Mellom ordene og ansiktet

kr 298

Utgitt:       Modum Bad, 2016
ISBN:        978-82-92014-25-7
Format:    Innbundet
Sider:         131

Tekstene i denne boka er blitt til på Modum Bad. Til Modum Bad kommer en rekke forskjellige grupper og personer. Konferanser og seminarer innenfor psykoterapi, sjelesorg og annen behandling utgjør en viktig del av virksomheten. Den klart største delen er imidlertid knyttet til det psykoterapeutiske behandlingstilbudet som gis i den psykiatriske klinikken. Mennesker med svært krevende livserfaringer og forskjellige psykiske lidelser blir her møtt av et høyt kvalifisert faglig personale og et variert behandlingstilbud.

I nær tilknytning til dette, og som en integrert del av virksomheten på Modum Bad, står arbeidet som sykehusprestene gjør knyttet til gudstjenestene i Olavskirken og sjelesorgsamtalene med pasienter. Vi som har skrevet denne boka har i mange år vært engasjert i dette arbeidet. Vi har erfart hvor dypt meningsfullt og utfordrende samtaler med mennesker i krevende livssituasjoner kan være. For mange står mye på spill. Å bli møtt med åpenhet, anerkjennelse og respekt er avgjørende.

Samlingene i Olavskirken og samtalene i sjelesorgen er viktige arenaer der slike møter kan skje. I Olavskirken opplever tilhørerne presten i rollen som liturg og predikant. Forkynnelsen er «offentlig» med allmenn adresse i et kirkerom som er åpent for alle. Samtalene i sjelesorgen skjer derimot i et fortrolig rom omgitt av streng taushetsplikt og med fokus på den enkeltes unike livs- erfaring. Dette skaper en karakteristisk veksling i det pastorale arbeidet: Stadig på nytt gjentas bevegelsen fra fortrolige samtaler, ut i offentlig forkynnelse – og tilbake igjen.

Forkynnelse og sjelesorg framtrer på denne måten som to praksiser med hver sin sær-egne profil: Den ene åpen og offentlig, den andre lukket inne i et fortrolig rom. Samtidig er det åpenbart at de to praksisene på mange måter spiller sammen og beveger seg mot et felles mål. God og livsnær forkynnelse går i dialog med tilhørernes erfaringer og vil være sjelesørgerisk i sine virkninger. Og den sjelesørgeriske samtalen vil på sin side alltid inspireres av og lytte til den rikdom av ord, bilder og fortellinger som bibelboka rommer.

Vi som har arbeidet med denne boka er fascinert av samspillet mellom forkynnelse og sjelesorg. Vi tror det rommer mange muligheter og viktige utfordringer: Hvordan kan forkynnelsen bli et eksistensielt meningsfylt ord som berører og frigjør? Og hvordan kan sjelesorgen bli en troverdig formidler av det håp som Evangeliet gir?

 

MELLOM ORDENE OG ANSIKTET er en innsiktsfull og original bok som gir kunnskap og oppbyggelse på flere plan. Ved å kombinere preken, poesi og faglig refleksjon til noen utvalgte tema, klarer forfatterne å engasjerer ulike deler av meg. Jeg blir både berørt og informert. Temaene er forankret i allmenne erfaringer og forfatterne bidrar med forkynnerglede, omfattende sjelesørgerisk erfaring og faglighet. Det er svært prisverdig at denne innsikten fra Modum Bad gjøres tilgjengelig for en større leserkrets!

Sjur Isaksen, 
Stortingsprest og førstelektor i sjelesorg på Det teologiske Menighetsfakultet

 

NB! Bestilling av mer en bok i nettbutikken vil porto øke i hht postens satser.