Informasjon til pårørende

Pårørende er viktige personer i pasientens liv og ofte en viktig ressurs.
Mange er sentrale omsorgspersoner med betydelig kjennskap til og om den som er syk.

I samarbeid med pasienten kartlegges forholdet til pårørende på kartleggings/avklaringsoppholdet og ved starten av behandlingsoppholdet.
Det vil da vurderes sammen med den enkelte pasient om pårørende skal inviteres til en pårørendesamtale, eventuelt et kort opphold i løpet av behandlingen.

Besøk

Pasientene kan motta besøk etter klokka 16.00 på hverdager, og hele dagen lørdag og søndag når de er innlagt på hovedopphold.

Se også:

Hvem regnes som pårørende?

  • Pårørende og nærmeste pårørende er som utgangspunkt de eller den som pasienten selv bestemmer.
  • Oppgis ikke nærmeste pårørende regnes dette som den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten.
  • Hvis flere har nær kontakt med pasienten må det avklares om flere enn én skal være nærmeste pårørende
  • Det er nærmeste pårørende som har rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen
  • Pasienten kan endre valget av nærmeste pårørende

Pårørendeopphold- og samtale

Forholdet til pårørende kartlegges på utredningsoppholdet og ved starten av behandlingsoppholdet.

I løpet av et opphold kan pårørende inviteres til pårørendesamtaler eller et opphold ved avdelingen av noen dagers varighet.

Hensikten med samtale eller oppholdet er:

  • Pårørende skal få informasjon om behandlingsopplegget, om lidelsen pasienten er innlagt for og hva den fører til av problemer for pasienten selv og hans/hennes pårørende.
  • Å drøfte aktuelle problemstillinger i pasientens situasjon sammen med pasient og pårørende, være lydhør for pårørendes behov for støtte, behandling eller avlastning, gi pårørende anledning til og opplevelse av å være deltagere i behandlingen, samt orientere pårørende om behandlingen og gi dem psykoedukasjon.

Barn som pårørende

Når noen i familien strever med psykiske problemer påvirker det hele familien.

Helsepersonell har plikt til å kartlegge behov og  gi mindreårige barn (0-18 år) nødvendig informasjon og oppfølgning (jfr. Barn som pårørende- Veileder 2010). Informasjonens innhold og form skal tilpasses det enkelte barn.

Barn av personer med alvorlige helseproblemer har behov for å forstå hva som skjer. Informasjon har som mål å skape trygghet, åpenhet og bidra til at barn mestrer situasjonen de lever i.

Alle avdelinger ved Modum Bad har eget personell med ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av mindreårige barn.
På Modum Bad har vi tilrettelagt for at barn/ungdom kan komme på besøk og delta i familiesamtaler.

Les mer: Barnesider

Nyttige linker for deg som pårørende

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.