– Vil skape trygghet for barna

Barna skal gis et best mulig opphold med trygghet, respekt og mulighet til å bli sett, hørt og forstått. Det er hovedmålet for Observasjons- og behandlingsbarnehagen Nova på Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 29/04/08

Det er likevel mye mer som ligger på barneseksjonsleder Gudveig Aa. Gunnerøds hjerte når det gjelder barna som kommer til familieavdelingen ved Modum Bad med sine foreldre.

– Barna kan ha opplevd et høyt konfliktnivå og samspillvansker i hjemmet. At de blir møtt med respekt og trygghet når de er hos oss, blir derfor en av våre primæroppgaver. Samtidig er vi opptatt av å gi foreldrene veiledning, og økt kompetanse i deres foreldrefunksjon, sier Gunnerød.

FamiliebehandlingBarnehagen Nova hører innunder Familieavdelingen på Modum Bad. Familieavdelingen har plass til ni familier som bor i skogsvillaene på stedet under sitt tre måneder lange opphold. Noen har også kortere opphold ned til seks uker. Det er store variasjoner i hvor mange barnehagebarn som til enhver tid har tilhold i Nova. Barnehagebarna er i førskolealder fra ett til seks år. De som er i skolealder får undervisning i Modum Bads egen skole, og opplevelser og aktiviteter i avdelingens fritidstilbud.

Gjennom det siste tiåret har fokuset på barn av psykisk syke blitt større ved Modum Bad. I sin strategiplan de neste fire årene, har behandlingsinstitusjonen nedfelt et mål om å gi økt oppmerksomhet til barn av psykisk syke.

– Vi tenker forebyggende, opplyser Gudveig Gunnerød.

Ved at både barn og foreldre får hjelp, kan man unngå at barna går inn i samme mønster som foreldrene. Foreldreveiledningen gis derfor svært høy prioritet i Nova. Veiledningen skjer gjennom samtaler med foreldrene, parallelt og i nært samarbeid med den øvrige terapigruppen i Familieavdelingen. Marte Meo-metoden benyttes også aktivt (se side…..).

SelvfølelseEn av barnehagens hovedoppgaver er å styrke barnas selvfølelse. Å se barna, og sette grenser er en del av dette.

– Barn trenger grenser. Fysiske grenser, men ikke minst å bli kjent med sine personlige grenser, og lære seg respekt for andres personlige grenser. Vi er opptatt av å sette grenser på en ivaretagende og respektfull måte.

Følelsesbevissthet er et annet viktig område. I Nova hjelpes barna til å bli kjent med, og håndtere følelser. Og ikke minst veiledes foreldrene til hvordan de kan møte sine barns følelser.

– Som foreldre blir vi ofte trigget av barnas følelser. Har vi dårlig samvittighet, gir vi lettere etter. Det fører barn inn i uheldige, og ofte uhensiktsmessige handlingsmønstre.

For personer som ikke har krefter og tålmodighet til å holde ut egne følelser, er det å holde ut og håndtere barnas følelser på en god måte, en stor utfordring.

– Vi utfordres i forhold til at barna blir lei seg, raser og er sinte. Håndterer vi det med respekt og anerkjennelse, gir det resultater.

Måltider og leketimerBarnehagens måltider brukes som en viktig arena for å skape trygghet og hygge, men også som en arena for struktur og orden.

Leketimene hvor foreldrene inviteres til barnehagen er populære. Da gis barna fokus gjennom formingsaktiviteter, baking, sang og lek.

– Vi har som mål å skape en hyggelig stund for foreldre og barn, gi foreldrene et bilde av barnas hverdag og observere foreldrene i samspill med barna sine. Samtidig er de ansatte rollemodeller for foreldrene, gjennom måten vi snakker med barna og er sammen med dem på.

Stor nytteverdiEn undersøkelse fra 1998 viser at foreldrene har stor nytte av veiledningen de fikk under oppholdet på Modum Bad, ikke bare under innleggelsen, men også i ettertid.

– Undersøkelsen gir oss en visshet om at det nytter. Det vi gjør gir resultater. Foreldrene får med seg redskap til å møte utfordringene og kommer inn i positive handlingsmønstre. Det gleder oss ansatte veldig. Jeg legger ikke skjul på at vi iblant har store utfordringer, men med slike tilbakemeldinger føler vi at det vi gjør er meningsfylt, og det gir oss pågangsmot til å jobbe videre.

Share Button
Print Friendly and PDF