Går inn i oppgaven med stor entusiasme

Psykiater Tone Skjerven (51) er ny leder i Norsk psykiatrisk forening.

Nyhetsartikkel publisert 31/03/11

Tone SkjervenTone Skjerven er til daglig leder i Avdeling for traumelidelser og interpersonlig terapi.

Hun ble valgt av et enstemmig årsmøte onsdag 23. mars.
-En stor tillitserklæring, sier Skjerven, som nå blir leder for over 1600 medlemmer i legeforeningens tredje største fagmedisinske forening.

Leder og forsker

Til daglig er Tone Skjerven leder av Avdeling for traumebehandling og interpersonlig terapi ved Modum Bad, der hun ble ansatt i 1998. Nylig satte hun også i gang med et forskningsprosjekt rundt sensorimotorisk psykoterapi, et prosjekt som skal munne ut i en doktorgrad.
– De utviklingsmuligheter og utfordringer jeg har fått ved Modum Bad, har gjort at jeg har kunnet utfolde meg som fagperson og leder. Det kommer godt med i det nye ledervervet, mener Skjerven.

Vil påvirke

Skjerven går inn i ledervervet i med stor entusiasme. Hun beskriver seg selv som en fag- og samfunnsengasjert person som liker å være med og påvirke utviklingen.
-Det er viktige oppgaver å ta fatt på framover. Blant annet den store Samhandlingsreformen som skal tre i kraft fra 2012. Jeg har fulgt interessert med i utviklingen av reformen og vil nå få  mulighet til å være med å påvirke utformingen av den.

Forebygging og samhandling

-Hva blir viktigst for deg i ledervervet?
-Norsk psykiatrisk forening har utarbeidet en utviklingsplan for de neste 5 år som vil være retningsgivende for arbeidet. Jeg synes den har en tiltalende og viktig tittel: ”Mennesker som hjelper mennesker”. Da jeg har vært spesielt opptatt av at vi får satt forebygging på dagsordenen, er jeg  glad for at det i utviklingsplanen slås fast at forebygging er en del av behandlingen. Nå har også Legeforeningen sentralt besluttet at Statusrapport 2012 skal vies til temaet forebyggende helsearbeid. Samhandlingsreformen og arbeidet med å forhindre at mennesker utvikler psykiske lidelser blir sentralt for meg framover. 
– Hva med dem som allerede har utviklet en psykisk lidelse?
-Vi må sørge for at folk får god og virksom behandling for sine psykiske lidelser. Det vil si til rett tid og på riktig nivå. Dette krever en kontinuerlig konsentrasjon om faglige utfordringer og forbedringer, og ikke minst en god og hensiktsmessig organisering av helsetjenestene. Pasientene må sikres en kontinuitet i behandlingskjeden, og vi må sørge for at samarbeidet mellom nivåene tjener pasientens behov, sier Skjerven.
-Blir pasientene bedre?
-Ja, ved hjelp av gode behandlingsprogrammer, dyktige fagpersoner, virksomme medikamenter og tverrfaglig samarbeid, får mange pasienter med psykiske lidelser god hjelp i Norge i dag. 

Involvere hele samfunnet

Tone Skjerven tar over ledervervet i Norsk psykiatrisk forening etter Jan-Olav Johannessen. Johannessen tok over i 2006, etter Gerd-Ragna Bloch Thorsens brå bortgang.
-Det har vært gjort mye godt arbeid i årene før meg. Min forgjenger Jan-Olav Johannessen har lagt stor vekt på at man kan vise til gode resultater innen norsk psykiatri, ja, faktisk bedre enn for mange somatiske lidelser. Men, for å sitere en annen kollega, Per Vaglum: ”Alle kan bli bedre, både pasienter og personale”. Og et overordnet mål tiden framover vil være å redusere forekomsten av psykiske lidelser i velferdsstaten Norge. Dette er ikke en oppgave som helsevesenet kan løse alene, det må involvere hele samfunnet.  

 
Fakta om Norsk psykiatrisk forening
-Stiftet i 1907
-1 673 medlemmer (mars 2011)
-Tidligere ledere: Hans Evensen (satt i 25 år), H.H. Dedichen, Per Anchersen, Örnulf Ödegård, Jan Odegard, Nils H. Houge, Per Anchersen, Leo Eitinger, Finn Magnussen, Arne Fossum, Einar Kringlen Ole Herman Robak, Jan Bendix Lien, Gerd Vandeskog, Tore Gude, Otto W. Steenfeldt-Foss, Finn Magnussen, Alv A Dahl, Bjarte Stubhaug, Gerd-Ragna Bloch Thorsen og Jan-Olav Johannessen.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
31.03.2011

Share Button
Print Friendly and PDF