Bergesen-bevilgning til Kildehuset

Tone Bergesens stiftelse bevilget før sommeren 1,5 millioner kroner til Kildehuset ved Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 13/09/16

3951

Tone Bergesen (i midten foran) forvalter Bergesen stiftelsens midler sammen med sitt styre. Til venstre for henne sønnen Christopher Sigval Bergesen Westberg, til høyre sønnen: Alexander Westberg. Til venstre: Adm.direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad. Bak: styreleder Georg Krogh, styremedlem Berger Hareide i Bergesen-stiftelsen og leder Jorunn Tangen Hole i Kildehuset

 

– Vi er svært takknemlige for den sjenerøse gaven, sier leder Jorunn Tangen Hole i Kildehuset.

Styreleder Georg Krog i Bergesen-stiftelsen understreker at beløpet skal benyttes til prosjekter av langsiktig karakter.

-Vi ønsker å tilføre kapital som kan fungere som «såkorn» og ønsker at det gir inspirasjon til å ta sjanser på prosjekter som vil være til nytte for familier og ungdom. Håpet er at det kan medføre fremtidige bevilgninger fra det offentlige eller andre finaniseringskilder, sier Krog.

 

-Vil gi anerkjennelse

Tone Bergesens stiftelse har tidligere støttet utviklingsprosjekter ved Modum Bad. Blant annet ble Fortsatt Foreldre-programmet utviklet etter initiativ og midler derfra. Programmet ble senere overtatt av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

-Med dette vedtaket ønsker vi å gi vår anerkjennelse til det arbeidet og den kompetanse Kildehuset i våre øyne representerer, sier Krog.

 

-Gir muligheter

Jorunn Tangen Hole lover å forvalte gaven med den største respekt for formålet.

-Ungdom og familier er allerede sentrale målgrupper i Kildehusets satsning. Dette gir oss muligheten til både å “gi gass” i eksisterende prosjekter og til å satse på nye. Det at vi her får en kjærkommen egenkapital som kan legges til grunn, styrker også sjansen for å få prosjektmidler og finansiering fra annet hold.

Helt konkret vil midlene i en startfase benyttes til å utvikle et tilbud til familier som strever etter å ha opplevd et selvmord blant sine nærmeste og til familier som har opplevd uventet barnedød.
– Vi ønsker å arrangere samlinger for disse familiene der målsettingen er å gi:

·         Økt kunnskap om normale reaksjoner på unormale hendelser og krevende utfordringer.

·         Gi innspill til hvordan de kan snakke om sorgen på en hensiktsmessig måte.

·         Gi innspill til hvordan de kan forsterke de naturlige helbredende prosessene som individer og som familie.

·        Meningsfull erfaringsdeling med mennesker som har opplevd noe av det samme som dem selv.

·         Nytt håp for fremtiden, og minske risiko for utvikling av psykiske og fysiske problemer.

 

Lokal ungdomssatsing

Midler fra Tone Bergesens stiftelse vil dessuten bli benyttet i et ungdomshelseprosjekt der Kildehuset vil bidra med kompetanseheving innen psykisk helse ved begge ungdomsskolene i Modum. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Modum kommune og både ungdommen selv, foreldre, lærere, rådgivere, helsesøstre med flere vil bli involvert.

Folkehelserapporten for 2014 fastslår at 15-20 prosent av barn og unge i Norge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Dette øker risikoen for frafall i videregående skole, dårlig psykisk og fysisk helse senere i livet og rusmisbruk. Modum kommunes folkehelseprofil fra 2015 viser at andelen av personer med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.

12.09.16

infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF