Informasjon til pårørende

Pårørende er viktige personer i pasientens liv og ofte en viktig ressurs. Mange er sentrale omsorgspersoner med betydelig kjennskap til og om den som er syk.

Å være pårørende ved Modum Bad:

Barneside, bilde av ugle. Link i bildet.Felles for alle våre avdelinger, er at vi har stort fokus på involvering av pårørende.

Forholdet til pårørende kartlegges på utredningsoppholdet og ved starten av behandlingsoppholdet. Pårørende inviteres til pårørendesamtale eller opphold i løpet av behandlingen.  Pasienten oppfordres til regelmessig kontakt med pårørende.

Se detaljert informasjon om pårørendesamarbeid og pårørendeopphold ved hver avdeling i egne punkt lenger ned på denne siden.

Besøk/overnatting

Pasientene kan motta besøk etter klokka 16.00 på hverdager, og hele dagen lørdag og søndag. Så langt kapasiteten rekker kan pårørende som besøker pasienter også overnatte. Det betales da for overnatting og måltider. Overnatting kan bestilles via personalet i avdelingen.

Ikke kjæledyr

Det er ikke anledning til å ha med kjæledyr til Modum Bad ved overnatting.

Se også:

Hvem regnes som pårørende?

 • Pårørende og nærmeste pårørende er som utgangspunkt de og den som pasienten oppgir
 • Oppgis ikke nærmeste pårørende skal det være den som i størst ut-strekning har varig og løpende kontakt med pasienten
 • Hvis flere har nær kontakt med pasienten må det avklares om flere enn én skal være nærmeste pårørende
 • Det er nærmeste pårørende som har rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen
 • Pasienten kan endre valget av nærmeste pårørende

Barn som pårørende

Når noen i familien strever med psykiske problemer påvirker det hele familien. Helsepersonell har plikt til å kartlegge behov og  gi mindreårige barn (0-18 år) nødvendig informasjon og oppfølgning (jfr. Barn som pårørende- Veileder 2010)
Informasjonens innhold og form skal tilpasses det enkelte barn.

Barn av personer med alvorlige helseproblemer har behov for å forstå hva som skjer. Informasjon har som mål å skape trygghet, åpenhet og bidra til at barn mestrer situasjonen de lever i.

Alle avdelinger ved Modum Bad har eget personell med ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av mindreårige barn.
På Modum Bad har vi tilrettelagt for at barn/ungdom kan komme på besøk og delta i familiesamtaler.

Les mer: Barnesider

Pårørendeopphold i Avdeling for angstlidelser

Som en del av behandlingen inngår at en til to pårørende kommer til et opphold på tre-fire dager. Dette vil være tema allerede under utredningsoppholdet, og vil bli tatt opp igjen cirka fire uker før. Det blir lagt stor vekt på å få til dette.

 

Hensikten med et pårørendeopphold er:

 • Å gi en mulighet til å snakke om hva angsten betyr for både pasient og pårørende
 • Å utforske på hvilken måte pårørende evt. kan være til hjelp, og hvordan et samarbeide kan foregå for å utnytte erfaringene fra behandlingen på best mulig måte.
 • Å finne ut mer ut om mønstre som opprettholder lidelsen, snakke om det og jobbe med det
 • Å avdekke problemstillinger i dagliglivet
 • Å lytte til pårørende (verdi i seg selv) slik at de føler seg sett og hørt.
 • At pårørende kan føle fellesskap blant andre som har det på samme måte.
 • Å klargjøre roller (foreldre/barn, behandler/behandlet, omsorgsperson/mottaker, aktør/brikke)
 • Å drøfte eventuelle barns situasjon (selv om dette fokuset også blir ivaretatt tidlig i forløpet)
 • I løpet av pårørende oppholdet er det samlinger i gruppe, og egne samtaler mellom pårørende, pasient og terapeut.

