Hvordan få «traume-overlevere» i arbeid og skole?

Hvordan kan vi hjelpe mennesker med relasjonstraumer inn i skole og arbeidsliv? Det er temaet for Modum Bad-konferansen 25. oktober.

Nyhetsartikkel publisert 26/08/19

– De som har overlevd store traumer i barndommen, strever ofte med å komme inn i skole og arbeidsliv. Vi ønsker å sette søkelyset på denne utfordringen og se hvordan vi best kan hjelpe dem, sier (fra v.) Åse-Lill Ranvik Iversen og Oddrun Solberg ved Traumeavdelingen, Modum Bad.

Å kunne være i jobb eller skole er svært viktig for den enkeltes psykiske helse og livskvalitet. De som har opplevd overgrep og omsorgssvikt, strever med å fungere på disse arenaene.
– De har vokst opp med så mye frykt og så lite omsorg at de har utviklet det man på fagspråket kaller komplekse traumelidelser, sier miljøterapeut Åse-Lill Ranvik Iversen ved Modum Bad.

Tok initiativ

Sammen med psykologspesialist Oddrun Solberg ved Traumeavdelingen har hun tatt initiativet til å sette «traume-overleverne» på dagsorden på årets store Modum Bad-konferanse i Gamle Logen i Oslo.
– Mennesker som har overlevd traumer er ofte ressurssterke og pliktoppfyllende. De klarer dermed å skjule mye av sin lidelse for omgivelsene. De kan ha et sterkt ønske om å delta i skole- og arbeidsliv, men opplever ofte at det mangler kunnskap for å tilrettelegge for dette, forklarer Solberg.
Selv skrev hun sin spesialistoppgave nettopp om dette temaet.

“Mennesker som har overlevd traumer er ofte ressurssterke og pliktoppfyllende. De klarer dermed å skjule mye av sin lidelse for omgivelsene”

– Mennesker som har overlevd traumer er ofte ressurssterke og pliktoppfyllende. De klarer dermed å skjule mye av sin lidelse for omgivelsene. Dette er mennesker som ofte har klart seg tilsynelatende godt i mange år, frem til de får et “plutselig” funksjonsfall. Helsevesenet kan streve med å forstå hva det handler om. Mange erfarer at det tar lang tid å få riktig diagnose og dermed adekvat behandling for sine plager. De kan ha et sterkt ønske om å delta i skole- og arbeidsliv, men opplever ofte at det mangler kunnskap for å tilrettelegge for dette, forklarer Solberg.

Forventninger og uro

-Våre pasienter bærer ofte på en stor uro knyttet til forventninger om tilbakeføring til arbeidslivet, sier Iversen.
– I verste fall opplever de et så stort indre stress at det kommer i veien for å fokusere på behandlingen. Min erfaring er at dersom pasienten har vært ute av jobb i lengre tid før en innleggelse, krever det også en lengre periode etter behandlingsopphold før det er realistisk med en gradvis tilbakeføring til arbeidslivet.
De to mener det er behov for å øke kompetansen om mennesker med komplekse traumelidelser hos instanser som skal hjelpe mennesker tilbake til et normalt fungerende liv.

“Vi må øke kompetansen om komplekse traumelidelser hos instanser som skal hjelpe mennesker tilbake til et normalt fungerende liv”

 

Stor uro

– Modum Bad vil bidra i den store inkluderingsdugnaden som Regjeringen har lansert, sier leder Jorunn Tangen Hole i Modum Bads kurs- og kompetansesenter (tidl. Kildehuset).
I dag står en bekymringsfullt stor andel av den voksne befolkningen utenfor arbeidslivet. Regjeringen har derfor lansert en omfattende inkluderingsdugnad for å få flere i jobb.
– Vi vil gjøre en inkluderingsinnsats ved å bidra til at ansatte innen psykisk helse, skole/utdanning, skolehelse, NAV, bemanning, attføring, frivillig sektor og alle arbeidsgivere, beslutningstakere og andre engasjerte – sammen med den det gjelder – kan skape fleksible og gode løsninger,
Historiefortellere og fagfolk
På konferansen vil flere tidligere pasienter fortelle sin historie og dele erfaringer om sin vei tilbake til arbeidslivet. Fra Modum Bad vil mange fagfolk delta med sin brede kompetanse på behandling av personer med komplekse traumelidelser. Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng holder åpningsinnlegget.
Les mer om konferansen og programmet her.

26.08.2019
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF