sin. Her får de mulighet til å evaluere hvor langt de er kommet i forhold til de målsetningene de laget under behandlingen, samt å planlegge veien videre.

For mange blir dette oppfølgingsoppholdet noe de ser frem til og som hjelper dem å anvende nye tanke- og atferdsmønster i møte med angsten etter utskrivelse fra ordinært opphold.
Det er usikkert om oppfølgingsopphold blir opprettholdt i fremtiden. Dette på grunn av føringer fra helsemyndighetene.

Aktuelt fra Avdeling for angstlidelser:

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.