Henvisning til Modum Bad

Vi har avtale med Helse Sør-Øst RHF om spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern.

Fastlege, psykolog, psykiater eller spesialisthelsetjenesten (DPS eller tilsvarende) kan henvise pasienter til oss.

Vilkår og henvisning til poliklinikkene våre

Utfyllende informasjon om diagnoser, henvisning og behandligstilbudene finner du på avdelingenes egne sider:

Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Vikersund

Traumepoliklinikken i Oslo

Vilkår for innleggelse ved døgnavdelinger

 • Problemstilling/diagnoser innenfor våre avdelinger finner du her:
 • Familieavdelingen
  • Voksenpsykiatri (depresjon, angst- og traumelidelser i moderat til alvorlig grad) Familiebehandling inkluderer barn 1-16 år. Se mer info her.
  • Barne- og ungdomspsykiatri: Familieavdelingen har behandlingsplasser for barn og unge, 15 – 18 år, med spiseforstyrrelser. Se mer info her.
 • Pasienten er i stand til å nyttiggjøre seg intensiv psykoterapi, individuelt og i gruppe.
 • At pasienten ikke har oppnådd tilstrekkelig bedring ved behandling i spesialisthelsetjenesten lokalt. Tilbud kan likevel gis dersom det ikke finnes et egnet behandlingstilbud lokalt, eller dersom pasienten av ulike grunner har vanskelig for å benytte seg av dette tilbudet.

Kapasitet til å motta pasienter utenfor Helse Sør-Øst:

Vi er forpliktet til å prioritere pasienter fra Helse Sør-Øst. Henviste pasienter fra andre helseregioner blir vurdert og tas inn om det er kapasitet.

Eksklusjonskriterier:

 • Psykoselidelser
 • Alvorlige personlighetsforstyrrelser.
 • Komorbide tilstander som vanskeliggjør behandling.
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand.
 • Ustabile sosiale forhold (eks. manglende fast bopel, pågående alvorlig trusselsituasjon/ overgrepssituasjon).
 • Primært behov for avrusing.
 • Ustabil atferd (eks. pågående utagering, omfattende selvskading, høy suicidfare).

Sjekkliste for henvisning til døgnavdelinger

Vi har behov for epikrise fra nylig/siste avsluttet behandling eller beskrivelse av pågående behandling i spesialisthelsetjenesten.

Klikk her for pdf med utfyllende informasjon.
NB! Egen liste for barn og unge.

Henvisningen bør inneholde følgende:

1. Pasientdata

2. Rettighetsvurdering

3. Henvisningsdiagnose

4. Aktuelt

5. Kort om bakgrunn

6. Psykiatrisk sykehistorie (kortfattet)

7. Relevant somatisk problematikk

8. Medisiner og bruk av andre preparater

9. Vurdering

10. Egenbeskrivelse fra pasienten:
Vi ønsker at pasienten skal skrive to til fire sider med utgangspunkt i disse spørsmålene: -Denne må sendes separat pr. post, ikke legges ved den elektroniske henvisningen.

 • Hva ønsker du hjelp for?
 • Hva er bakgrunnen for problemene dine?
 • Hvordan kommer problemene til uttrykk og hvilke konsekvenser får de?
 • Hva har du av terapierfaring og hvilket utbytte har du hatt av tidligere behandling?
 • Hva ønsker du å oppnå gjennom et behandlingsopphold på Modum Bad?
 • Vi ber også om at pasienten beskriver andre forhold som kan være viktige for at vi skal kunne forstå problemene og gjøre en vurdering av hva som kan være riktig behandling.

Sjekkliste for henvisning av barn og unge (15-18 år)

Henvisningen skal inneholde følgende:

 • For barn under 16 år må det foreligge samtykke fra de med foreldreansvar til at henvisningen sendes. Ungdom over 16 år må selv samtykke.
 • Vekt og BMI, generell legeundersøkelse med blodprøver.
 • Aktuell kostplan og vektpersentil skjema.

1. Pasientdata

2. Rettighetsvurdering

3. Henvisningsdiagnose

4. Aktuelt

5. Kort om bakgrunn

6. Psykiatrisk sykehistorie (kortfattet)

7. Relevant somatisk problematikk

8. Medisiner og bruk av andre preparater

9. Vurdering

10. Egenbeskrivelser
(Dette må sendes separat pr. post, ikke legges ved den elektroniske henvisningen).

 • Fra ungdommen:
  • Hvordan vil du beskrive familien din?
  • Kan du fortelle oss litt om skolen, interesser/fritid og venner?
  • Kan du beskrive spiseforstyrrelsen?
  • Sover du bra?
  • Hvilke ønsker og forventninger har du til deg selv, behandlingen og Modum Bad?
 • Fra foreldre/foresatte:
  • Aktuell livssituasjon: familie – arbeid/utdanning skole – interesser/fritid – venner/sosialt
  • Hvordan ser spiseforstyrrelsen ut fra ditt/deres perspektiv?
  • Hvordan påvirker spiseforstyrrelsen familien?
  • Beskriv ditt/deres forhold til fysisk helse og mat, kropp; smerter – søvn – forhold til medisiner alkohol og rusmidler
  • Hva er din/deres motivasjon for behandling i Familieavdelingen?
  • Hva kan du/dere bidra med som kan gi økt utbytte av behandlingen?
  • Hvilke forventninger har du til behandling og til personalet?

Henvisning sendes elektronisk eller per post

Elektronisk samhandling:

Modum Bad er tilknyttet Norsk Helsenett og motta helst dialogmelding, henvisning og epikrise elektronisk. Vi kan derimot ikke motta vedlegg eller andre typer notater. Dette må sendes separat pr. post. Ved spørsmål kontakt meldingsansvarlig@modum-bad.no

Mrk.: Søknad til TraumepoliklinkkenModum Bad i Oslo – klikk her.

Postadresse:

Modum Bad, Postboks 33, 3371 VIKERSUND

Kontakttelefon for henvisere

Ta kontakt på telefon 32 74 97 00

Ventetid

Ventetid er tiden det tar fra vi mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling. Se oppdatert oversikt over ventetider.

Lavterskeltilbud (uten henvisning)

OBS! Dette er ikke helsehjelp i Spesialisthelsetjenesten.

Modum Bads kurs- og kompetansenseter og Institutt for Sjelesorg kan tilby kurs, samtaler og veiledning for både privatpersoner, par og fagpersoner.

Villa Sana, seksjon for arbeidshelse er avtalepartner med bl.a. Legeforeningen og Tannlegeforeningen.

På Modum Bads område ligger også Rask Psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud for personer over 16 år som bor i Modum eller Sigdal. Målgruppen for tilbudet er personer med mild til moderat depresjon og/eller angst, og er rettet mot deg som er tidlig i et sykdomsforløp. Målet er å gi et tilbud innen én til to uker. Les mer om Rask Psykisk Helsehjelp her.

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.