Par- og familiebehandling

Vi har to tilbud innen familiebehandling:

 • Par og familier hvor en eller begge voksne har en psykisk lidelse
 • Familiebasert terapi for unge med spiseforstyrrelser.
Tilbud for voksne Tilbud for unge Om avdelingen Info til barn og ungdom Familielandsbyen

Voksenpsykiatri

Par og familiebehandling:

Vi behandler personer med ulike psykiske lidelser og tilleggsbelastninger, der problemene vurderes å være knyttet til fastlåste og destruktive mønstre i par-og familiesamspillet.

Modum Bad arbeider for å fremme gode relasjoner, livskvalitet og helse for voksne og barn.

Hvem er tilbudet for?

 • Par og familier hvor en eller begge voksne har en psykiatrisk diagnose som gir rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (depresjon, angst- og traumelidelser i moderat til alvorlig grad)
 • Familier og par som i tillegg har alvorlig dysfunksjonell samhandling i familiesamspillet

Fakta om behandlingstilbudet

 • Familieavdelingen har 9-10 familier eller par innlagt samtidig.
 • Innleggelsesperioden er 7 til 12 uker.
 • Eget barnehage- og skoletilbud for barn i alderen 1-16 år (i grunnskolen)

Hvorfor par- og familieterapi i spesialisthelsetjenesten?

Individuelle psykiske lidelser og relasjonelle vansker eller konflikter er i praksis ofte nært forbundet med hverandre. Behandling som inkluderer pasientens par- og familiesystem er derfor viktig.

 • Relasjonelle problemer kan være utløsende og/eller opprettholdende for individuelle psykiske lidelser.
 • Individuelle psykiske lidelser kan føre til par- og familieproblemer.
 • Kvaliteten på par- og familierelasjoner har stor betydning for barns oppvekst og utvikling.

Hvem er tilbudet ikke for?

De som har:

 • Psykoselidelser
 • Alvorlige personlighetsforstyrrelser
 • Pågående alvorlig rusmiddelmisbruk og primært behov for avrusing
 • Ustabil atferd, for eksempel pågående utagering, omfattende selvskading og høy suicidfare
 • Stort behov for tilrettelegging for barna

Behandlingen

Sentrale elementer i behandlingen er par- og familiesamtaler, uttrykksterapi, undervisning, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte person og familie.

Behandlingsmodell

Familier som tas inn til behandling hos oss kommer med sammensatte problemstillinger. Det krever en helhetlig tenkning og bred faglig tilnærming.

Det finnes et mangfold av familiekonstellasjoner i dagens samfunn. Det krever at vi tilbyr et fleksibelt behandlingsopplegg som kan ivareta variasjonene og kompleksiteten i problemene som de forskjellige familiene sliter med.

En systemisk forståelsesramme

For å skape varige endringer er det viktig å se enkeltindividet, familien og relasjonene i en større sammenheng. Vi utforsker både den sosiokulturelle konteksten som en familie befinner seg i, hvordan familiesystemet fungerer som helhet og enkeltmenneskets rolle i familien. Vi tror det er viktig å finne en balanse mellom å utfordre og tilpasse seg de gitte livsbetingelsene.

Det beste fra ulike retninger

Familier med sammensatte problemstillinger krever en helhetlig tilnærming. Vi integrerer kunnskap og teknikker fra ulike terapiretninger innen familieterapifeltet og psykiatri. Vi har hovedsakelig parbehandling og har implementert Emosjonsfokusert parterapi som spesifikk terapimodell (EFT).

Fleksibilitet

En bred faglig tilnærming gir god mulighet for å tilpasse behandlingsopplegget til de ulike behov hos par og familier.

Et team som følger opp

Hvert par eller hver familie blir fulgt av en behandler og en miljøterapeut samt personalet i barnehagen, skolen, aktivitøren og idrettspedagogene. Samarbeidet på tvers i avdelingen er viktig for å møte voksne og barn på en god måte.

En helhetlig behandling som består av par- og familieterapi.

Ta gjerne kontakt med oss:

Leder Mariane Borge Skakstad:
32 74 95 96

Familieavdelingen:
32 74 95 78

Barne- og ungdomspsykiatri

unge_med_spiseforstyrrelser_mor_og_sønn.foto

Familiebasert behandling for unge med spiseforstyrrelser i alderen 15-18 år:

Vi har et tilbud om inntil 12 ukers innleggelse for unge med spiseforstyrrelser og deres familier. Behandlingen er familiebasert (FBT). Det vil si at vi gir terapi, veiledning og støtte for å istandsette foreldrene til å hjelpe barna sine best mulig. Vi tilbyr en intensivert behandling ved bruk av FBT heldøgns familiebehandling. Det innebærer blant annet samtaler, veiledning og støtte til foreldre, familiesamtaler, individuelle samtaler etter behov og felles deltakelse for hele familien i flerfamiliegruppe.

Hvem er tilbudet for?

 • Familier med barn og unge i alderen 15 til 18 år med spiseforstyrrelser
 • Pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig bedring ved behandling i spesialisthelsetjenesten lokalt. Tilbud kan gis dersom det ikke finnes et egnet behandlingstilbud lokalt, eller dersom pasienten av ulike grunner har vanskelig for å benytte seg av dette tilbudet.

Fakta om behandlingstilbudet

 • Familiebehandling for spiseforstyrrelser (15-18 år) har 4- 5 familier innlagt om gangen, og bor i familielandsbyen.
 • Innleggelsesperioden er inntil 12 uker.
 • Vi har videregående skole og ungdomsskole for ungdommene. Søsken kan benytte grunnskoletilbud og barnehage. Dette vil være i samarbeid med hjemskolen.

Hvorfor familiebasert behandling?

Familiebasert behandling (FBT) for spiseforstyrrelse er en behandlingsform utviklet spesielt for barn og unge og deres familier som strever med mat og spising. De nasjonale retningslinjene anbefaler behandlingen på bakgrunn av studier som viser at denne behandlingsformen er mest virksom i møte med barn og unge som har alvorlige utfordringer med spising. At hele familien er inkludert i behandlingen, øker sannsynligheten for tilfriskning, forebygger tilbakefall og reduserer behovet for videre intensiv behandling.

Les nyhetsartikkel om tilbudet.

Behandlingen:

Behandlingen består hovedsakelig av familiesamtaler, foreldreveiledning, undervisning, støtte og veiledning i måltider, individualterapi ved behov og flerfamiliegruppe. Vi tilbyr parsamtaler til foreldrene, mulighet for veiledning med helsesportspedagog og klinisk ernæringsfysiolog. Ved oppstart og avslutning vil det ved behov gjennomføres møter med hjelpeapparatet på hjemstedet. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte person og familie.

Behandlingen legger stor vekt på å styrke foreldrenes kompetanse i å hjelpe ungdommen til å overvinne spiseforstyrrelsen. I første fase vil vi gjennom tett kontakt og støtte, hjelpe foreldrene med å ta ansvar for at ungdommen spiser nok mat, går opp i vekt og normaliserer sitt spisemønster. Det å bryte spiseforstyrrede mønster og symptomer rundt mat og måltider vil være et hovedfokus. Hvis ungdommen har andre måter å regulere vekt på, som økt aktivitet eller annen kompenserende atferd, vil dette også jobbes med.

Hvem er tilbudet ikke for?

De som har:

 • Psykoselidelser
 • Betydelig ustabil atferd, omfattende selvskading og høy suicidfare
 • Ustabil somatisk tilstand
 • Pågående alvorlig rusmiddelmisbruk

Behandlingsmodell

Vi tar utgangspunkt i familiebasert terapi (FBT) og flerfamiliegrupper er også en del av behandlingen. FBT bygger på grunnprinsipper fra familieterapi med den systemiske rammen som utgangspunkt. Familien ses som en ressurs i tilfriskningsprosessen. Det å bygge nye mønster rundt måltider, spising og gi muligheten til å ta tilbake en normal hverdag.

Familiene blir fulgt opp av et team bestående av familieterapeuter, psykiatriske sykepleiere, klinisk sosionom, psykolog og psykiater. Ernæringsfysiolog og helsesportspedagog er tilknyttet behandlingen.

Til deg som henviser

Her finner du alt om hva henvisningen må inneholde, samt søknadsprosessen.

Ta gjerne kontakt med oss:

Leder Johan Dahl:
32 74 94 92

Spiseavdelingen:
32 74 94 78

Om Avdeling for Familiebehandling:

Til deg som henviser

Her finner du alt om hva henvisningen må inneholde, samt søknadsprosessen.

Gå til henvisning/innsøking

Vi gjør oppmerksom på at ved familiebasert terapi for unge med spiseforstyrrelser ønsker vi at både ungdommen og foreldre sender inn hver sin egenbeskrivelse (pr. post). Les mer under sjekkliste for henvisningen.

Pasientforløp

P1 – Kartleggingssamtale/opphold

Her blir vi kjent og vurderer om vårt behandlingsstilbud vil være hensiktsmessig for det dere sliter med. Samtalen kan foregå digitalt ved lang reisevei.

P2 – Behandlingsopphold

Fra 7 til 12 uker, avhengig om det er par eller familie.

P3 – Oppfølgingssamtale

Før dere reiser hjem fra behandlingsoppholdet, avtales tidspunkt for en samtale med fokus på her og nå-situasjonen (ca.  tre til fire måneder).

Den praktiske hverdagen

Parene eller familiene som kommer til Avdeling for familiebehandling blir tildelt et hus i vår egen familielandsby. Villaene er fullt møblert og utstyrt.

Familiene handler inn til og steller selv frokost og kveldsmat, men henter middag fra hovedkjøkkenet og spiser i sitt eget hus.

Timeplanen

Dagsprogrammet i ukedagene varer fra 08.00 til 15.30.

Besøk og overnatting

Besøk og overnatting i Modum Bads leieboliger skal avklares med den enkelte families terapeuter. Besøk hos hverandre i avdelingen anbefales ikke. Bruk heller felleshuset Danica til sosialt samvær.

Permisjon

Ordinær tid for helgepermisjoner er fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 22.00. Andre permisjoner kan gis ved avtale.

Husdyr

Det er ikke anledning til å ta med husdyr til Modum Bad under innleggelsen.

Skole og barnehage

Nova barnehage og skole/SFO er kun for barn og elever som følger familien sin til opphold i vår Avdeling for Familiebehandling.

Vi har eget barnehage- og skoletilbud for barn i alderen 1-16 år (i grunnskolen) og videregående opplæring for de med en spiseforstyrrelse som har skoleplass.

Barnehagen holder til i trivelige lokaler og er omgitt av flott natur som innbyr til aktiviteter og opplevelser hele året. Det legges stor vekt på at barna får en god tilvenningsperiode og er trygge før foreldrene begynner å delta fullt i behandlingsprogrammet.

Skolen ved Modum Bad er en liten grunnskole som er fylkeskommunal, men driftes av Modum kommune.

Skolen har 16 skoleplasser fra 1.-10. trinn og seks ansatte.

Vårt mål er både å legge til rette for at alle elever får en best mulig faglig og personlig utvikling under oppholdet, og at skolen oppleves som en trygg og inkluderende læringsarena der alle kan føle mestring og trivsel.

Forskningsbasert behandling

Forskningsinstituttets overordnede målsetting er behandlingsforskning med sikte på å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg, forskning i grensefeltet mellom psykiatri og sjelesorg, samt å gi impulser til det øvrige psykiatriske hjelpeapparatet. Forskningen ved Modum Bad skal være rettet mot psykiske lidelser og behandling av disse, samt på forholdet mellom sjelesorg og psykiatri.

Les mer om Forskningsinstituttet her.

Behandling gjennom døgnet

Les mer om hvordan vi følger opp våre pasienter med behandling gjennom hele døgnet.

Ventetid

Ventetid er tiden det tar fra vi mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling. Se oppdatert oversikt over ventetider her.

Når er det behov for familiebehandling?

Spiseforstyrrelsen styrer familiens indre liv. I familier med en som strever med spiseforstyrrelser har spiseforstyrrelsen tatt over kontrollen i familien. Det meste av samspillet mellom familiemedlemmene fokuserer på mat, spising og vekt og relasjonene blir definert ut fra dette.

Kommunikasjonsproblemer

Det kan være vanskeligheter i parforholdet, mellom foreldre og barn, eller det kan være andre relasjoner i den utvidede familien som gjør livet utfordrende.  Ofte handler det om problemer med kommunikasjon eller samarbeid.

Kriser

Det kan være kriser utløst av dødsfall, samlivsbrudd, ulykker, krig, overgrep, vold eller andre smertefulle livshendelser og livserfaringer som kan ryste oss selv og våre nærmeste så kraftig at vi trenger hjelp for å hanskes med dem. Når det blir slik, er det flere mulige steder å søke hjelp, slik som kurs, rådgivning eller par-og familiebehandling.

Psykiske problemer

Psykiske problemer kan utvikles i nære relasjoner når en får for mye av noe en ikke skal ha eller for lite av noe en burde ha. Psykiske problemer hos ett familiemedlem vil ha konsekvenser for øvrige familiemedlemmer. Familien kan være en ressurs for den som sliter, men kan også være med å opprettholde problematikken. Noen ganger kan relasjonelle vansker i par- og familieforhold være utløsende faktor for utvikling av psykiske problemer.

I terapi vil fokuset være både på hvordan man forholder seg til seg selv og hverandre. Man vil søke å etablere nye måter å forholde seg på, slik at det som er sykdomsutløsende eller oppretttholdende problematiske samspill blir brutt, og nye og legende samspillsmønstre kan bli utviklet og etablert.

