Manualen kan bestilles gratis i vår nettbutikk

En ny manual til hjelp for unge som har opplevd alvorlige og belastende hendelser.

Nyhetsartikkel publisert 20/05/15


– Den nye manualen inneholder flere konkrete øvelser rettet mot håndtering av symptomer etter traumer, opplyser psykologene Torunn Støren, Sveinung Odland og Helen Johnsen Christie
.

-Stabilisering av symptomer og plager er en sentral del av et behandlingstilbud for personer som har opplevd alvorlige og belastende hendelser, sier psykolog Torunn Støren ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo.  Sammen med psykologene Sveinung Odland og Helen Johnsen Christie ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør (RBUP) har hun utviklet en manual for stabilisering og ferdighetstrening av traumerelaterte plager. Manualen er utgitt av RBUP, i samarbeid med Modum Bad.

Lærdom etter Utøya

Utarbeidelsen av manualen ble gjort i etterkant av massakren på Utøya 22.7.2011. Undersøkelser ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) viste at ungdommer som overlevde Utøya-massakren fortsatt strevde med et bredt spekter av helseplager som søvnvansker, angst, depresjon, somatiske plager, traumatisk sorg, tilbaketrekning og tap av interesse i daglige aktiviteter i lengre tid.
– For noen av disse ungdommene var behovet først og fremst å få redskaper til å håndtere sine symptomer. De trengte å få en viss avstand til det vonde som skjedde, å oppleve at det er trygt i nåtid, og få mer opplevd kontroll over tanker, følelser og kroppslige fornemmelser, forklarer Støren.
– Målet med stabiliseringsarbeid er å gi deltagerne en forståelse for effektene av traumet på daglig fungering, hvordan traumet påvirker kropp, tanke og følelser, og hva de selv kan gjøre for å håndtere sine vansker.

Forståelse av traumer

Manualen ble prøvd ut våren 2013, med en gruppe overlevende Utøya-ungdommer  i alder 17–25 år.
– Tanken er at den kan benyttes med andre grupper av traumeutsatte og i individuelt stabiliseringsarbeid. Manualen kan også benyttes som en første fase intervensjon i forkant av bearbeiding av traumehendelser, der det er påkrevet, sier Støren.
Temaene som berøres i de ulike kapitlene i manualen er spesielt tilpasset de problemområdene som NKVTS-undersøkelsene avdekket.
Den består av 10 kapitler, hvert kapittel dekker et avgrenset tema.
– Det er lagt inn flere konkrete øvelser rettet mot håndtering av plagene, i tillegg til hjemmearbeid. Teksten i kapitlene er delvis hentet og tilpasset fra en manual som benyttes i psykoedukative kurs for voksne pasienter med komplekse traumelidelser ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo (fra S. Boon, 2011; Tilbake til Nåtid, Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo).

Ungdommens evaluering

– Mange av ungdommene bekreftet at de før kurset i stor grad hadde benyttet unngåelse som strategi for å håndtere sine plager. Når de, som en del av det å gå på kurs, åpnet opp for et annet fokus, kunne de også kjenne på det som var deres reelle utfordringer, sier Støren.
Ungdommene ga overveiende gode tilbakemeldinger fra kurset.
– De uttrykte at det var nyttig å få mer kunnskap om det som er vanlige plager etter belastende hendelser. Dette bidro også til at de følte seg mindre fremmede og «unormale». Det ga aksept for at det var lov å streve. De uttrykte at det å høre at andre kunne streve på samme måte, men også om ulike måter å håndtere vansker på, var en viktig del av kurset. Alle deltagerne var tilfreds med fokuset på håndtering av traumerelaterte plager og at det ikke var rom for deling av traumeopplevelser, at dette ga forutsigbarhet og trygghet. En deltager uttrykte det slik: «Vi har alle vonde bilder i hodet, vi trenger ikke flere.»

Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser kan lastes ned GRATIS i Modum Bads nettbutikk.

infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF