Pasientrettigheter

Pasient- og brukerombudet

Pasientombudet skal ivareta pasientenes rettigheter.
I følge pasientrettighetsloven er pasientombudet pålagt:
“Å arbeide for å bedre kvaliteten i helsetjenesten, og å arbeide for å ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten.” Pasientombud finnes i alle landets fylker.

Pasientombudet i Viken:

Tollbugata 51, 3044 Drammen
Tlf: 32 23 52 00

pasientogbrukerombudet.no

Besøk Pasientombudets nettsider

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonen fører kontroll over pasienters velferd. Pasienter som ønsker å klage til kommisjonen kan få veiledning av personalet på avdelingen om hvordan de kan gå frem. Modum Bad tilhører Øvre Buskerud.

Kontaktinformasjon:
Ruth Nying Frøland, advokat
E-post: ruth@tonset.no
Telefon: 481 15 290
Leder for perioden: 1. januar til 31. desember 2023

Hentet fra Helsedirektoratet

Pasientrådet

Pasientrådet fungerer som kontaktorgan mellom pasientene i de kliniske avdelingene og personale fra ledelsen ved Modum Bad. Det velges ett medlem og ett varamedlem fra hver avdeling. Pasientrådet møtes hver tredje uke.

Brukerutvalget ved Modum Bad

Brukerutvalget ved Modum Bad skal gi råd og være et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes på Modum Bad, og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.

«Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemmer over egne personopplysninger. Begrepet innebærer den enkeltes rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv».

Hvilke prinsipper ligger til grunn i forhold til innsamling av personopplysninger?

Etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 8 og Grunnloven § 102 har enhver rett til respekt for sitt privatliv. Med bakgrunn i dette er det utviklet konkrete og detaljerte regelverk for å ivareta personvern, og særlig den nye personopplysningsloven av 20.07.2018 og EUs personvernforordningen (også kalt GDPR) er sentral.

Lover og regler

Hvilke lover og regler gjelder for Modum Bad når vi behandler personopplysninger?

De mest sentrale lovene som sikrer behandling av personopplysninger:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Arkivloven
 • Forvaltningsloven
 • EUs personvernforordning/GDPR
 • Helseforskningsloven
 • Helsepersonelloven
 • Helseregisterloven
 • Offentlighetsloven
 • Pasientrettighetsloven
 • Pasientjournalloven
 • Personopplysningsloven

Personopplysninger

Hvilke personopplysninger samler Modum Bad inn?

Helseopplysninger:
Blant annet er vi pliktige til å føre journal. Journalen vil inneholde sensitive personopplysninger fordi det er helseopplysninger.

Informasjon i din pasientjournal kan bli samlet inn på ulike måter:

 • gjennom dine samtaler med helsepersonell
 • gjennom behandling og/eller oppfølging
 • fra andre som du tidligere har vært hos som eksempelvis fastlege eller et annet offentlig eller privat sykehus. En slik innsamling krever som hovedregel ditt samtykke.

Forskning og kvalitetssikring:
Personopplysninger kan også brukes til forskning eller kvalitetssikring. Dersom de brukes til andre formål enn behandling kreves som hovedregel ditt samtykke til dette.

Personalopplysninger:
MB behandler nødvendige personopplysninger om våre medarbeidere for å ivareta vår rolle som arbeidsgiver, blant annet for å kunne administrere lønn og utøve personalansvar. Formålet med lagring av disse opplysningene er blant annet å ha en oversikt over ansettelsesforholdet for å få ut lønn til riktig person og for å kunne kommunisere med andre offentlige instanser og registre.

Hvordan behandler Modum Bad personopplysningene?

Modum Bad kan bare behandle relevante personopplysninger innenfor de formål den aktuelle behandlingen av personopplysningen gjelder. Behandlingen må også være forholdsmessig, det vil si at vi kun kan lagre de personopplysninger som er nødvendig. Når du er pasient hos oss behandler vi informasjon om hvem du er (eks. navn og fødselsnummer) og din kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer, e-post). I tillegg behandler vi sensitive personopplysninger knyttet til din helsetilstand. Samtlige opplysninger lagres på Modum Bad sine sikrede datasystemer.

Som ansatt behandler vi flere av dine personopplysninger som eksempelvis navn, personnummer, kontonummer, fagforeningstilhørighet, CV, kursdeltakelse, videreutdanning med mer. Opplysningene blir lagret i egne sikrede datasystemer.

Hvordan tar Modum Bad vare på personopplysninger?

Oppbevaring av personopplysninger er som regel hjemlet i lov, forskrift eller samtykke. Modum Bad fører en oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger vi har, og hvilke ulike databaser personopplysningene lagres i. Tilgangen til databasene er tilgangs- og behovsstyrt og beskrevet i egne prosedyrer.

Tilgang til personopplysninger
Modum Bad har rutiner for tilgangskontroll og for hvem som har tilgang til hva og til hvilke personopplysninger. Alle ansatte er underlagt taushetsplikt, enten med hjemmel i lov fordi de er helsepersonell eller med hjemmel i ansettelseskontrakten. Vår hovedregel er at man kun kan ha tilgang til opplysninger man trenger for å gjøre jobben sin.

Utlevering av personopplysninger
Modum Bad kan ikke utlevere dine personopplysninger uten ditt samtykke.

Databehandlere, underdatabehandlere, leverandører, samarbeidsparter og revisjonsmyndigheter vil noen ganger ha tilgang til personopplysninger. For å sikre personvernet i slike tilfeller skal det alltid enten være enten inngått en formell databehandleravtale eller vedkommende part er underlagt en streng taushetsplikt.

Rettigheter og innsyn

Hvilke rettigheter har du som registrert på Modum Bad?

Modum Bad følger retningslinjer utarbeidet at Datatilsynet i forhold til dine rettigheter som registrert hos oss. Klikk her for Datatilsynets sider. Dine rettigheter | Datatilsynet

Rett til innsyn i pasientjournalen din

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling og hva slags informasjon som er gitt. Det er strenge regler for hvordan journalopplysninger skal behandles og hvem som kan ha tilgang til dem. For fullstendig journal, må du sende brev. Se fremgangsmåte under.

Innsyn i egen journal

Som pasient har du rett til innsyn i din egen journal med vedlegg. Du kan også be om forklaring av faguttrykk og liknende.

Anmodning om journalkopier og andre henvendelser om pasientjournal skal sendes skriftlig (i brevs form) til:
Modum Bad, Kvalitetsavdelingen
Postboks 33, 3371 Vikersund

Klikk her for skjema.

Vi gjør oppmerksom på at forespørsel om kopi av journal har en behandlingstid på inntil fire uker.

Innsyn i logg

Du kan også kreve innsyn i loggen til journalsystemet. Loggen forteller hvem som har vært inne i din journal og lest eller ført inn opplysninger. Loggen er en intern sikkerhetsmekanisme ved sykehuset, og benyttes for å avdekke eventuell uautorisert tilgang til personopplysninger.

Krav om sperring av journalopplysninger

Du kan på bestemte vilkår be om at tilgang til journalen din begrenses. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at sperring av opplysninger kan ha betydning i akutte eller kritiske situasjoner.

Retting av journalopplysninger

Du har krav på å få rettet feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige utsagn eller opplysninger i en journal.

Sletting av journalopplysninger

Du kan be om sletting av journalopplysninger.

Dette gjelder opplysninger som er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder eller som åpenbart ikke er nødvendige av hensyn til helsehjelpen. Det kreves i tillegg at det ikke strider mot allmenne hensyn å slette dem.

Hvis du får avslag på kravet
Hvis du får avslag på krav om innsyn, retting, sletting eller sperring av tilgang til journal, kan du klage til Helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.
Hvordan klage til Datatilsynet?

Kontakt personvernombudet ved Modum Bad:

Du kan kontakte personvernombudet vårt for å søke råd og veiledning i forhold til dine rettigheter og spørsmål om personvern og håndteringen av dine opplysninger. Personvernombudet har taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet.

Terje Grendal
Personvernombud
terje.grendal@modum-bad.no
Tlf. 32 74 97 92

Nyttige lenker:
Last ned Personvernerklæringen (pdf)
Om personvernombud og hvilke oppgaver som tilligger personvernombudet
Datatilsynets nettsider

Forespørsel om journalutskrift
Gå til helsedirektoratet.no

Se mer om dine rettigheter hos Helsedirektoratet!