Spiseforstyrrelser

På denne siden vil du finne informasjon om behandlingstilbudet. Du vil også finne fakta om lidelsen. Vi har tilbud om døgnbehandling for personer som har spiseforstyrrelse med hoveddiagnose Anorexia eller Bulimia. Tilleggssymptomer i form av depresjon/angst, dissosiasjon, PTSD, rus og relasjonelle vansker kan være til stede. Vi har en samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst, men tar også pasienter fra andre helseregioner.

Behandlingstilbud Behandlingsmodell Kartleggingsopphold

Behandlingstilbud for spiseforstyrrelser

Vi har i dag spesialiserte behandlingstilbud for spiseforstyrrelser. Forskning og innspill fra pasientene er viktig for videreutvikling av behandlingstilbudene.

Avdeling for spiseforstyrrelser har 18 behandlingsplasser fordelt på to behandlingsprogram. Vi har døgnbehandling for personer som har spiseforstyrrelse med hoveddiagnose Anorexia eller Bulimia. Tilleggssymptomer i form av depresjon/angst, dissosiasjon, PTSD, rus og relasjonelle vansker kan være til stede.

Hvem kan søke?

Søker må ha fylt 18 år, ha en spiseforstyrrelse og tidligere mottatt spesialisert utredning og behandling for spiseforstyrrelse.

Grunnet lav vaktbemanning på kveld, natt og helg, kan sykehuset ikke ta imot pasienter med kontrollbrist i form av pågående utagering som rus, psykose, selvskading eller alvorlige selvmordsimpulser. Finn kriterier for inklusjon/eksklusjon under innsøking.

Varighet

Behandlingsserien starter med avklaring og kartleggingsopphold som varer inntil 14 dager, der pasientene blir informert om de ulike behandlingstilbudene. Hovedoppholdet er på 12–14 uker, avhengig av behandlingsprogram. Hvert gruppeprogram har egen behandlingsmodell.

Forskning

Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
Behandlingen er basert på kognitiv/metakognitiv (Spis 1) og selvmedfølelsesfokus (Spis 2).

Sentralt i begge terapiformene står systematisk eksponering for mat og måltider, og fokus på hva som er med å opprettholde spiseforstyrrelsesproblematikken.

Kvalitetssikring/brukermedvirkning

Som ledd i kvalitetssikring brukes selvutfyllingsskjemaer ved inn- og utskrivinger samt ukentlige målinger med hovedmål å sikre pasientens deltagelse i egen behandlingsprosess. Hensikten er å involvere pasientene og gi dem innflytelse ved egendefinerte mål, i tett samarbeid med terapeutene.

Variert ventetid

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 32 74 97 00 for spørsmål om ventetid, eller om du har andre spørsmål rundt innsøking. Be om å få snakke med nestleder Bjørnar Johannessen, konstituert avdelingsleder Johan Dahl, eller administrasjonskonsulent Anette Rolid.

Behandlingsmodell

Vi  tilbyr ulike behandlingsmodeller til deg med spiseforstyrrelser, med og uten tilleggslidelser. Vi har også tilbud til foreldre med spiseforstyrrelser.

Målgrupper for våre behandlingsprogrammer er:

 • Personer over 18 år som strever med spiseforstyrrelse, og som tidligere har mottatt spesialisert utredning og behandling for spiseforstyrrelsen.

 SPIS 1

Mål: Øke pasientens muligheter for aktiviteter og deltagelse i eget liv ved å oppnå:

 • reduksjon av vektkompenserende atferd
 • økt affektregulering og økt relasjonell fungering
 • normalisering av spisemønster med minimum fire måltider daglig og et næringsmessig riktig kosthold (alle får egen tilpasset grunnmeny)
 • oppnåelse av vektnormalisering
 • større innsikt i de ulike symptomene
 • sammenhengen mellom disse

Omfang

Pasienter innlegges og utskrives til gruppebehandling samtidig. Normalt behandlingsopphold varer i 13 uker, i tillegg til avklaring- og kartleggingsopphold.

Behandlingshverdagen:

 • En-to individualterapitimer i uken med en varighet av 45-50 min
 • Samtale med miljøterapeut
 • Gruppeterapi
 • Eksponeringstrening ved måltider
 • Fellesaktiviteter som fysisk aktivitet, ekskursjoner, pasientundervisning med mer
 • Pårørendeopphold i gruppe og/eller individuelt
 • Hjemmeopphold og/eller helgepermisjoner med stabiliseringstrening i hjemmemiljø

 Terapimodell

Behandlingen er faglig forankret i Cognitive Behavior Therapy (CBT) som innebærer at den grunnleggende forståelsesmodellen er kognitivt rettet med metoder fra atferdsteori, affektteori og metakognitiv teori.
Samarbeidsavtale

SPIS 2

Mål: Øke pasientens muligheter for aktiviteter og deltagelse i eget liv ved:

 • reduksjon av vektkompenserende atferd
 • økt affektregulering og økt relasjonell fungering
 • normalisering av spisemønster med minimum fire måltider daglig og et næringsmessig riktig kosthold (alle får egen tilpasset grunnmeny)
 • oppnåelse av vektnormalisering
 • større innsikt i de ulike symptomene
 • sammenhengen mellom disse
 • økt affektregulering og økt selvmedfølelse

Omfang

Åtte pasienter innlegges og utskrives samtidig. Behandlingsperiode på 13 uker og et opphold på en uke cirka ett år etter utskrivelse.

Behandlingshverdagen:

 • En – to individualterapitimer i uken med varighet av 45-50 minutter
 • Samtale med miljøterapeut ukentlig
 • Måltider med oppfølging de første ukene av oppholdet
 • Gruppeterapi daglig
 • Fellesaktiviteter som fysisk aktivitet, ekskursjoner, pasientundervisning med mer
 • Pårørendeopphold
 • Hjemmeopphold og/eller helgepermisjoner med stabiliseringstrening i hjemmemiljø

Terapimodell

Behandlingen har en faglig forankring i Compassion Focused Therapy for Eating Disorder (CFT-ED) (Medfølelse) og Traumeteori.
Samarbeidsavtale

Avklaring og kartleggingsoppholdet

Varighet på inntil 14 dager, og er første oppholdet i behandlingsserien.

Hensikt

 • Utredning av pasientens problemområde og livssituasjon for å kartlegge sammen med pasienten om vårt behandlingstilbud er egnet for den enkelte pasient.
 • Gi pasienten tilstrekkelig informasjon for å vurdere hvorvidt man ønsker tilbudet
 • Sikre tilbakemelding til lokalt behandlingsnettverk om nødvendige tiltak til behandlingsforløpet.

Innhold:

 • Vurderings- og utredningssamtaler
 • Medisinsk/somatisk vurdering
 • Gruppesamlinger:
  • Undervisning om spiseforstyrrelser
  • Gjennomgang av samarbeidsavtalen (se link)
  • Bruk av grunnmenyer
  • Motivasjon
  • Reduksjon av symptomadferd
  • Oppholdet representerer behandlingsmodellen ved at elementer fra behandlingsprosessen anvendes, blant annet fire regelmessige måltider daglig. I tillegg er det individuelle samtaler med lege og individualterapeut.

Ved avslutning av oppholdet vil behandlingsteamet vurdere om videre behandling ved Modum Bad er aktuelt.

Psykiatrisk poliklinikk

Psykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Det primære opptaksområdet er kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller behandles også pasienter fra andre kommuner.

Gå til psykiatrisk poliklinikk

Forskning

Forskningsinstituttet ved Modum Bad har som mål å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg samt å gi impulser til det øvrige psykiatriske hjelpeapparatet. Det forskes på ulike nivåer – fra enklere studier til doktorgradsprosjekter.

Gå til Forskningsinstituttet