Hele mennesket

Likeverd, respekt for integritet og et helhetlig syn på mennesket er bærende ideer.

Visjonen vår er “Modum Bad – en kilde til liv”.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet. Det forankres i et helhetlig syn på mennesket, og samtidig i plikten en helseinstitusjon har for å legge til rette for den enkeltes tros- og livssynsutøvelse. Pasientene får tilbud om samtaler med sykehusprestene, og kan bruke Olavskirken og vårt livssynsåpne stillerom.

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kulturtilbudet er en viktig del av helheten. Vi holder årlig flere offentlige konserter i Festsalen og i Olavskirken. Pasientene har sin egen kulturarena i Villa Cultura. Vi tilbyr utlån av bøker og kunst i vårt bibliotek og artotek. Langs poesistien kan turgåere få en diktopplevelse ute i naturen.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet i behandlingen

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år. Pasientene er hver uke med på fysisk aktivitet sammen med våre helsesportspedagoger. Målet er gode mestringsopplevelser, aktivitet og bevegelsesglede.

Barneansvarlige

De barneansvarlige jobber med å tilrettelegge slik at barn og unge får god informasjon på sitt nivå om familiemedlemmers psykiske lidelse. De legger også til rette for at barn får komme på besøk og får tilbud om samtaler med behandlere.

Kost og ernæring

Fagorganet for kost og ernæring er et tverrfaglig team med representanter fra kjøkkenet, helsesport og et par avdelinger. Målet er å tilby pasientene et godt kosthold basert på myndighetenes råd og anbefalinger og å være en ressurs- og veiledningsarena.

Rus  og psykisk helse

Rus- og psykiatri-teamet (ROP) har et spesielt ansvar for rus- og avhengighets-perspektivet i klinikken. ROP-teamet er opptatt av at rusproblematikk og psykisk lidelse henger nært sammen og bør behandles i sammenheng.