Villa Sana – et unikt tilbud

Ressurssenteret Villa Sana er enestående i verden.

Nyhetsartikkel publisert 18/12/08

Villa Sana - høsten 2015

Ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad.

 

Det ble sterkt understreket under jubileumsseminaret 13. – 14. november 2008. Funn fra studier av legers helse og atferd gir 10-årsjubilanten grunn til optimisme – for lavterskeltilbudet er virksomt.

Jubileumsseminaret i november var høydepunktet på Villa Sanas 10-årsmarkering. Vel 70 eksterne og inviterte gjester i tillegg til et tredvetalls interne deltakere fylte Festsalen, Café Thaulow og Olavskirken. Programmet var på Villa Sana-vis svært variert, og det faglige stoffet vekslet med kulturinnslag, fysisk aktivitet, konsertbesøk og festmiddag.

Grunnlaget

Under åpningen av jubileumsseminaret i Modum Bads Festsal trakk leder Olav Lund og direktør Ole Johan Sandvand linjene tilbake til de ideene og erfaringene som dannet grunnlaget for etableringen av Villa Sana. Nøklene til suksess lå både i nærheten til faggruppene og til de tradisjonene som Modum Bad var og er en bærer av. De første viktige forhandlingene som førte fram til opprettelsen av Villa Sana fant sted den første uka direktøren var ansatt, høsten 1991.

Faglig og moralsk diskusjon

Nylig utnevnt professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Tore Gude, trakk fram de spesielle utfordringene ved å behandle leger, og erfaringene som ble høstet ved Modum Bad i årene fram til opprettelsen av ressurssenteret. Samarbeidet mellom Modum Bad og Legeforeningen gjorde det mulig for foreningen å bygge ut både et behandlingstilbud og et forebyggende tilbud til sine medlemmer. Villa Sana skulle få rollen som rådgivningstilbudet.

Det var nødvendig å diskutere de moralske sidene ved å etablere helsetilbud til denne yrkesgruppen; de faglige grunnene var tungtveiende for at den endelige modellen ble valgt.

Forskning

Forsker og lege Karin Rø stilte spørsmålet ”Kan utbrenthet forebygges?”, og viste til resultatene fra evaluering av virksomheten på Villa Sana. Resultatene viser at leger som oppsøker ressurssenteret har svært høyt stress- og plagenivå. Ett år etter viser det seg at utbrenthet og opplevd jobbstress faller til samme nivå som for andre leger; flere har søkt profesjonell hjelp og flere arbeider færre timer i uka. I den første tiden etter Sana-besøket øker sykmeldingsgraden til 35 prosent, men denne andelen faller til det samme nivå som befolkningen, seks prosent etter ett år. Det ser ut som om tilbudet på Villa Sana setter legene i stand til å erkjenne sin situasjon og ta de nødvendige steg mot endring og balansering av livsområdene.

Forebygging

Forsker Reidar Tyssen fra Universitetet i Oslo ga en konsentrert framstilling av hva forskning om legers helse lære oss om forebygging. Han tok utgangspunkt i den tragiske livshistorien til legen Johan Svendsen, som deltok i polarekspedisjonen til Otto Sverdrup. Tyssen kalte kombinasjonen av alkohol, depresjon og selvmord for SAD. Den kan være endepunktet av jobbrelaterte og individuelle faktorer i samspill, forskningen viser at disse har ulik betydning ved ulike grader av psykisk sykdom. Et viktig forebyggende prinsipp er å holde de gode balansene – mellom personlig selvomsorg og sosiale relasjoner, mellom arbeid og hjem/fritid.

Mor til tre

Seminarets hovedattraksjon, den kanadiske psykiateren Mamta Gautam holdt to lengre innlegg; ett om de spesielle utfordringene ved å behandle leger, og ett om hvordan vi kan ivareta oss selv så vi kan være til nytte for andre. De faglige poengene illustrerte hun med egne, personlige erfaringer. Blant annet trakk hun fram betydningen av de ulike titlene hun hadde angitt bak navnet sitt.

De fleste kjente igjen MD – Medical Doctor og FRPCP – spesialist i barne- og voksenpsykiatri, men ”MOT” betød mor til tre. Å være trebarnsmor var for henne en av de beste erfaringsarenaene for å lære stressmestring – noe mange i salen samtykket i. Hun mante til ydmykhet for at de som søker hjelp hos en kollega allerede har forsert høye terskler, og at legens interesserte tilstedeværelse og klare egne grenser kan bidra til å gjøre en stor forskjell for lege-pasienten.

Balanse

Det er sentralt at helsearbeidere får ivaretatt sin egen jobb-hjem-balanse. Dette var temaet for dr. Gautams andre foredrag. De ulike livsfasene setter ulike krav, og det er viktig å balansere jobbdelen mot de andre livsaspektene fleksibelt gjennom livet. Hun viste en metafor – å sjonglere med baller.

– I sjongleringen av alle de ballene som utgjør livet, er det bare jobb-ballen som spretter opp igjen. De andre er skjøre og kan ta skade om vi mister dem, sa Gautam.

Det er sannsynlig at voksne nå vil tilbringe vel 18 år av sitt liv med barneoppdragelse, og om lag like lenge med omsorg for eldre foreldre. Gautam delte villig av sin erfaring ved å trekke fram betydningen av områder som venner, økonomi, intimitet, nettverksbygging, selvomsorg, avspenning og – ikke minst – humor.

Tekst: Olav Lund / Foto: Unni Tobiassen Lie

Share Button
Print Friendly and PDF