Åpenhetsloven

Modum Bads redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven §5 (regnskapsåret 2022)

Retningslinjer Kontakt oss

Modum Bad er en privat institusjon, organisert som en ideell stiftelse med et styre som øverste organ. Stiftelsen er diakonal og økumenisk. Vårt verdigrunnlag er forankret i det kristne menneskesyn. Som stiftelse er Modum Bad underlagt kontroll av Stiftelsestilsynet. Modum Bad behandler og forbygger psykiske lidelser. Klinikken driver intensiv døgnbehandling lokalisert i Modum kommune. Den har rundt 100 pasientplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer.

Modum Bad har i tillegg to poliklinikker, en i Vikersund og en traumepoliklinikk i Oslo. I tillegg til den kliniske aktiviteten har Modum Bad egne institutter for forskning og sjelesorg. Vårt kurs- og kompetansesenter driver formidling og forebyggende virksomhet – blant annet gjennom Seksjon for arbeidshelse Villa Sana.

Den kliniske virksomheten finansieres gjennom anbudsavtaler med offentlige helseforetak. Kurs og forbyggingsvirksomheten finansieres gjennom ulike avtaler med private organisasjoner, samt ordinær kursavgift. Virksomheten er i sin helhet organisert under et organisasjonsnummer, med en enhetlig ledelse og administrasjon. Les mer om de ulike enhetene her. Modum Bad er et norsk selskap og er underlagt norsk selskapslovgivning. Modum Bad er bundet til tariffavtalen gjennom Virke, og praktiserer organisasjonsfrihet. Alle ansatte har i tillegg verneombud som representerer dem lokalt, og ansatte er representert i styret med to faste representanter med stemmerett.

Les mer om Modum Bad her.

Forankring i styret

Modum Bads styre vedtok i styremøte 6. desember 2022 å forankre åpenhetsloven i våre retningslinjer. Åpenhetsloven (vedtatt av Stortinget og trådt i kraft 1. juli 2022) skal fremme vår virksomhets respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Modum Bads redegjørelse jf Åpenhetsloven for 2022 (pdf)

Retningslinjer og rutiner:

Aktsomhetsvurderinger:

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende:

Det er ikke avdekket faktiske negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative konsekvenser, i vår aktsomhetsvurdering. I arbeidet har vi imidlertid vurdert at det er knyttet størst risiko for negative konsekvenser til produksjon av matvarer, byggevarer, IKT-utstyr og elektronikk.

Vesentlig risiko:

Gjennom våre risikovurderinger har vi avdekket følgende:

Det er ikke avdekket faktiske negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative konsekvenser, i vår aktsomhetsvurdering.

Begrensning av risiko:

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

For å minimere konsekvensen av våre innkjøp vil vi favorisere leverandører som kan dokumentere en god oppfølging og kontroll med sine leverandørkjeder. Modum Bad vil videre styrke våre retningslinjer for innkjøp som alle innkjøpere i organisasjonen er forpliktet å følge. Retningslinjene skal sikre at kravene i åpenhetsloven blir fulgt, og vi benytter vår forbrukermakt til å fremme menneskerettigheter og et bærekraftig samfunn.

Tiltak:

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

Modum Bad er en organisasjon som i hovedsak leverer helsetjenester på vegne av staten. Omsetningen er i hovedsak knyttet til lønn til faste ansatte, og innkjøp fra underleverandører utgjør kun ca 16% av totalomsetningen. Modum Bad er medeier i KNIF – Kristen-Norges innkjøpsfelleskap. KNIF er medlem av Etisk handel Norge, og avtalene som er innga tt med underleverandører har strenge etiske krav. Gjennom KNIF oppnår medlemsorganisasjonen større markedsmakt og kan føre strengere og mer profesjonell kontroll med underleverandører og deres leverandørkjeder. I tillegg til avtaler gjennom KNIF vektlegger Modum Bad bruk av lokale leverandører. Gjennom dette bidrar vi til lokal verdiskapning og en bærekraftig lokal økonomi. Gjennom bruk av lokale leverandører oppnår vi sterkere innsyn i, og kunnskap om, bedriftene vi samarbeider med, og har større forbrukermakt til a pa virke disse i en positiv utvikling. Modum Bad handler i liten eller ingen grad med utenlandsregistrerte selskaper.

Modum Bad gjennomfører aktsomhetsvurdering gjennom en årlig ROS-analyse der hele stiftelsens virksomhet, samt leverandørkjeder, vurderes med hensyn til risiko for brudd på menneskerettigheter og andre nærliggende lovkrav. Som grunnlag for aktsomhetsvurderingen er det gjort en vurdering av risikobildet for alle de viktigste leverandørene med hensyn til risikoområdene; geografi, bransje, virksomhet og produkt. I ROS-analysen deltar toppledelsen sammen med enhetsledere fra hele organisasjonen og de mest sentrale innkjøperfunksjonene. ROS-analysen er forankret i en egen rutine nedfelt i bedriftens kvalitetssystem. For innsynskrav og varsling av brudd på menneskerettigheter eller potensielle negative konsekvenser er det opprettet en egen epostadresse, samt en nettside for informasjon om vårt arbeid med kravene i åpenhetsloven. Varsler og innsynskrav vil bli behandlet av administrerende direktør.

Ta kontakt:

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du sende oss en e-post: aapenhetsloven@modum-bad.no

E-posten må inneholde følgende punkter:

  1. Navn
  2. Bedrift
  3. Din e-post
  4. Telefonnummer
  5. Beskriv hva vi kan hjelpe deg med

Ved å sende inn forespørselen, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring.