Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo

Traumepoliklinikken er en spesialisert poliklinikk som tilbyr utredning og gruppebasert behandling av komplekse dissosiative lidelser.

Behandlingstilbud Henvisning Kurstilbud Fagformidling Litteratur Kontakt oss Skjemapakken

Kontakt oss med SMS

Start tekstmeldingen med “TRAUMEPOL”

Skriv så fødselsdato, ditt navn og evt. annen informasjon

Send til tlf. 2097

Pris kr. 6,- pr. mottatt melding. Sensitiv informasjon skal ikke sendes på SMS, kun via app.

Vårt behandlingstilbud:

Vårt tilbud er et supplement til ordinær behandling ved DPS eller hos privatpraktiserende psykolog/psykiater. Hvordan samarbeidet rundt pasienten skal legges til rette vil drøftes i forhold til hver enkelt.

Nærhet til Oslo

Personen som søkes til Traumepoliklinikken må bo i rimelig avstand til Oslo slik at den ukentlige reisen blir overkommelig.

Utredning

De fleste som søkes til Traumepoliklinikken første gang vil etter en vurdering gjennomgå en grundig utredning. Utredningen forventes å ta 4-6 uker under normale omstendigheter med ukentlige polikliniske besøk.

Det gjøres unntak om pasienten er godt utredet ved annen instans som også har kompetanse på komplekse dissosiative lidelser.

Det forutsettes at det allerede er gjort en allmenpsykiatrisk utredning ved spesialisthelsetjenesten, og at det er gjort en screening av dissosiative symptomer slik at en kan anta pasienten som henvises har en sannsynlig kompleks dissosiativ lidelse.

Gruppebasert behandling

Det gruppebaserte tilbudet fokuserer på å gi stabiliserende behandling av traumereaksjoner ved hjelp av undervisning, ferdighetstrening gjennom øvelser og hjemmearbeid. Det psykoterapeutiske arbeidet har som mål å gi pasientene en forståelse for tilstanden sin og tilby måter de kan bli kjent med sine symptomer, følelser, tanker og kroppslige reaksjoner på. Ønsket er at pasienten skal få til et bedre samarbeid med de traumebærende sider i seg. Dette for å oppnå bedre kontroll og fungering i hverdagen, etterhvert med en lavere symptombelastning.

Tilbudet er organisert som trinnvise grupper. Etter utredning får pasientene tilbud om en introduksjonsgruppe som går over 6 uker. Dette for å bli kjent med gruppeformatet, få en innføring i psykoedukasjon og måter å forstå sin egen lidelse på, samt bli kjent med det å benytte øvelser og hjemmearbeid. Etter introduksjonsgruppen er det en gjensidig vurdering av om pasienten kjenner seg igjen i diagnosen og om gruppeformatet er hensiktsmessig for pasienten.

De videre gruppene går over 20 uker. Det tilbys noe individuell oppfølging underveis i gruppen, men tilbudet baserer seg på at pasienten har ukentlig oppfølging av den eksterne behandleren

Kroppsorientert tilnærming

Utover basisgruppene tilbyr vi grupper som fokuserer på en kroppsorientert tilnærming til det stabiliserende arbeidet, grupper der hovedfokus ligger på trening av oppmerksomt nærvær, samt grupper rettet mot småbarnsforeldre med undervisning om tilknytning i et traumeperspektiv. Disse gruppene går over 12-15 uker.

Gruppetilbud for pasienter som har gjennomført basisgruppene er under utvikling og tilbudet om fordypningsgrupper kan forventes i løpet av 2022.

Det er ingen automatikk i å motta et nytt gruppetilbud etter gjennomført gruppe. Det blir gjort en vurdering i samråd med pasienten og ekstern behandler om hva som er mest nyttig i hver enkelt situasjon.

Ekstern behandlers ansvar

Den eksterne behandleren har ansvar for den helhetlige behandlingen. Har pasienten behov for akutte innleggelser, henvisning til planlagte døgnopphold, samarbeid med NAV eller andre instanser, er det den eksterne behandlerens ansvar å følge opp dette. Traumepoliklinikken vil bistå med informasjon som er nyttig i den aktuelle situasjonen, og kan delta på møter dersom det er hensiktsmessig.

Traumepoliklinikken kan tilby veiledning til ekstern behandler, samt felles samtaler med pasient tilstede for å vise vei i det individuelle arbeidet

Forskning

Ved Traumepoliklinikken pågår kvalitativ forskning på komplekse dissosiative lidelser. Ansvarlig er psykologspesialist Ingunn Holbæk.

I juni 2021 doktorerer psykologspesialist Harald Bækkelund. Datainnsamlingen til denne forskningen er hentet fra pasienter i grupper på Traumepoliklinikken. Lenke til artiklene her

Les mer om Forskningsinstituttet vårt her.

Henvisning

Viktige opplysninger ved henvisning til Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo:

 • Traumepoliklinikken er en spesialpoliklinikk, og behandlingen er et supplement til den ordinære behandlingen ved DPS eller hos avtalespesialist. Henvisning hit forutsetter at den eksterne behandleren tar ansvar for den helhetlige behandlingen for pasienten gjennom hele forløpet.
 • Henviser må møte til første gangs samtale sammen med pasienten. Oppmøte kan skje digitalt.
 • Henviser vil få tilbud om å delta på en gratis halv fagdag for å lære om komplekse dissosiative lidelser og få bedre kjennskap til behandlingen.
 • Henviser kan møte sammen med pasient for å få innføring i behandlingsmodellen og bistand med hvordan jobbe med dette individuelt underveis i forløpet.
 • Avtaler og samarbeid rundt hver enkelt pasient planlegges i første gangs samtale, og underveis i utredningen/behandlingen.
 • Pasienter som ikke har en behandler ved lokalt DPS, ruspoliklinikk eller hos avtalespesialist kan ikke henvises, og vil få avslag ved eventuell henvisning fra fastlege.
 • Pasienter som skrives ut fra den eksterne behandleren uten at ny behandler er på plass underveis i forløpet, vil bli skrevet ut fra Traumepoliklinikken.

Hvem kan henvises?

Traumepoliklinikken er en spesialpoliklinikk som gir tilbud til mennesker med komplekse dissosiative lidelser etter alvorlige traumatisering som seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt i barndom og ungdomsår.

 • Pasienten må ha gjennomgått allmenn psykiatrisk utredning ved DPS før de henvises hit, og det skal være forsøkt behandling.
 • Pasienten som henvises har slike traumer, og det er mistanke om at pasienten har en kompleks dissosiativ lidelse som følge av det.
 • Pasienten kan henvises dersom diagnose er avklart og en ønsker bistand i pågående behandling.

Hvem kan henvise?

DPS, Ruspoliklinikk, sykehusavdelinger og privatpraktiserende med henvisningsrett kan søke. Henvisninger fra fastlege vil bli avslått dersom pasienten ikke har etablert behandling i DPS eller hos avtalespesialist.

Rett til helsehjelp

Ved søknaden skal det legges ved et eget ark med opplysninger vedrørende vurdering av rett til helsehjelp.

 • rett til helsehjelp – ja eller nei
 • dato for mottatt henvisning
 • fristdato som ble satt for igangsetting av helsehjelpen
 • dato for oppstart av helsehjelpen

TIPS: Dersom henviser har DIPS EPJ: Opplysningene finnes i F7 – Henvisning, knapp for dokumenter -velg «skriv ut henvisning»

Søknaden må inneholde:

 • Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og telefonnummer
 • Navn og kontaktdetaljer på henviser og henvisningssted, samt individualbehandler. Mailadresse og direkte telefonnr til behandler er å foretrekke
 • Pasientens bakgrunn, inkludert alle opplysninger som foreligger om traumatiske /belastende hendelser
 • Opplysninger om familie, arbeid, utdanning og lignende
 • Beskrivelse av pasientens behandlingshistorie.
 • Tidligere og nåværende rusproblemer
 • Fysiske sykdommer
 • Medikamentell behandling
 • Beskrivelse av pasientens tidligere og nåværende symptomer. Det forventes beskrivelse av mulige traumerelaterte symptomer, som for eksempel gjenopplevelser, angst, søvnvansker eller unngåelsesatferd. Særlig viktig er beskrivelse av mulige dissosiative plager.
 • Resultater fra eventuelle tidligere utredninger.
 • Pågående og fremtidig behandling. Det er særlig viktig at det beskrives hvordan pasienten vil følges opp individuelt fremover, da dette er et krav for deltakelse på avdelingens gruppetilbud.
 • Vurdering av selvmordsfare.
 • Henvisningsgrunn og hva pasienten søkes til. For mer informasjon om behandlingstilbud, se behandlingstilbud eller ta kontakt.

