Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo

Vi er en spesialisert poliklinikk for utredning og behandling av komplekse traumelidelser etter alvorlig traumatisering som seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt i barndom og ungdomsår. Vi tilbyr også undervisning og veiledning av fagpersonell.

Kontaktinformasjon Om behandlingen Vis våre Traumekurs Podcast og film Nyhetsartikler

Aktuelle diagnoser

 • Kompleks posttraumatisk stresslidelse (KPTSD) (F43.1)
 • Dissosiativ identitetsforstyrrelse (F44.81)
 • Andre spesifiserte dissosiative lidelser (F44.8)
 • Uspesifisert dissosiativ lidelse (F44.9)
 • Blandet dissosiativ lidelse (F44.7)

Om behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet vårt består av psykoedukative grupper, hovedsaklig som supplement til individualterapi ved annen behandlingsinstans.

Traumepoliklinikken tilbyr i liten grad individualterapi. Gruppebehandlingen tar utgangspunkt i en forståelse om at personer med alvorlige traumelidelser har nytte av å få ord og begreper for opplevelser som kan være vanskelige å forstå, av å kunne arbeide med slike vansker sammen med andre som har lignende opplevelser, og utvikle nye ferdigheter i å håndtere symptomer. I gruppene vil deltakerne lære om symptomene; hvordan gjenkjenne, forstå, gi dem mening og finne nye måter å håndtere dem på. Fokus er på hva som skaper vansker i nåtid og ikke på traumeopplevelsene i seg selv. Ferdighetstrening foregår gjennom øvelser og hjemmearbeid.  De fleste av kursene er organisert som en ukentlig gruppegang ved fysisk oppmøte og en digital gruppegang. Ved endt kursgang blir alle pasienter skrevet ut, men kan rehenvises til et påbygningskurs.

Tilbudet er organisert som trinnvise grupper:

 • Introduksjonsgruppe over 8 uker
 • Trinn 1: 14 uker
 • Trinn 2: 17 uker
 • Påbygningskurs kan variere: Kroppsorienterte grupper, traumebevisst mindfulness – og medfølelsesgruppe, Traumebevisst yoga, grupper med fokus på relasjoner.

Introduksjonsgruppe: 2 ganger/uken over 8 uker, fordelt som en gang/uken ved fysisk oppmøte og en gang på digital plattform. Hensikt: bli kjent med gruppeformatet, få en innføring i psykoedukasjon og måter å forstå sin egen lidelse på, samt få erfaring med å benytte øvelser og arbeide med tema på egen hånd mellom gruppetimene.

Trinn1: 2 ganger/uken over 14 uker, fordelt som en gang/uken ved fysisk oppmøte og en gang på digital plattform. Kurset tar bl.a for seg temaer som hvordan forstå dissosiative symptomer, hvordan arbeide med unngåelse og utvikling av en indre trygghet.

Trinn 2: 17 ukentlige møter og ca 8 digitale ganger

Hvem kan henvises?

Personer med konstatert kompleks traumelidelse eller der det foreligger en begrunnet mistanke om dette kan henvises til:

  • Utredning
  • differensialdiagnostisk vurdering
  • gruppebehandling
 • Nødvendige forutsetninger for henvisning:
  • En begrunnet antakelse om at pasienten har tilstrekkelig kapasitet, funksjon og motivasjon til å delta i gruppe.
  • At det allerede er gjort en allmenpsykiatrisk utredning ved spesialisthelsetjenesten/av privatpraktiserende behandler.
  • Ved henvisning fra fastlege må symptomer på kompleks traumelidelse beskrives tydelig; eventuelle tidligere utredningsrapporter må vedlegges.
  • At det ikke foreligger alvorlig rusproblematikk, atferdsproblematikk eller psykose; traumepoliklinikken har ikke behandlingstilbud eller rammer for disse tilstandene
  • Behandlingstilbudet er ikke tilpasset personer under pågående fare /i akutte livskriser eller med alvorlig suicidalitet.
  • Traumepoliklinikken har ikke et behandlingstilbud for personer med enkel PTSD da slike lidelser er antatt å kunne behandles ved DPS og/eller i privat praksis.

Leder kan kontaktes for å drøfte i forkant av henvisning for å avklare eventuelle tvilstilfeller. Ved rehenvisning av pasienter til påbygningskurs oppfordres det til å ta kontakt med leder for å avklare hvilke tilbud som finnes på det aktuelle tidspunkt før en eventuell rehenvisning.

