– Behandling i trygge rammer

Vårt Land har de siste ukene publisert tre artikler knyttet til Gordon Johnsen og Einar Lundby. Sakene handler om grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep. – Dette skal ikke pasienter oppleve, sier administrerende direktør Kari-Jussie Lønning.

Nyhetsartikkel publisert 15/02/24

– De som kommer til Modum Bad for sjelesorg eller behandling skal føle seg trygge, sier administrerende direktør Kari-Jussie Lønning og klinikkleder Pål Ulvenes. De ser alvorlig på historiene som Vårt Land har publisert.

– De som kommer til oss på Modum Bad for behandling eller sjelesorg skal være trygge på at dette er noe tar vi på største alvor, sier Lønning.

Trygge rom

Johnsen og Lundby er henholdsvis grunnlegger av Modum Bad og grunnlegger av Institutt for Sjelesorg. Sakene avisa Vårt Land har publisert, handler om grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep i det som skal være trygge behandlings- og sjelesorgsrom.
– Selv om det dreier seg om historier som ligger langt tilbake i tid, er de likevel svært viktige. Dette er noe vi ser meget alvorlig på, sier Lønning.
Sakene er ikke meldt i tilsynskanaler og de anklagede var gått bort flere tiår tidligere da disse kom opp.

“Dette er noe som ikke skal skje, og vi må jobbe uavlatelig med forebygging”

 

– Kontinuerlig

Lønning understreker viktigheten av å ha et kontinuerlig søkelys på temaet grenseoverskridende atferd og handlinger.
– Media har en viktig rolle i så måte når de setter søkelys på disse alvorlige temaene. Dette er noe som ikke skal skje, og vi må jobbe uavlatelig med forebygging, sier hun.
Lønning understreker at det heldigvis er en helt annen oppmerksomhet rundt slike ting i dag, både i samfunnet generelt, og i psykisk helsevern og spesialisthelsetjenesten spesielt, som Modum Bad er en del av.

Modum Bad hovedbygning. Foto.

– Terskelen må være lav for å si ifra. Det er avgjørende at pasienter og pårørende blir sett og hørt, og at deres tilbakemeldinger tas på alvor, sier klinikkleder Pål Ulvenes.

 

– Viktig med åpenhet

Klinikkleder Pål Ulvenes holder fram viktigheten av å ha åpenhet rundt disse utfordringene.
– Terskelen må være lav for å si ifra. Det er avgjørende at pasienter og pårørende blir sett og hørt, og at deres tilbakemeldinger tas på alvor.
Pasientsikkerhet, plikter og faglige standarder er temaer som er nedfelt i helsepersonelloven.
– Når man er pasient, skal man vite at de som er ansatt har godkjent utdannelse, yter hjelp av høy kvalitet i trygge rammer, samt at de følger regelverk, sier Lønning.
– Videre skal alle pasienter være trygge på at vi hele tiden jobber for å hjelpe, bidra til bedring og tilfriskning og aldri skade. Som diakonal institusjon har vi også en verdiplattform som gjør at dette er av stor betydning.

“Terskelen må være lav for å si ifra. Det er avgjørende at pasienter og pårørende blir sett og hørt”

 

Lovregulering og forebygging

Ulvenes forteller at Modum Bad i dag har rutiner, prosedyrer og kontrollmekanismer på plass.
– Det finnes lovreguleringer og systemer for å følge opp slike saker. Disse reguleringene kommer fra myndighetenes side, fra fagorganisasjoner og lignende. Samtidig har vi egne tiltak for å forebygge, utover skriftlige rutiner og prosedyrer. Det inkluderer at vi investerer i utdanning av helsepersonell, veiledning, oppfølging og undervisning av personale. Vi har også brukerutvalg og pasientråd. Dette skal sikre at våre pasienter er trygge når de kommer til oss for behandling, sier Ulvenes.
Om det er noen som ikke er tilfreds med eller har klager på helsetilbudet, informeres alle pasienter om sine klage- og varslingsmuligheter.

15.02.24
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF