– Dette er pasienter med svært stort lidelsestrykk

Modum Bad utvider i 2014 sin kapasitet på traumeområdet.

Nyhetsartikkel publisert 26/06/14

Gun Abrahamsen og Tron Svagård
Leder Gun Abrahamsen i Avdeling for traumelidelser og klinikkdirektør Tron Svagård ser fram til en utvidelse av tilbudet for traumatiserte pasienter.

– Vi utvider med åtte pasientplasser og får også større kapasitet ved Traumepoliklinikken i Oslo, sier klinikkdirektør Tron Svagård.
Etterspørselen er stor når det gjelder behandlingstilbudet på Modum Bad. Det har blant annet medført lang ventetid for å få behandlet traumelidelser. Etter forslag fra den nye regjeringen ble statsbudsjettet for 2014 styrket for økt kjøp fra private innen psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering. Totalt 255 millioner kroner ble satt av, og Modum Bad fikk 13,2 millioner kroner av Helse Sør-Østs andel.

Størst lidelsestrykk

Den største økningen i behandlingskapasitet blir ved Traumeavdelingen.
– Denne avdelingen har pasienter med svært stort lidelsestrykk og lengst ventetid, sier Svagård.
Tilleggsbevilgningen er videre øremerket til utvidelse med én behandlingsplass ved Avdeling for spiseforstyrrelser. Det vil også bli en viss utvidelse og styrking av behandlingstilbudet ved de øvrige avdelinger. Bevilgningen vil i tillegg muliggjøre økt satsing på forskning og forebygging, samt intern veiledning og kompetansebygging.

Dårlige pasienter

– Noen kritiske røster har ment at den nye regjeringens satsing gikk til pleie av såkalte ”psykiske forkjølelser”. Medfører dette riktighet?
– Det er en grov fordreining av fakta. Det er ikke lettere å behandle pasienter med 10-20 års sykehistorie innen psykoselidelser. Vi har eksempelvis pasienter som har vært feildiagnostisert med psykose, men som egentlig har posttraumatisk stresslidelse. Dette er lidelser som behøver spesialiserte og omfattende behandlingsopplegg.
– Kan ikke disse lidelsene behandles poliklinisk?
– Nei, mange av disse pasientene trenger innleggelse over uker. Det er et krevende behandlingsopplegg som trenger god og tett oppfølging. Alle har ikke et reelt tilbud for dette i nærheten. Et spesialisert tilbud som Modum Bad kan gi, blir derfor helt nødvendig.

Ekspansjon i Oslo

Helse Sør-Øst fortsetter med å satse på ekspansjon for Modum Bads tilbud i Oslo til traumatiserte pasienter. Denne gangen med en tilleggsbevilgning på over 700 000 kroner.
– Det har vært økende antall henvisninger og derfor etter hvert betydelig ventelister også i Oslo. At Helse Sør-Øst også dette året gjør det mulig med en utvidelse av dette behandlingstilbudet, viser at satsingen vår på dette feltet var riktig.  Traumepoliklinikken i Oslo er blitt et viktig spesialisert tilbud, sier Svagård.

Billig behandling

Tall fra Samdata viser at Modum Bad driver kostnadseffektivt. Døgnprisen er en tredjedel av hva den er for spesialisthelsetjenesten/psykisk helsevern innen Helse SørØst og halvparten av døgnbehandling ved distriktpsykiatriske sentre.

Klinikkdirektør Svagård mener grep som for eksempel å samle fellesfunksjoner knyttet til bemanning kveld/natt og ihelger i én enhet, gjør dette mulig.

Lite klagesaker

Ulike former for målinger tyder på godt utbytte av behandlingen på Modum Bad. I 2013 var det kun to klager på behandlingen. et var imidlertid et høyt antall klager fra pasienter som ønsket behandling, men som fikk avslag. Modum Bad ligger også svært lavt på de fleste avviksmålinger.
 

Tekst og foto: Unni Tobiassen Lie
infoleder@modum-bad.no
Hentet fra Badeliv nr 1/2014

Share Button
Print Friendly and PDF