 • DPS, Ruspoliklinikk, sykehusavdelinger og privatpraktiserende med henvisningsrett kan søke.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde følgende:

 • Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og telefonnummer
 • Navn og kontaktdetaljer på henviser og henvisningssted, samt individualbehandler. Mailadresse og direkte telefonnr til behandler er å foretrekke
 • Pasientens bakgrunn, inkludert alle opplysninger som foreligger om traumatiske /belastende hendelser
 • Opplysninger om familie, arbeid, utdanning og lignende
 • Beskrivelse av pasientens behandlingshistorie.
 • Tidligere og nåværende rusproblemer
 • Fysiske sykdommer
 • Medikamentell behandling
 • Beskrivelse av pasientens tidligere og nåværende symptomer. Det forventes beskrivelse av mulige traumerelaterte symptomer, som for eksempel gjenopplevelser, angst, søvnvansker eller unngåelsesatferd. Særlig viktig er beskrivelse av mulige dissosiative plager.
 • Resultater fra eventuelle tidligere utredninger.
 • Pågående og fremtidig behandling. Det er særlig viktig at det beskrives hvordan pasienten vil følges opp individuelt fremover, da dette er et krav for deltakelse på avdelingens gruppetilbud.
 • Vurdering av selvmordsfare.
 • Henvisningsgrunn og hva pasienten søkes til

Rett til helsehjelp

Ved søknaden skal det legges ved et eget ark med opplysninger om rett til der det foreligger

 • rett til helsehjelp – ja eller nei
 • dato for mottatt henvisning
 • fristdato som ble satt for igangsetting av helsehjelpen
 • dato for oppstart av helsehjelpen

TIPS: Dersom henviser har DIPS EPJ: Opplysningene finnes i F7 – Henvisning, knapp for dokumenter -velg «skriv ut henvisning»

 • Henvisninger vil behandles innen 10 dager. Unntaket er juli: klinikken holder stengt og henvisninger som kommer i denne perioden vil først behandles etter sommerlukningen.

Henvisninger sendes til:
Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Elektronisk henvisning:
Modum Bad er tilknyttet Norsk Helsenett og motta helst dialogmelding, henvisning og epikrise elektronisk. Vi kan derimot ikke motta vedlegg eller andre typer notater. Dette må sendes separat pr. post. Ved spørsmål kontakt meldingsansvarlig@modum-bad.no

Les mer om henvisninger her

Om utredningen

Ved første gangs inntak: Pasienter som ikke er utredet for komplekse traumelidelser tidligere får tilsendt screeningsskjemaer (DES, SDQ-20) samt et brev som forteller kort om tilbudet.

Vurderingssamtale: Går gjennom status presens, presenterer behandlingstilbudet, undersøker pasientens forventninger til behandling, avklarer eventuelt videre utredningsbehov. Dette, sammen med resultater fra screeningsskjemaer, gir grunnlag for vurderingen om pas settes på venteliste direkte eller om ytterligere utredning er nødvendig.

Utredning: Det benyttes validerte skjema og semitrukturert intervju til utredning. Utredning antas å gå over 2-6 ukentlige timer, avhengig av tilstandsbilde. Rapport etter utredning gjennomgås med pas og sendes til behandler/henvisende instans. Der det er ønskelig kan behandler delta i tilbakemeldingssamtale, eventuelt kontakte utreder for ytterligere avklaring.

Samarbeid med andre instanser

Traumepoliklinikkens behandlingstilbud må ses på som tilskudd til individualterapi, som regel ved DPS eller privatpraktiserende behandler. Den eksterne behandleren har ansvar for annen oppfølging som akutte innleggelser, henvisning til planlagte døgnopphold, samarbeid med NAV eller andre instanser. Hvordan samarbeidet rundt pasienten skal legges til rette vil kunne drøftes med gruppeledere i forhold til hver enkelt pasient.

Det er Traumepoliklinikkens erfaring at gruppedeltakere som har anledning til å gå gjennom hjemmearbeid og øve på nye ferdigheter i individualterapi, får større utbytte av behandlingen. Kurset kan aktivere sterke følelser og reaksjoner. Siden kursets struktur og rammer gir liten mulighet for å jobbe med disse reaksjonene, vil samtidighet i individualterapi gi nødvendig støtte og rom for å kunne fullføre kurs med godt resultat.

Individualbehandler vil få tilbud om å delta på en gratis halv fagdag rettet mot å gi en grunnleggende forståelse av komplekse dissosiative lidelser og av behandlingen.

Traumepoliklinikken kan delta på møter der det er hensiktsmessig. Traumepoliklinikken kan tilby veiledning til ekstern behandler, samt felles samtale/konsultasjonsrekker med pasient tilstede.

Pasienter som avsluttes i sin individualterapi underveis i forløpet, vil ikke kunne fortsette i kurs ved Traumepoliklinikken.

Kurs og fagformidling

Traumepoliklinikkens mandat inkluderer formidling av kunnskap til fagpersoner om forståelse og behandling av komplekse traumelidelser gjennom:

 • Etterutdanninger i individuell behandling av komplekse dissosiative lidelser, kurs i traumesensitiv mindfulness og selvmedfølelse, kurs i traumearbeid i 1. linjetjenesten;  med mer. Se våre etterutdanninger her.
 • Veiledning/kursing etter forespørsel

For ønske om eksterne kurs, undervisning og veiledning, kontakt leder Torunn Støren på: torunn.storen@modum-bad.no. Grunnet stor pågang bør alle forespørsler om eksterne oppdrag rettes i god tid.