Eksempler på tema berørt i gruppesamlingene:

 • Angstlidelser – hvordan oppstår angst og hvordan forstå den
 • Behandlingsmodeller
 • Følelser og leveregler
 • Kommunikasjon og samhandling med andre og hvordan levereglene påvirker disse forhold
 • Samtale om mål for pasienten og pårørende for tiden etter utskrivelse

Felles utflukt

Det er pasientene som har ansvar for en felles utflukt en helg i løpet av oppholdet. Planlegging av turen gjøres før pårørende kommer. Intensjonen med turen er å fremme fellesskapet i storgruppen med pasienter og pårørende.

Pårørendeopphold i Avdeling for depressive lidelser

Omtrent midtveis i oppholdet inviterer vi til et pårørendeopphold av noen dagers varighet. Hensikten er å gi informasjon om vårt behandlingsopplegg, om lidelsen pasienten er innlagt for og hva den fører til av problemer for pasienten selv og hans/hennes pårørende.

 • Forholdet til pårørende kartlegges på utredningsoppholdet og ved starten av behandlingsoppholdet.
 • Behov for støttetiltak vurderes, særlig med hensyn til mindreårige barn.
 • Pårørende inviteres til pårørendesamtale/-opphold i løpet av behandlingsoppholdet.
 • Målsetningen er å drøfte aktuelle problemstillinger i pasientens situasjon sammen med pasient og pårørende, være lydhør for pårørendes behov for støtte, behandling eller avlastning, gi pårørende anledning til og opplevelse av å være deltagere i behandlingen, samt orientere pårørende om behandlingen og gi dem psykoedukasjon.
 • Pasienten oppfordres til regelmessig kontakt med pårørende.

Pårørendeopphold i Avdeling for spiseforstyrrelser

Mål for gruppeopphold for pårørende:

 • Undervise om
  – Spiseforstyrrelser
  – Behandlingsmodellen
  – Kommunikasjon
 • Gi pårørende mulighet til å være til hjelp og støtte for pasienten.
 • Bistå pårørendes behov for støtte, behandling og avlastning.

Omfang:

Det er pårørendeopphold i alle fire behandlingsprogrammene på avdelingen. Oppholdets varighet varierer fra tre til fem dager. Pårørende får oftest rom i hus utenfor avdelingen. Hvem som inviteres til oppholdet besluttes i samarbeid mellom pasient og terapeut. Pårørende blir innlagt i avdelingen og får sykemelding for perioden etter behov.

Innhold:

 • Fellesundervisning
 • Samtalegrupper med pårørende
 • Sosialt samvær med andre pårørende og pasienter
 • Pårørendesamtaler med pasient og terapeuter
 • Mulighet til å følge pasientens grunnmeny
 • Spiseforstyrrelse/foreldre-gruppen oppfordres til at familiene har felles måltider

Barn som pårørende

I spiseforstyrrelse/foreldre-gruppen er det spesielt fokus på barn som pårørende. Barn fra ett år og oppover inviteres til oppholdet.
Les mer om barn som pårørende her.

Individuelle pårørendeopphold

I tillegg til pårørendeopphold i gruppe tilbys individuelle pårørendeopphold og/eller polikliniske samtaler. Dette tilrettelegges i avtale med pasient og terapeut

Pårørendeopphold i Avdeling for traumelidelser

Omtrent midtveis i oppholdet inviterer vi til et pårørendeopphold av noen dagers varighet. Hensikten er å gi informasjon om vårt behandlingsopplegg, om lidelsen pasienten er innlagt for og hva den fører til av problemer for pasienten selv og hans/hennes pårørende.

Styrker endringsarbeidet

Nær familie eller venner har mange erfaringer med hvilke konsekvenser traumelidelsen kan ha for dagliglivet og for viktige relasjoner. Felles forståelse gir økt trygghet og styrker endringsarbeidet, også etter utskrivning.

Bindeledd

Pårørendeoppholdet er en del av arbeidsfasen og skaper et godt bindeledd mellom sykehustilværelsen og hjemmesituasjonen. Pårørende vil delta i noen gruppeaktiviteter og i samtale med terapeut.

Avdeling for familiebehandling

Modum Bad har mange års erfaring i å behandle familier med psykiske lidelser. Familier som tas inn til behandling hos oss kommer med sammensatte problemstillinger.

På disse sidene vil du finne informasjon om behandlingstilbudet vårt.

Nyttige linker for deg som pårørende

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.