Regnes som ”far” til teorien om strukturell dissosiasjon av personligheten

Den kjente traumespesialisten Onno van der Hart underviste på Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 01/03/13

Onno van der Hart, Gun Abrahamsen og Ellen Jepsen
Onno van der Hart (fra v.) sammen med avdelingsleder Gun Abrahamsen og psykiater Ellen Jepsen ved Avdeling for traumebehandling.

Van der Hart har doktorgrad i psykologi og er i dag professor emeritus ved Utrecht University, samt psykoterapeut ved Sinai Center for Mental Health, Amstelveen, Nederland.  Han har i et langt liv forsket på forståelse av konsekvensene av tidlige relasjonstraumer og behandling av pasienter med komplekse traumelidelser.

Teoriens ”far”

Både nasjonalt og internasjonalt har Van der Hart undervist klinikere som møter mennesker med kronisk traumatisering. Blant kollegaer innen fagfeltet betegnes han som ”far” til teorien om strukturell dissosiasjon av personligheten.
– Min interesse for komplekse traumer ble vekket på 70-tallet, forteller Van der Hart.
Han ble da oppmerksom på Pierre Janets arbeid og observasjoner rundt ’dissosiasjon’ som kjernen i utviklingen traumerelaterte lidelser. Oppheving av dissosiasjon ble dermed hovedutfordringen i behandlingen av traumatiserte pasienter.

Skygger for personligheten

-Traumene ødelegger og skygger for vår personlighet. De gjør noe med hva vi er og hvordan vi oppfører oss. Ved dissosiasjon kan man oppleve at pasienten får en oppdeling i personligheten, hvor noen deler lever det daglige livet, mens andre bærer på traumene. Det er når man blir minnet om vonde hendelser tidligere i livet, at symptomene aktiveres.

Stort spenn

Innen pasientgruppen er det et stort spenn. Mange kan leve tilsynelatende normale liv hvor de fungerer i viktige jobber og i dagliglivet ellers. Andre igjen har store psykiske problemer, med for eksempel stemmehøring.
– Det er høy risiko for at de får feil diagnose, for eksempel schizofreni, og dermed feil behandling som forverrer lidelsen, sier Van der Hart.

Rammes av psykisk og fysisk sykdom

-Hvorfor er det viktig å få ut kunnskap om traumer og dissosiasjon?
-For at disse pasientene skal oppleve helbredelse og bli friske, må man behandle alle ”deler” av personligheten. Det er også viktig å løfte fram hvor alvorlig det er når voksne skader barn psykisk, fysisk og seksuelt. De kan skades for resten av livet. Det er også påvist fysiske sykdommer som følge av traumer i tidlig barndom.
– Hvor er feltet i dag?
– Internasjonalt er det fortsatt mye diskusjon rundt forståelsen av dissosiasjon og det er mye kritikk av dissosiasjon som konsept. Teorien om strukturell dissosiasjon av personligheten står sterkt i Europa. Ikke minst har den fått betydelig innvirkning innen EMDR- behandling.

Forskning viktig

Forskningen fokuserer fortsatt på forholdet mellom ulike typer overgrep mot barn og dissosiasjon. -Sammenliknet med for eksempel forskningsaktivitet rundt schizofreni, så er det lite forskning rundt dissosiative lidelser. Ikke minst på grunn av mangel på støtte, sier van der Hart. 
Han peker på noen viktige studier, for eksempel internasjonale behandlingsstudier samt bildediagnostiske studier av hjernen hos pasienter med dissosiative lidelser. Van der Hart understreker at det er viktig med organisasjoner (som for eksempel ISSTD og ESTD) og lokale foreninger som har som mål å opprettholde fokus på dissosiasjon og traumer.

Manglende erkjennelse

– Det vil alltid i samfunnet være en grad av benekting av at overgrep finner sted. Med manglende erkjennelse følger motstand mot behandling av konsekvensene, spesielt de som er relatert til overgrep mot barn. Onno van der Hart ser en tendens til at helseforetak prioriterer lidelser som krever kortvarig behandlingsforløp, og at det ofte mangler ressurser til å gi langvarige behandlingsforløp, som ofte er det som er påkrevet ved kroniske traumerelaterte lidelser.

I samtale

Benyttes på Modum Bad

Teorien og behandlingsmodellen har gjennom flere år vært basis for behandlingen i Traumeavdelingen på Modum Bad, i kjølvannet av utbytterike seminarer med Ellert Nijenhuis fra 2005 til 2008. Sammen med kollegaene Nijenhuis og Kathy Steele har van der Hart blant annet skrevet ”The Haunted Self”, om forståelse av dissosiasjon og kronisk traumatisering som følge av gjentatte overgrep under oppveksten. Teorien forener ’gammel’ kunnskap, fra blant andre Janet på 1800-tallet, med ny medisinsk og psykologisk kunnskap.

Behandle ”hele” pasienten

Leder av Avdeling for traumebehandling ved Modum Bad, Gun Abrahamsen og psykiater og PhD-stipendiat Ellen Jepsen gledet seg over det spennende besøket fra Nederland.
– Det har vært veldig interessant å ha besøk av grunnleggeren av teorien som vi baserer mye av vår behandling på, sier Abrahamsen og Jepsen.
Under seminaret 21. – 22. februar 2013 fikk de rundt 80 deltakerne en god innføring i dissosiasjon av personligheten, dens ulike nivåer av kompleksitet og hvordan du kan identifisere symptomene og skille dem fra vanlige endringer i bevisstheten. Deltakerne ble også orientert om en praktisk og teoretisk tilnærming til behandling av "hele" pasienten, mens man håndterer ulike dissosiative deler av personligheten.

Du kan lese mer om Onno van der Hart på http://onnovdhart.nl

Share Button
Print Friendly and PDF