Psykoterapi i dybden

De neste tre årene skal bringe Modum Bad nærmere en løsning på hva som virker innen psykoterapi.

Nyhetsartikkel publisert 22/03/09

– Vi vet at psykoterapi virker, men ikke eksakt hva som virker, sier Leigh McCullough, leder ved Forskningsinstituttet på Modum Bad.
En forskningsbevilgning på over seks millioner kroner fra Forskningsrådet skal gjøre forskerne i stand til å gå i dybden på forskningsmaterialet. McCulloughs mål er at det skal bringe fagfeltet nærmere en løsning på hvilke spesifikke elementer som er virksomme i psykoterapien.

Et normalt liv

I mange år har psykoterapi vært til hjelp for mennesker. Pasienter har fått bearbeidet sine problemer i behandling og fått med seg ”verktøy” som har satt dem i stand til å takle utfordringer og få redusert sine symptomer.
 Forskningslederen ved Modum Bad er likevel ikke helt fornøyd. Hun ønsker ikke bare å hjelpe lidende pasienter til et akseptabelt nivå, men slik at de kan leve et tilnærmet normalt liv.
-I dag opplever vi at pasientene får en respektabel fremgang i psykoterapibehandlingen. De får redusert sine symptomer og lærer å takle sine følelser. Men vi ønsker å bringe dem videre. Vi ønsker at de skal kunne respondere på problemer og utfordringer på en normal måte, sier McCullough.

 

Utviklet modell

Selv har forskningslederen og professoren i psykologi utviklet en behandlingsmodell innen psykoterapi som benyttes mange steder i verden. Hennes modell går ut på å lære pasientene å bruke følelsene til å takle livets mange utfordringer.
-Ved å bruke følelsene på en sunn måte, vil man kunne bearbeide hendelser i livet. Vi har for eksempel fått gråt for å uttrykke sorg, sinne for å sette grenser og forsvare oss. Vi skal kunne glede oss uten å føle skam og stå opp for oss selv uten å bli slått ut av frykt eller angst. Vi skal også kunne sørge uten å bli slått ut av skam og skyld.

 

McCulloughs modell har sju mål for pasientene:

  1. At de skal forstå problemet.
  2. At de skal bli motivert.
  3. At de skal bli hjulpet med sine følelser.
  4. At de skal forstå hvordan hun/han kan uttrykke følelser.
  5. At de skal lære hvordan man uttrykker følelser i forhold til andre mennesker.
  6. At de skal lære hvordan de ser på seg selv og hvordan de samhandler med andre.

Til tross for at mange i dag får hjelp mener McCullough at man bare er kommet halvveis på forskningsfeltet når det gjelder psykoterapi.

-Mye forskning gjenstår. Vi har funnet fram til generelle faktorer, men ikke hvilke spesifikke faktorer som virker innen psykoterapien. Det er en tidkrevende prosess og vi må sette inn store ressurser. Forskningsmidlene vi nå har mottatt vil gjøre oss i stand til dette, sier en fornøyd forskningsleder.

 

Nasjonalt og internasjonalt

Modum Bad har fått over seks millioner kroner fordelt på tre år til dette spesielle prosjektet. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Trondheim og internasjonale kapasiteter på feltet, som Bruce Wampold, University of Wisconsin og Stuart Ablon og Ray Levy ved Harvard Medical School.

Ved Modum Bad skal to doktorgradsstudenter arbeide med prosjektet. I tillegg skal åtte personer kode videoopptak fra terapitimer med pasienter. Gjennom videoopptakene kan man studere den terapeutiske prosessen og registrere pasientenes tilnærming til sine følelser. Dataene fra disse prosessene skal kodes etter en skala som Leigh McCullough har utarbeidet i sin behandlingsmodell. På denne måten får man et statistisk materiale som legger grunnlag for forskningen.

– Hvert minutt av videotapene skal analyseres. Det er et veldig tidkrevende arbeid, understreker Mc Cullough.

– Utfordrende

Forskningsprosjektet vil i stor grad knyttes opp mot Korttidsavdelingen ved Modum Bad. Leder Kåre Thornes synes det er et svært spennende prosjekt å få være med på. Han legger likevel ikke skjul på at det også er visse utfordringer knyttet til forskning.
-Forskning er en gruppeprosess som tar tid. Vi er avhengig av at avdelingen er med på det som skal skje og at prosjektet ”lander” blant de ansatte i avdelingen. Det er de som skal delta i selve gjennomføringen, og det er derfor viktig at de ansatte i avdelingen også føler at de har et eieforhold til prosjektet.

Forventninger

Forskningsleder Leigh McCullough har store forventninger til forskningsprosjektet og tror det kan bety et stort skritt fremover for psykoterapibehandlingen.
-Jeg kjenner ikke til at det er gjort noe tilsvarende andre steder i verden med den dybde det her er snakk om, sier forskningslederen. Hun tror Modum Bad og Norge gjennom dette prosjektet vil settes ettertrykkelig på kartet i psykoterapiverden.

Share Button
Print Friendly and PDF