Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo

Vi er en spesialisert poliklinikk for utredning og behandling av komplekse dissosiative lidelser etter alvorlig traumatisering som seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt i barndom og ungdomsår. Vi tilbyr også undervisning og veiledning av fagpersonell.

Aktuelle diagnoser

 • Dissosiativ identitetsforstyrrelse (F44.81)

 • Andre spesifiserte dissosiative lidelser (F44.8)

 • Uspesifisert dissosiativ lidelse

 • Blandet dissosiativ lidelse

Om behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet vårt består av psykoedukative grupper, hovedsaklig som supplement til individualterapi ved annen behandlingsinstans.

Traumepoliklinikken tilbyr i liten grad individualterapi. Gruppebehandlingen tar utgangspunkt i en forståelse om at personer med alvorlige dissosiative lidelser har nytte av å få ord og begreper for opplevelser som kan være vanskelige å forstå, av å kunne arbeide med slike vansker sammen med andre som har lignende opplevelser, og utvikle nye ferdigheter i å håndtere symptomer. I gruppene vil deltakerne lære om symptomene; hvordan gjenkjenne, forstå, gi dem mening og finne nye måter å håndtere dem på. Fokus er på hva som skaper vansker i nåtid og ikke på traumeopplevelsene i seg selv. Ferdighetstrening foregår gjennom øvelser og hjemmearbeid.

Tilbudet er organisert som trinnvise grupper:

 • Introduksjonskurs over 6 uker
 • Trinn 1: 14 uker
 • Påbygningskurs tilpasses behov

Introduksjonsgruppe: en time ukentlig over 6 uker. Dette gir anledning til å bli kjent med gruppeformatet, få en innføring i psykoedukasjon og måter å forstå sin egen lidelse på, samt få erfaring med å benytte øvelser og arbeide med tema på egen hånd mellom gruppetimene. Ved avslutning vil det gjøres en vurdering av pasientens utbytte av kurs, om innholdet og formatet er tilpasset pasientens forventninger, motivasjon, gjennomføringsevne og fungering i gruppe. En slik vurdering gjøres i samråd med pasienten og indivdualbehandler. I det tilfellet man finner at pas har hatt slikt utbytte vil vedkommende settes på venteliste til videre kurs.

Trinn 1: 2 timer ukentlig over 14 uker.

Hvem kan henvises?

 • Personer med konstatert kompleks dissosiativ lidelse eller der det foreligger en begrunnet mistanke om dette kan henvises til:
  • Utredning
  • differensialdiagnostisk vurdering
  • gruppebehandling
 • Nødvendige forutsetninger for henvisning:
  • I pågående/henvist til individualterapeutisk behandling i DPS/privatpraksis
  • En begrunnet antakelse om at pas har tilstrekkelig kapasitet, funksjon og motivasjon til deltakelse i grupper
  • Har tilstrekkelige norskferdigheter
 • Traumepoliklinikken har ikke behandlingstilbud til personer med alvorlig rusproblematikk, atferdsproblematikk eller psykose. Behandlingstilbudet er ikke tilpasset personer under pågående fare /i akutte livskriser eller med alvorlig suicidalitet.
 • Pasienter som vurderes henvist fra fastlege må samtidig henvises til lokalt DPS eller avtalespesialist.
 • DPS, Ruspoliklinikk, sykehusavdelinger og privatpraktiserende med henvisningsrett kan søke.
 • Det forutsettes at det allerede er gjort en allmenpsykiatrisk utredning ved spesialisthelsetjenesten/av privatpraktiserende behandler.
 • Ved henvisning fra fastlege må en beskrivelse av dissosiative symptomer fremkomme tydelig, tidligere utredningsrapporter må vedlegges.
 • Traumepoliklinikken har ikke et behandlingstilbud for personer med andre traumelidelser som enkel og kompleks PTSD da slike lidelser er antatt å kunne behandles ved DPS og/eller i privat praksis.
 • Henvisende instanser kan ta kontakt med leder ved traumepoliklinikken for å drøfte i forkant av henvisning for å avklare eventuelle tvilstilfeller.

Rett til helsehjelp

Ved søknaden skal det legges ved et eget ark med opplysninger vedrørende vurdering av rett til helsehjelp.

 • rett til helsehjelp – ja eller nei
 • dato for mottatt henvisning
 • fristdato som ble satt for igangsetting av helsehjelpen
 • dato for oppstart av helsehjelpen

TIPS: Dersom henviser har DIPS EPJ: Opplysningene finnes i F7 – Henvisning, knapp for dokumenter -velg «skriv ut henvisning»

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde følgende:

 • Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og telefonnummer
 • Navn og kontaktdetaljer på henviser og henvisningssted, samt individualbehandler. Mailadresse og direkte telefonnr til behandler er å foretrekke
 • Pasientens bakgrunn, inkludert alle opplysninger som foreligger om traumatiske /belastende hendelser
 • Opplysninger om familie, arbeid, utdanning og lignende
 • Beskrivelse av pasientens behandlingshistorie.
 • Tidligere og nåværende rusproblemer
 • Fysiske sykdommer
 • Medikamentell behandling
 • Beskrivelse av pasientens tidligere og nåværende symptomer. Det forventes beskrivelse av mulige traumerelaterte symptomer, som for eksempel gjenopplevelser, angst, søvnvansker eller unngåelsesatferd. Særlig viktig er beskrivelse av mulige dissosiative plager.
 • Resultater fra eventuelle tidligere utredninger.
 • Pågående og fremtidig behandling. Det er særlig viktig at det beskrives hvordan pasienten vil følges opp individuelt fremover, da dette er et krav for deltakelse på avdelingens gruppetilbud.
 • Vurdering av selvmordsfare.
 • Henvisningsgrunn og hva pasienten søkes til. For mer informasjon om behandlingstilbud i eget punkt på siden eller ta kontakt.
 • Henvisninger vil behandles innen 10 dager. Unntaket er juli: klinikken holder stengt og henvisninger som kommer i denne perioden vil først behandles etter sommerlukningen.

Henvisninger sendes til:
Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Elektronisk henvisning:
Modum Bad er tilknyttet norsk helsenett og har mulighet til å motta henvisninger elektronisk. Vi ønsker å opprette elektronisk kommunikasjon med våre samarbeidspartnere. Les mer her

Om utredningen

Ved første gangs inntak: Pasienter som ikke er utredet for komplekse dissosiative tilstander tidligere får tilsendt screeningsskjemaer (DES, SDQ-20) samt et brev som forteller kort om tilbudet.

Vurderingssamtale: Går gjennom status presens, presenterer behandlingstilbudet, undersøker pasientens forventninger til behandling avklarer eventuelt videre utredningsbehov. Dette, sammen med resultater fra screeningsskjemaer, gir grunnlag for vurderingen om pas settes på venteliste direkte eller om ytterligere utredning er påkrevd.

Utredning: Det benyttes hovedsakelig et semistrukturert intervju for traume- og dissosiative lidelser (TADS-I). Utredning antas å gå over 4-6 ukentlige timer. Rapport etter utredning gjennomgås med pas og sendes til behandler/henvisende instans. Der det er ønskelig kan behandler delta i tilbakemeldingssamtale, eventuelt kontakte utreder for ytterligere avklaring.

Samarbeid med individualterapeut

Traumepoliklinikkens behandlingstilbud må ses på som tilskudd til annen behandling. Den eksterne behandleren har ansvar for annen oppfølging som akutte innleggelser, henvisning til planlagte døgnopphold, samarbeid med NAV eller andre instanser. Hvordan samarbeidet rundt pasienten skal legges til rette vil kunne drøftes med gruppeledere i forhold til hver enkelt.

Det er Traumepoliklinikkens erfaring at gruppedeltakere som har anledning til å gå gjennom hjemmearbeid og øve på nye ferdigheter, innenfor en trygg relasjonell ramme som i individualterapi, får større utbytte av behandlingen. Kurset er krevende. Pas må forholde seg til tema som aktiverer sterke følelser og reaksjoner. Kursets struktur og rammer gir liten mulighet for å jobbe med disse reaksjonene.

Individualbehandler vil få tilbud om å delta på en gratis halv fagdag rettet mot å gi en grunnleggende forståelse av komplekse dissosiative lidelser og av behandlingen.

Traumepoliklinikken kan delta på møter der det er hensiktsmessig. Traumepoliklinikken kan tilby veiledning til ekstern behandler, samt felles samtale/konsultasjonsrekker med pasient tilstede.

Pasienter som skrives ut fra den eksterne behandleren uten at ny behandler er på plass underveis i forløpet, vil bli skrevet ut fra Traumepoliklinikken.

Kurs og fagformidling

Traumepoliklinikkens mandat inkluderer formidling av kunnskap til fagpersoner om forståelse og behandling av komplekse traumerelaterte lidelser gjennom:

 • Etterutdanninger i individuell behandling av komplekse dissosiative lidelser, kurs i traumesensitiv mindfulness og selvmedfølelse, kurs i traumesensitiv foreldreveiledning med mer. Se våre kurstilbud her.
 • Veiledning/kursing etter forespørsel

For ønske om eksterne kurs, undervisning og veiledning, kontakt konstituert leder Torunn Støren på: torunn.storen@modum-bad.no. Grunnet stor pågang bør alle forespørsler om eksterne oppdrag rettes i god tid.

Forskning

Ved Traumepoliklinikken pågår kvalitativ forskning på komplekse dissosiative lidelser.

Ansvarlig er psykologspesialist Ingunn Holbæk.

I juni 2021 doktorerte psykologspesialist Harald Bækkelund. Datainnsamlingen til denne forskningen er hentet fra pasienter i grupper på Traumepoliklinikken. Les artiklene her

Her kan du lese mer om Forskningsinstituttet vårt.

Nyttige filmer:

Traumer og traumebehandling:

Se psykologspesialist Harald Bækkelund forklare hva traumer og traumebehandling er.

Dissosiasjon og dissosiative lidelser:

Se psykologspesialist Ingunn Holbæk forklare hva dissosiasjon og dissosiative lidelser er.

Om vold i nære relasjoner:

Se psykologspesialist Hanne Netland Simonsen fortelle om vanlige reaksjoner på vold i nære relasjoner.

Kontaktinformasjon:

Traumepoliklinikken Modum Bad – Oslo
Eilert Sundtsgate 34, 0259 Oslo

Telefon: 21 41 61 00

Mandag: 08.30-09.00, 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Tirsdag er resepsjonen stengt pga. utdanningspermisjon
Onsdag-fredag: 08.30-12.00 og 13.00-15.00

E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Kontakt oss med SMS:

Start tekstmeldingen med “TRAUMEPOL”

Skriv så fødselsdato, ditt navn og evt. annen informasjon

Send til tlf. 2097

Sensitiv informasjon skal ikke sendes på SMS, kun via app.

(Pris kr. 6,- pr. mottatt melding).

Våre ansatte:

Aktuell litteratur fra nettbutikken:

Nyheter fra Traumepoliklinikken:

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.