Gruppebehandling eller bare individuell behandling?

Kan gruppebehandling ved siden av individuell behandling være til hjelp for pasienter med traumelidelser?

Nyhetsartikkel publisert 07/05/19

Målet med gruppebehandling er å få hjelp til å håndtere symptomer, regulere følelser og få bedre relasjoner med andre mennesker. Dette er noe som mange sliter med etter barndomstraumer. Illustrasjon: Grete Edland Westerlund.

 

Psykologspesialist Harald Bækkelund

Det forsøker vi å finne ut av i prosjektet “Stabilizing group-treatment for complex trauma” ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo.

Da Modum Bad åpnet Traumepoliklinikken i Oslo i 2008 var det med et ønske om å tilby bedre behandling til pasienter med psykiske vansker relatert til barndomstraumer. Ved Traumeavdelingen på Modum Bad hadde man over flere år observert at det polikliniske tilbudet til disse pasientene ofte var fragmentert og lite effektivt.

Mange henvisninger

På grunn av mengden henvisninger ble det imidlertid klart at det ikke var mulig å tilby alle individuell behandling. Det ble derfor utviklet et behandlingstilbud basert på psykoedukative grupper. Tilbudet ble gitt som et supplement til den vanlige individuelle oppfølgingen pasienten hadde ved DPS eller hos avtalespesialist. Behandlingstilbudet differensierte mellom pasienter med posttraumatisk stresslidelse og pasienter med dissosiative lidelser, da behandlingsbehovene ofte er noe forskjellig. Målet med gruppene er å få hjelp til å håndtere symptomer, regulere følelser og få bedre relasjoner med andre mennesker. Dette er noe som mange sliter med etter barndomstraumer.

Effekten?

Etter hvert ble tilbudet standardisert og manualene publisert (”Tilbake til Nåtid» og ”Traumerelatert dissosiasjon”). De siste årene har flere distriktpsykiatriske sentre rundt om i landet utviklet lignende behandlingstilbud basert på disse manualene. Imidlertid vet man lite om effekten av slik behandling.
Målsettingen med prosjektet er derfor å finne ut om pasienter som deltar i gruppebehandling ved Traumepoliklinikken får bedre resultat enn pasienter som kun mottar individuell behandling. Dette undersøkes i en såkalt randomisert kontrollert studie, der pasienter tilfeldig fordeles til å delta i gruppebehandling umiddelbart eller må vente eller et halvt år. Begge grupper mottar samtidig ordinær individuell behandling.

“Vi vil finne ut om pasienter som deltar
i gruppebehandling ved Traumepoliklinikken
får bedre utfall enn pasienter som kun mottar
individuell behandling”

 

Flere kan behandles

Dersom gruppebehandlingen viser seg å være effektiv, kan det tyde på at slik behandling kan være et nyttig supplement til helseapparatets behandling av pasienter med traumelidelser relatert til barndomstraumer. Selv om flere individualterapeutiske behandlingsmetoder har vist seg effektive for denne gruppa, har det ofte vist seg vanskelig å tilby disse i stor skala i psykisk helsevern. En fordel med gruppebehandling er at flere pasienter kan behandles samtidig av få terapeuter, samtidig som behandlingsmetoden krever lite opplæring og spesifikk kompetansekrav for å gjennomføre. Mange traumepasienter vegrer seg også for å gå direkte inn i traumeopplevelsene sine. Slike grupper kan derfor være en fin start på et behandlingsløp og en forberedelse på mer intensiv behandling hos individualterapeut.

Dissosiative lidelser

Særlig gjelder dette for pasienter med dissosiative lidelser, som ofte har opplevd svært omfattende traumatisering og overgrep. For denne gruppa vet vi lite om hva slags behandling som kan hjelpe. Dette prosjektet er faktisk den første randomiserte kontrollerte studien som blir gjennomført i verden. I tillegg gjør forskningsprosjektets design det mulig å undersøke hvilke pasienter som kan få utbytte av slik behandling og hva slags oppfølging som gjør det mest sannsynlig at pasientene oppnår bedring.
Den siste behandlingsgruppen i prosjektet er ferdig i vinter, så resultater fra studien vil forhåpentligvis foreligge i løpet av 2019.

Av Harald Bækkelund, psykologspesialist, Traumepoliklinikken i Oslo

07.05.19
informasjonsleder@modum-bad.no

 

Ønsker du å lære mer om traumebehandling?

Manualene “Tilbake til Nåtid” og “Traumerelatert dissosiasjon” kan kjøpes i Modum Bads nettbutikk.

Share Button
Print Friendly and PDF