Henvisninger sendes til:
Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Elektronisk henvisning:
Modum Bad er tilknyttet norsk helsenett og har mulighet til å motta henvisninger elektronisk. Vi ønsker å opprette elektronisk kommunikasjon med våre samarbeidspartnere. Les mer her

Fagformidling

Traumepoliklinikken er opptatt av å formidle kunnskap til fagpersoner om forståelse og behandling av komplekse traumerelaterte lidelser.

Vi holder videreutdanning i individuell behandling av komplekse dissosiative lidelser, kurs i traumesensitiv mindfulness og selvmedfølelse, kurs i traumesensitiv foreldreveiledning med mer. Kursene kan arrangeres digitalt, men fysisk oppmøte er å foretrekke når pandemien tillater dette.  Se våre kurstilbud her.

 • Mange av våre erfarne terapeuter kan påta seg eksterne oppdrag, slik som undervisning i traumeforståelse og veiledning av komplekse traumerelaterte saker.
 • Vi holder også kurs i regi av eksterne arrangører.
 • For ønske om eksterne kurs, undervisning og veiledning, kontakt konstituert leder Torunn støren på: torunn.storen@modum-bad.no

Vi har samarbeidet med RVTS i opplæring av mange helseforetak i traumeforståelse, og bidratt til pårørendearbeid etter 22. juli. Vi holder også jevnlig foredrag på internasjonale traumekonferanser og har holdt kurs og undervisning for traumeterapeuter i andre land, blant annet i Kongo.

Grunnet stor pågang bør alle forespørsler om eksterne oppdrag rettes i god tid.

Nyttige filmer:

Traumer og traumebehandling:

Se psykologspesialist Harald Bækkelund forklare hva traumer og traumebehandling er.

Dissosiasjon og dissosiative lidelser:

Se psykologspesialist Ingunn Holbæk forklare hva dissosiasjon og dissosiative lidelser er.

Om vold i nære relasjoner:

Se psykologspesialist Hanne Netland Simonsen fortelle om vanlige reaksjoner på vold i nære relasjoner og hvorfor det kan kreve svært mye å bryte ut av et voldelig forhold.

Kontakt oss

Traumepoliklinikken Modum Bad – Oslo
Eilert Sundtsgate 34, 0259 Oslo

Telefon: 21 41 61 00 | E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Telefontider:
Mandag: 08.30-09.00, 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Tirsdag- fredag: 08.30-12.00 og 13.00-15.00

I nettbutikken vår har vi bl.a. følgende litteratur:

Tilbake til NÅTID

Traumepoliklinikken har gitt ut boken “Tilbake til NÅTID”, en manual for behandling av kompleks PTSD og utgangspunkt for disse stabiliseringskursene.

Traumerelatert dissosiasjon

Vi har bidratt til utgivelse av den norske utgaven av “Traumerelatert dissosiasjon” (Boon, Steel og van der Hart 2014). Denne boken benyttes i stabiliseringskursene for dissosiative lidelser.

Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer

Katinka Salvesen har sammen med Malin Wästlund (Notodden DPS Sykehuset Telemark) skrevet boken “Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer”. Denne boken benyttes i behandlingstilbudet med samme fokus.

Hestesentrert Psykoterapi

Mona Thelle har sammen med Marianne Klouman og Therese Myrås skrevet behandlingsmanualen «Hestesentrert Psykoterapi».

Manual i stabilisering og ferdighetstrening

Torunn Støren har sammen med Helen Christie og Sveinung Odland utgitt en manual i stabilisering og ferdighetstrening etter traumer spesielt tilpasset unge mennesker. Bestill manualen her.

Aktuelt fra Traumepoliklinikken:

Hele mennesket

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.