Manualer

Traumepoliklinikken har utarbeidet egne manualer for arbeid med traumerelaterte lidelser, og dessuten sørget for oversettelser av manual for arbeid med komplekse dissosiative lidelser

 • Tilbake til Nåtid: en manual for håndtering av traumereaksjoner (Holbæk et al, 2014). Manualen kan kjøpes her
 • Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. (Salvesen, K. & Wâstlund, M., 2015. Manualen kan kjøpes her.
 • Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser (Støren, Odland & Christie, 2013). Manualen finnes også på engelsk. Manualen kan lastes ned gratis her
 • Traumerelatert dissosiasjon. Ferdighetstrening for pasienter og terapeuter (Boon, Steele & van der Hart, 2014)

Kapitler i fagbøker

Ansatte ved Traumepoliklinikken har bidratt med kapitler i flere lærebøker. Blant annet:

 • Anstorp, T. & Benum, K. (2014): Traumebehandling, komplekse traumelidelser og dissosiasjon.
  • Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser. (Bækkelund, H. & Ottesen Berg, A.)
  • Traumesensitiv mindfulness – øvelser i oppmerksomt nærvær- (Salvesen, K.
  • Stabiliseringsarbeid i gruppe. Erfaringer fra Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo (Støren & Utgarden)
  • Hvordan kan vi skape bevegelse i fastfrosset sorg (Holbæk, I.)
  • Indre samarbeid- Faseorientert arbeid med dissosiative lidelser (Holbæk, I.)
 • Michalopoulos, I (2020). Hvis kroppen hadde ord.
  Kroppsorientert psykoterapi med pasienter med flerkulturell bakgrunn. I Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid. Ottesen Berg, A & Holt, K (red). Gyldendal.
 • Øverby, G-E. & Holbæk, I. (2021). Styrke fotfestet i nåtid.
  I Hagen, M.B. (Red.). Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid – fra et tilknytningsteoretisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

Artikler

Media, podcaster og filmer

Media:

Podcast:

Våre ansatte og mentorer deltar aktivt:

Filmer:

Se hva våre psykologspesialister sier om følgende temaer:

 • Traumer og traumebehandling
 • Dissosiasjon og dissosiative lidelser
 • Om vold i nære relasjoner

Se filmer her

Forskning

Ved Traumepoliklinikken pågår kvalitativ forskning på komplekse dissosiative lidelser.

Ansvarlig er psykologspesialist Ingunn Holbæk.

I juni 2021 doktorerte psykologspesialist Harald Bækkelund. Datainnsamlingen til denne forskningen er hentet fra pasienter i grupper på Traumepoliklinikken. Les artiklene her

Her kan du lese mer om Forskningsinstituttet vårt.

Modum Bads fagkurs innenfor traumefeltet:

Velg kategori
Fagkurs Traume
15. aug. - 29. aug.
Kurs- og kompetansesenteret
Torsdag 15. aug. kl. 08:00 - Torsdag 29. aug. kl.15:00 | Oslo

Kartlegging av traumerelaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D. Digitalt dagskurs (opptak)

Lær deg å bruke det kliniske intervjuet SCID-D. Digitalt dagskurs med Ellen Jepsen. (åpent i 14 dager)

Fagkurs Traume
04. sep. - 04. sep.
Kurs- og kompetansesenteret
Onsdag 4. sep. kl. 09:00 - Onsdag 4. sep. kl.15:00 | Digitalt

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser

Det er ofte vanskelig å diagnostisere dissosiative lidelser og det er risiko for både over- og underdiagnostisering. Valide kartleggingsverktøy kan skjelne dissosiative lidelser fra andre lidelser. Dette er hovedfokus denne dagen.

Modum Bad-konferansen
15. nov.
Kurs- og kompetansesenteret
Fredag 15. nov. kl. 08:30 | Kildehuset + digitalt

Modum Bad-konferansen 2024

Traumebehandling – perspektiver på helhetlig og persontilpasset terapi. Våre fagpersoner innen traumefeltet vil formidle sine erfaringer gjennom inspirerende foredrag og vi avslutter dagen med en paneldebatt. Sett av dagen til denne fagkonferansen på Kildehuset eller…

Nyttige podcastepisoder og filmer:

Traumer og traumebehandling:

Se psykologspesialist Harald Bækkelund forklare hva traumer og traumebehandling er.

Dissosiasjon og dissosiative lidelser:

Se psykologspesialist Ingunn Holbæk forklare hva dissosiasjon og dissosiative lidelser er.

Om vold i nære relasjoner:

Se psykologspesialist Hanne Netland Simonsen fortelle om vanlige reaksjoner på vold i nære relasjoner.

Kontaktinformasjon:

Traumepoliklinikken Modum Bad – Oslo
Eilert Sundtsgate 34, 0259 Oslo

Telefon: 21 41 61 00
(08.00 – 15.30)

E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Ikke send sensitivt innhold i e-post!

Vennligst ikke send personlig informasjon om diagnoser etc. på e-post til oss. Vi kan av personvernhensyn ikke svare på denne typen henvendelser.

Kontakt oss med SMS:

Start tekstmeldingen med “TRAUMEPOL”

Skriv så fødselsdato, ditt navn og din beskjed.

Send til tlf. 2097

Sensitiv informasjon skal ikke sendes på SMS, kun via app.

(Pris kr. 6,- pr. mottatt melding).

Våre ansatte:

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.