Informasjonshefte:

Barn og ungdom

 • Par – og familieinnleggelse tar utgangspunkt i de voksnes problemer og konflikter, men barnas situasjon inngår som en viktig del av behandlingen.

 • Vi har familiebasert behandling for unge i alderen 15 til 18 år med spiseforstyrrelser. Les mer om dette tilbudet lenger opp på siden.

 • Vi har eget barnehage- og skoletilbud for barn i alderen 1-16 år (i grunnskolen) og videregående opplæring for de med en spiseforstyrrelse som har skoleplass.

Skal du og familien din bo her?

Da skal dere bo i et hus i vår familielandsby. Vi har en egen barnehage og skole med SFO. Vi har flott natur som er fint til turer og utforskning.  Her kan du prøve klatrevegg, hinderløype og flere andre ting.

Gå til barnesiden Skolen Barnehagen

Det er viktig å forberede barna i god tid, og gi dem forståelig informasjon før en innleggelse i Familieavdelingen. At barna kan være åpne til venner og bekjente om hvor de skal, er viktig for dem. Det kan være fint å snakke om at Modum Bad er et sykehus der de voksne får hjelp med psykisk sykdom. Det betyr at de voksne får hjelp med vonde tanker og følelser. Hos oss lærer foreldrene hvordan de kan få det bedre sammen med familien. Noen barn kan finne ekstra trygghet ved å ha med seg et kosedyr eller en annen leke når de kommer hit.

Det er aldri barnas skyld at familien strever. Vi er opptatt av at barna ikke skal bære ansvar, kjenne skyld eller skam for de utfordringene familien har. Barna som kommer til oss kan få tilbud om samtale med helsesykepleier gjennom skolen eller med miljøterapeuten som er tilknyttet familien. Familien vil sammen med miljøterapeut og behandler ha familietimer der vi for eksempel kan gå på tur, spille fotball, spille spill eller gjøre noe annet gøy sammen. Dette gjør vi for å bli bedre kjent, og for å støtte og styrke familien.

Slik bor dere under oppholdet:

Familier som kommer til behandling hos oss flytter inn i vår familielandsby. I felleshuset Villa Danica er det muligheter for aktiviteter og sosialt samvær.

Parene eller familiene som kommer til Modum Bad for behandling, blir tildelt et hus i Avdeling for familiebehandlings egen landsby. Her bor dere sammen som familie. De voksne deltar i behandlingen, mens barna går på skole og barnehage. I felleshuset Villa Danica samles de voksne til lunsj. Familiene kan samles der til aktiviteter og samvær på kveldstid.

Familievillaene

Villaene er fullt utstyrt med møbler, sengetøy, lintøy, kjøkkenutstyr, servise etc. Oppvaskmiddel skal finnes i huset, men pasientene må selv kjøpe vaskepulver, toalettartikler, bleier og lignende.

Måltider og renhold
Familiene handler inn til og steller selv frokost og kveldsmat i huset der de bor. Hver familie henter middag fra hovedkjøkkenet og spiser i sitt hus. Pasientene har ansvar for renhold og orden i sine hus.

Felleshuset “Villa Danica”

Landsbymiljøet og samværet mellom beboerne blir en viktig del av oppholdet for svært mange. Villa Danica er felleshuset i Avdeling for familiebehandling. Her kan familiene samles til fellesmøter og sosialt samvær på kveldstid og i helger. Villa Danica inneholder oppholdsstuer, aktivitetsrom, kjøkken og vaskerom. I hver etasje er det en stue med TV. Det er også tv på ungdomsrommet. DVD-spiller finnes på en av stuene og på ungdomsrommet.

Det er egne rom med plass for samvær, lek og lesing for barnehagebarn og småskole/mellomskolegruppa. Ungdommene har også et eget rom her. Det er datamaskin i Villa Danica og vi har trådløst nettverk i alle bygningene som hører til avdelingen.

Formingsrom

Formingsrommet eller arbeidsstua er et stort og lyst rom hvor det er lagt til rette for å holde på med formingsaktiviteter. Aktivitene varierer etter brukers interesser og behov. Ta gjerne med formingsmateriell hjemmefra til bruk i arbeidsstua. Det er også mulig å kjøpe materiell og lære seg en ny hobby. På ettermiddagen kan foreldre og barn bruke arbeidsstua til felles aktiviteter.

Snekkerverksted

Snekkerbua er ikke stor, men her lager vi diverse små treprodukter som for eksempel turkopper, krakker, kniver og fuglehus. Du kan prøve deg på lærarbeider, som slire til kniven, belter eller andre mindre lærprodukter.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger aktiviteter og samlinger i Villa Danica.

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.