Bergesen-bevilgning til Kildehuset

Tone Bergesens stiftelse bevilget før sommeren 1,5 millioner kroner til Kildehuset ved Modum Bad.

3951

Tone Bergesen (i midten foran) forvalter Bergesen stiftelsens midler sammen med sitt styre. Til venstre for henne sønnen Christopher Sigval Bergesen Westberg, til høyre sønnen: Alexander Westberg. Til venstre: Adm.direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad. Bak: styreleder Georg Krogh, styremedlem Berger Hareide i Bergesen-stiftelsen og leder Jorunn Tangen Hole i Kildehuset

 

– Vi er svært takknemlige for den sjenerøse gaven, sier leder Jorunn Tangen Hole i Kildehuset.

Styreleder Georg Krog i Bergesen-stiftelsen understreker at beløpet skal benyttes til prosjekter av langsiktig karakter.

-Vi ønsker å tilføre kapital som kan fungere som «såkorn» og ønsker at det gir inspirasjon til å ta sjanser på prosjekter som vil være til nytte for familier og ungdom. Håpet er at det kan medføre fremtidige bevilgninger fra det offentlige eller andre finaniseringskilder, sier Krog.

 

-Vil gi anerkjennelse

Tone Bergesens stiftelse har tidligere støttet utviklingsprosjekter ved Modum Bad. Blant annet ble Fortsatt Foreldre-programmet utviklet etter initiativ og midler derfra. Programmet ble senere overtatt av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

-Med dette vedtaket ønsker vi å gi vår anerkjennelse til det arbeidet og den kompetanse Kildehuset i våre øyne representerer, sier Krog.

 

-Gir muligheter

Jorunn Tangen Hole lover å forvalte gaven med den største respekt for formålet.

-Ungdom og familier er allerede sentrale målgrupper i Kildehusets satsning. Dette gir oss muligheten til både å «gi gass» i eksisterende prosjekter og til å satse på nye. Det at vi her får en kjærkommen egenkapital som kan legges til grunn, styrker også sjansen for å få prosjektmidler og finansiering fra annet hold.

Helt konkret vil midlene i en startfase benyttes til å utvikle et tilbud til familier som strever etter å ha opplevd et selvmord blant sine nærmeste og til familier som har opplevd uventet barnedød.
– Vi ønsker å arrangere samlinger for disse familiene der målsettingen er å gi:

·         Økt kunnskap om normale reaksjoner på unormale hendelser og krevende utfordringer.

·         Gi innspill til hvordan de kan snakke om sorgen på en hensiktsmessig måte.

·         Gi innspill til hvordan de kan forsterke de naturlige helbredende prosessene som individer og som familie.

·        Meningsfull erfaringsdeling med mennesker som har opplevd noe av det samme som dem selv.

·         Nytt håp for fremtiden, og minske risiko for utvikling av psykiske og fysiske problemer.

 

Lokal ungdomssatsing

Midler fra Tone Bergesens stiftelse vil dessuten bli benyttet i et ungdomshelseprosjekt der Kildehuset vil bidra med kompetanseheving innen psykisk helse ved begge ungdomsskolene i Modum. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Modum kommune og både ungdommen selv, foreldre, lærere, rådgivere, helsesøstre med flere vil bli involvert.

Folkehelserapporten for 2014 fastslår at 15-20 prosent av barn og unge i Norge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Dette øker risikoen for frafall i videregående skole, dårlig psykisk og fysisk helse senere i livet og rusmisbruk. Modum kommunes folkehelseprofil fra 2015 viser at andelen av personer med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.

12.09.16

infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF