Lene Berggraf disputerte for sin doktorgrad 18.september

Økt medfølelse for seg selv og andre kan bedre relasjoner

Nyhetsartikkel publisert 10/09/13

Lene Berggraf
Stipendiat Lene Berggraf er ansatt ved Forskningsinstituttet ved Modum Bad og er i sitt forskningsprosjekt tilknyttet Psykologisk Institutt ved UiO. Hun disputerte for sin doktorgrad onsdag 18. september.

Økt grad av medfølende og nyansert opplevelse av selv og andre, reduserer relasjonelle vansker i korttidsdynamisk terapi. Dette er noe av det stipendiat Lene Berggraf har kommet fram til i sin forskning på psykoterapi. Onsdag 18. september disputerte Lene Berggraf for sin doktorgrad ved Psykologisk Institutt i Oslo.

Berggraf har på mikronivå undersøkt ulike endringsprosesser som fremtrer i psykoterapi for pasienter med særlig unnvikende, tvangspreget eller avhengig personlighetsstil (kluster C personlighetsforstyrrelser). Pasientene mottok enten kognitiv eller korttidsdynamisk terapi.

Bidrag til bedring

-Mer kunnskap om hvilke spesifikke prosesser som bidrar til bedring i terapi, kan hjelpe behandleren å fremme enda mer effektiv behandling for ulike pasientgrupper, sier Berggraf

 Det foreligger fremdeles lite kunnskap om hvilke prosesser som bidrar til bedring innen ulike psykoterapimodeller.

– Det er det nok flere grunner til. Blant annet er prosessforskning med spesielt observasjon som metode svært ressurskrevende, sier Berggraf.

Testet måleinstrument

Doktoravhandlingen har hatt som mål å teste kvaliteter ved måleinstrumentet Achievement of Therapeutic Objective Scales (ATOS).
– Flere repeterte målinger ble inkludert i forskningsdesignet for å kunne måle hva som skjer fra en time til en annen, forklarer Berggraf.
Et slikt design ledet videre til utbedret bruk av statistiske analysemetoder for å undersøke hva som virker i terapi.

Disputas Lene Berggraf
Fra venstre: Charles Gelso, Siri Gullestad, Rolf Sandell, Lene Berggraf og Hanne Haavind.

Resultater fra arbeidet viser:

  • At ATOS er et psykometrisk solid instrument, samt at flere fenomen kan måles samtidig uten å forringe kvaliteten på observasjonene.
  • At pasienter som fikk økt opplevelse av sunne følelser i en terapitime rapporterte mer nyansert, medfølende og realistisk opplevelse av selv og andre ved neste målepunkt.
  • Økt grad av medfølende, nyansert og realistisk opplevelse av selv og andre, predikerte bedring av spesifikke relasjonelle vansker som fiendtlig-dominerende og fiendtlig-underkastende atferd. Men dette var kun gjeldende for pasienter som mottok korttidsdynamisk behandling.

Fokus på følelser

– Resultatene tyder på at det kan være gunstig å fokusere på pasientens opplevelse av følelser i psykoterapitimen, sier stipendiat Berggraf.
            Dette for å fremme mer aksepterende, medfølende og realistisk opplevelse av seg og andre. For pasienter som mottar korttidsdynamisk terapi vil slik endring i opplevelse av selv og andre kunne forbedre relasjonelle problemer.
– Hvorfor det her var slik forskjell mellom terapigruppene er fremdeles noe uklart, men det synliggjør behovet for mer kunnskap og videre prosessforskning, sier Lene Berggraf.

FAKTA:
Navn:
Lene Berggraf
Alder: 33
Stilling: Psykolog og Ph.d stipendiat ved Universitet i Oslo
Utdannelse: Psykologi UiB 2000-2006
Bakgrunn: Tre år ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter.
Jobber nå med å tilby lavterskel tilbud til mennesker i Modum kommune som strever med symptomer på lett til moderat angst og depresjon. Driver også med formidling og fagutviklingsarbeid ved Kildehuset Modum Bad. Tema av særlig interesse er følelsenes rolle i menneskers liv, da særlig selvmedfølelse.

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF