Kort ventetid på familiebehandling

Avdeling for familiebehandling har for tiden kortere ventetid.

Nyhetsartikkel publisert 14/11/16

Famavd_red

– Hele familien blir sett som en helhet gjennom familieterapien – og i vår barnehage og skole, sier fagdirektør Ingunn Amble (på sparken), overlege Agnieszka Krzanowska-Tomiak og konstituert avdelingsleder/behandlingskoordinator Gunvor Aarsland Lunde  (til høyre) foran en av familievillaene.

–  Ventetiden er nå på rundt tre måneder, opplyser fagdirektør Ingunn Amble ved Modum Bad.
Familieavdelingen tar imot hele familier til behandlingsopphold. For å få plass må minst en av de voksne familiemedlemmene ha en psykisk lidelse – og rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
– Ventetiden er for øyeblikket kortere enn på lenge –  cirka tre måneder. Det vil si tiden fra henvisning er mottatt til behandlingsopphold kan starte. Familien vil før dette bli innkalt til en utredningssamtale, sier Amble.

– Hvem kan søke behandling ved Familieavdelingen, overlege Agnieszka Krzanowska-Tomiak?
– Familier hvor minst en av de voksne har en psykisk lidelse. Det kan handle om par med barn, par uten barn og enslige foreldre med barn. Tilleggskriterium er at familien er påvirket av den voksnes psykiske sykdom, og/eller at familiesituasjonen bidrar til å opprettholde psykisk lidelse. Det kan handle om ulike sammensatte relasjonelle problemer, samspillvansker, kommunikasjonsutfordringer eller at det er kulturelle forskjeller/uenigheter som spiller inn.

– Hvilke krav stilles til pasientene?
– Pasienter som søker behandling i Familieavdelingen må være i stand til å delta i terapisamtaler, undervisning og kurs under oppholdet. Det innebærer at de må være i stabilisert psykisk tilstand, ikke aktiv psykose, pågående rusmisbruk, akutt suicidalfare og ikke ha alvorlige kognitive vansker, eksempelvis psykisk utviklingshemming eller demens.

 

Famavd (4)_red

Fagdirektør Ingunn Amble, overlege Agnieszka Krzanowska-Tomiak og konstituert avdelingsleder/behandlingskoordinator Gunvor Aarsland Lunde foran en av familievillaene.

– Hva er målet med behandlingen?

– Fokus er å skape en bedre felles forståelse av psykisk sykdom i familien og dens virkning på de ulike familiemedlemmer, endre samspillmønstre for å håndtere spesifikke problemer i familier der en eller flere familiemedlemmer har en psykisk lidelse, bygge tryggere relasjon de voksne imellom som videre bidrar til bedre å håndtere psykiske utfordringer, styrke foreldrene i foreldrerollen og hjelpe med å bygge trygg og god relasjon med barna.

-Hvem vurderer rett til behandling?
– Vurderingen av behandlingsrettigheten gjøres ved Modum Bad. Den kan også gjøres av andre deler av spesialisthelsetjenesten, for eksempel lokalt DPS (Distriktspsykiatrisk senter).

-Hvor lenge er familien innlagt, konstituert avdelingsleder/behandlingskoordinator Gunvor Aasland Lunde?
– Familier med barn er stor sett innlagt 12 uker, par uten barn seks uker.

– Hvordan bor man under behandlingsoppholdet?
– Familiene bor i en enebolig i et landsbymiljø under oppholdet. Barna går i barnehage og barne-/ungdomsskole tilknyttet avdelingen.

– Hva slags behandling er det pasientene tilbys?
-Vi tilbyr intensiv par/familiebehandling basert på en integrativ behandlingsmodell. Modellen er relativt fleksibel og gir mulighet for å tilpasse behandlingsopplegget til den enkelte families behov og kulturbakgrunn.

For ytterligere informasjon, se Familieavdelingens nettsider, eller ta kontakt på telefon: 32 74 95 78.

Les:
Familieavdelingen ble vår redning
Mitt gyldne sted 

14.11.2016
infoleder@modum-bad.no

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF