Møter vinteren med grønn varme

Nylig åpnet vi vårt nye biobrensenanlegg på Modum Bad. Anlegget skal levere energi til rundt 10 000 kvadratmeter av virksomhetens bygningsmasse. – Et stort løft med tanke på miljø og driftsøkonomi, sier drifts- og eiendomssjef Arnstein Kroglund Fiskum.

Nyhetsartikkel publisert 02/11/23

Administrerende direktør Kari-Jussie Lønning (til venstre) foran det nye biobrenselanlegget sammen med drifts- og eiendomssjef Arnstein Kroglund Fiskum.

Den 6. oktober åpnet det nye biobrenselsanlegget på Modum Bad.
– Investeringen vil gi Modum Bad et stort løft både med tanke på miljø og driftsøkonomi, sier drifts- og eiendomssjef Arnstein Kroglund Fiskum.

Energi til ti tusen kvadratmeter

Anlegget har en fyrkjele på 500 kilowatt som skal levere energi til rundt ti tusen kvadratmeter av virksomhetens bygningsmasse.
– Energien vil gå til varme, ventilasjon og varmtvann og skal dekke cirka én million kilowatttimer av Modum Bads årlige energiforbruk, opplyser Fiskum.
Institusjonsbyggene har 90 pasientrom med døgnkontinuerlig drift året rundt.
– Energiforbruket er veldig høyt. Frem til i dag har dette vært håndtert med en blanding av strøm, olje og bioolje, noe som gir høye energikostnader og et stort miljømessig fotavtrykk, utdyper han.

Direktør Kari-Jussie Lønning åpnet biobrenselanlegget ved å kutte opp en bjørkestamme til flis.

Kan dobles

Anlegget er dimensjonert for å kunne doble energiproduksjonen til 1000 kilowatt. Det gir rom for å få vannbåren varme til flere bygg på området gjennom utbygging av et nærvarmenett. Modum Bad har rundt 70 oppvarmede bygg på over 25 000 kvadratmeter spredt ut på et område på 150 dekar.
– På Modum Bad har det vært helserelatert virksomhet i over 160 år. Vi har mange gamle bygg. 20 av byggene er fra 1800-tallet. En stor del av den kliniske bygningsmassen er bygd ut på 50- og 60-tallet. Selv om vi jobber med ENØK-tiltak, så vil vi alltid ha et høyt energiforbruk i deler av denne bygningsmassen, sier Fiskum.

Drifts- og eiendomssjef Arnstein Fiskum fikk takk og gratulasjon av direktør Lønning under åpningen. I bakgrunnen ser vi flishaugene som skal forsyne Modum Bads bygg med energi.

Egenprodusert flis

Modum Bad planlegger å fyre biobrenselsanlegget i hovedsak med egenprodusert flis. Oppvarming gjennom flis, pellets eller briketter er ansett som en miljøvennlig energikilde.
– Et tre binder opp karbondioksyd når det vokser. Dette avgis tilbake i atmosfæren når treet råtner eller brenner. Slik sett er biobrensel en del av et naturlig kretsløp, sier Fiskum.

Lokalprodusert virke

Den største negative klimaeffekten av anlegget er knyttet til transport av trevirke.
– Gjennom å kjøpe tømmer i stedet for flis reduserer vi transportbehovet. Flis har et volum på 2,5 ganger tømmervolumet, og generer dermed økt transport. Videre er planen å kjøpe lokalt produsert virke fra skogsdrift i nabolaget, slik at transporten blir kortest mulig. I tillegg har Modum Bad 700 mål drivverdig skog som vil gi et godt bidrag til råvarebehovet.

Det tekniske rommet i biobrenselanlegget.

Her brenner flis som varmer opp vannet som sendes ut i rørgater til hovedbyggene våre.

– Gjennom å sette av god plass til lunning og tørking av tømmer kan vi kjøpe trevirke når dette er tilgjengelig i nærområdet, og siden flise det opp til brensel når det er behov. Slik minimerer vi transportbehovet og dermed reduserer klimaavtrykket og kostnadene. Vi ligger midt i kjerneområdet for råvaren vi trenger, og da må vi utnytte dette, forklarer Fiskum.

– Tar samfunnsansvar

– Modum Bad har i sin nylig vedtatte strategi slått fast at vi tar samfunnsansvar og har FNs bærekraftsmål med i all vår virksomhet, sier administrerende direktør Kari-Jussie Lønning.
– Vi leverer på sosial bærekraft ved vårt diakonale fundament både innen behandling og forebyggende virksomhet. Vi jobber med å redusere vårt miljøfotavtrykk, og vi jobber samtidig med andre bærekraftsmål. Ved å erstatte store deler av de tidligere energikildene strøm, olje og bioolje med biobrensel, vil vi få et tydelig redusert fotavtrykk. Dette vil bidra godt i vår miljøsatsing, sammen med øvrige små og store tiltak, avrunder Lønning.

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF