Vår kulturelle røde tråd

Kultur er en nødvendig del av et godt arbeidsmiljø, mener Naper

Nyhetsartikkel publisert 03/07/09

Tidligere kulturansvarlig Øystein Naper ved bysten av Modum Bads grunnlegger Heinrich Arnold
Thaulow. Om Thaulow ble det sagt at han “besad slægtens egenskaper i lykkelig forening; livlig og
energisk, udrustet med en varm skjønhedslængsel saavelsom med praktisk sands”.

”Jeg hadde innsett lenge før jeg kom hit at noe av det som manglet i livet mitt
var nettopp kunst og kultur – her har jeg fått en utrolig mulighet til å oppleve det.
Det som har vært så fint her, er at jeg har kunnet gå tilbake til kunsten og se noe nytt hver gang. Jeg blir mer og mer glad av det jeg ser”.

 

Slik uttalte en pasient seg i forbindelse med en empirisk undersøkelse blant 137 inneliggende pasienter ved Modum Bad i 2003. Intensjonen var å finne svar på om, og eventuelt i hvilken grad, opplevelsen av kunst, kultur og estetikk påvirker psykisk helse og utbyttet av oppholdet for pasienter med psykiske lidelser.

Omgivelser påvirker

En overveldende mengde litteratur peker entydig på hvordan omgivelser påvirker. Likedan hvilken positiv betydning opplevelse av kunst, kultur og estetikk har for så vel folks generelle helse, som psykiske helse, følelse av velvære og opplevelse av livskvalitet.
 

De siste årene er det også dokumentert mye positivt gjennom undersøkelser hvor pasienter med psykiske lidelser selv deltar aktivt med forskjellige kreative uttrykksformer.
Sitatet over blir derfor også en bekreftelse på de tankene som ligger til grunn for Modum Bads ”tunge” satsning på kultur – faktisk gjennom hele 150 år. For en helhetstilnærming til brukerne som inneholder et betydelig kunst- og kulturaspekt er slett ikke noe nytt.

Helhetsfilosofi

Modum Bad ble skapt av den kunnskapsrike og kunstnerisk begavede
legen Heinrich Arnold Thaulow i 1857. Thaulow (1808 – 1894) var fetter av Henrik Wergeland og Camilla Collett og onkel til maleren Fritz Thaulow. I Thaulows helhetsfilosofi utgjorde medisin og kultur to sider av samme sak. Han var selv den kunstneriske kraft i utformingen av bygningene, parken og området for øvrig. Helt fra første stund inviterte han kjente kunstnere av alle slag til Badet – forfattere, musikere, skuespillere og malere. Han sørget også for at flere av bygdas egne talenter fikk utdannelse, blant andre maleren Christian Skredsvig.

Kunst og musikk

Fra sine mange utenlandsreiser brakte Thaulow med seg hjem kunstgjenstander – skulpturer, malerier, møbler, brukskunst og antikviteter – som han samlet i et eget museum til glede for kurgjestene. En hornsekstett spilte i parken tre til fire timer daglig, foruten at det ofte var konserter i ”Kursalen” (Festsalen) med kjente musikere fra inn- og utland.
 

Samlet sett representerer historien om det gamle Modum Bad interessante blader av så vel norsk medisinsk historie, som norsk kulturhistorie.

Ny tid

Modum Bad opphørte som kurbad da overlege Gordon Johnsen & Co kjøpte institusjonen av Røde Kors på 1950-tallet og åpnet Modum Bads Nervesanatorium i 1957. Også nå med et faglig tilbud som inneholdt en videreføring av, og betydelig satsning på gamle dagers overbevisning om kunstens, kulturens og estetikkens viktige plass i helheten.
 

Store deler av den gamle bygningsmassen og parken ble bevart og restaurert. Nybygg ble utformet i datidens moderne arkitektur og kjente designere engasjert til å ta hånd om fargevalg og innkjøp av møbler av topp kvalitet. Man anskaffet originale kunstverk til utsmykking – og utfordring!
Musikk, drama, litteratur og ulike kreative aktiviteter ble tatt i bruk som del av behandlingsopplegget. Etter hvert ble også grunnen lagt for en omfattende utadvendt kulturell virksomhet i form av åpne konserter og kulturarrangementer, slik det også fungerte i det gamle Badets tid. Gjennom de siste 40 årene har dette utviklet seg til å bli en sentral del av distriktets offentlige kulturtilbud, med kunstnere på nasjonalt og internasjonalt toppnivå. I tillegg til å være et tilbud til våre egne brukere, medvirker de åpne arrangementene til å bryte ned noen av de tersklene som eksisterer mellom en psykiatrisk institusjon og samfunnet.

Artotek

Også andre sider av dette området er i stadig levende og god utvikling. For å gi pasientene muligheten til et mer personlig forhold til kunst, ble det for noen år siden opprettet et kunstbibliotek, et artotek, hvor den enkelte kan låne inntil to originale kunstverk av gangen til rommet sitt.
 

En tydelig markering kommer til uttrykk i den overordnede strategiplanen for institusjonen, hvor det slås fast at Modum Bad i sitt menneskesyn legger til grunn at ”nødvendig hensyn må tas til menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare de biologiske og sosiale”, og at ”dette verdisynet tas på alvor … ved å formidle mening og tilhørighet gjennom kulturelle verdier”.

Kulturinstitusjon

Som ledd i dette strategiarbeidet, vedtok styret i 2005 en egen ”Handlingsplan for Modum Bad som kulturinstitusjon”. Her formuleres det klart ”at kultur må forstås som en integrert del av terapien og annen fagbasert virksomhet rettet mot pasienter, klienter og andre brukere – ikke kun som rammefaktor”, ”at kultur er en nødvendig del av et godt arbeidsmiljø – ikke bare en god omgivelse for det”, ”at kultur er en integrert del av det bildet Modum Bad gir av seg selv til allmennheten”.
 

Undersøkelsen som ble gjennomført i 2003 ga et ”svar” og er et godt eksempel på de mange positive tilbakemeldinger og kommentarer som viser at vi er på riktig kurs.

Behandlingsarena

Både ut fra resultatene av undersøkelsen og på andre måter, får man et klart inntrykk av den store betydningen kunst, kultur og estetikk kan ha for folk flest og for mennesker med psykiske lidelser i særdeleshet. Ikke bare som rammefaktor, utsmykking og pynt.
 

Brukt bevisst og planmessig som del av et samlet opplegg, skapes en utvidet arena for behandling. Slik kan kunst og kultur også bli et tema med naturlig plass i det tradisjonelle ”terapirommet”, sammen med fysiske, psykiske, sosiale og åndelige elementer.
 

Potensialet er stort. Ser man seg rundt, studerer mulighetene og er kreativ, vil man enklere kunne nå frem til nivåer i bevisstheten som ligger dypere enn ord og intellekt. Gjort til mer enn et frivillig tilbud har man hånd om et godt instrument. Fortsatt helt i tråd med den kulturfilosofien som har eksistert ved Modum Bad i mer enn 150 år!
 

Share Button
Print Friendly and PDF