Modum Bad-konferansen 2015

Modum Bad-konferansen 2015 har temaet relasjonelle traumer.

Nyhetsartikkel publisert 21/05/15

ModumBad-konferansen15

Gun Abrahamsen (fra venstre), Hilde Opstvedt og Helle Myrvik inviterer til den store Modum Bad-konferansen i Oslo fredag 30. oktober.

 

– Alt for mange mennesker utsettes for vold, omsorgssvikt, overgrep og emosjonell neglekt i løpet av sin oppvekst.
Når slike traumatiske hendelser skjer i nære relasjoner, påvirkes livet til barn, unge og voksne negativt på omfattende måter. Dette kalles relasjonelle traumer og kan ramme familier i flere generasjoner på en måte som forringer livskvaliteten betydelig, sier Gun Abrahamsen.

Mer kunnskap

Abrahamsen er leder av traumeavdelingen ved Modum Bad og har mange års erfaring i behandling av komplekse traumelidelser. Hun har bidratt i arbeidet med å sette sammen et svært aktuelt program for konferansen.
– Modum Bad-konferansen den 30. oktober er rettet mot alle som gjennom sitt arbeid har kontakt med mennesker med traumereaksjoner. Vi vil gi inspirasjon til å skaffe seg mer kunnskap om relasjonelle traumer, som igjen bidrar til refleksjonsrom og handlekraft, sier psykologspesialist Hilde Opstvedt, som også er sentral i konferanseplanleggingen.

Målgrupper

Målgruppen for konferansen er bred.
– Vi ønsker å nå ansatte i kommunehelsetjeneste, barnevern, familievern, BUP, DPS, skole, barnehage, politi, rettsvesen, kirke/trossamfunn – og andre som møter mennesker med traumeerfaringer. Sammen har vi et ansvar for å spre kunnskap fra ulike fagområder og på den måten sørge for god forebygging, forståelse og behandling, mener Opstvedt og Abrahamsen.

Horne åpner

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne vil åpne konferansen. Blant foredragsholderne er mange fagpersoner med bred kompetanse og erfaring fra traumearbeid, blant andre: Mogens Albæk (psykologspesialist og fagsjef ved RVTS sør), Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi ved Universitetet i Oslo), Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson (psykologspesialister ved Nic Waals institutt, Oslo). I tillegg deltar en rekke fagpersoner fra Modum Bad – både fra traumepoliklinikken i Oslo og avdelingene i Vikersund.
– På Kildehuset.no finnes oppdatert program og presentasjoner av alle foredragsholderne, opplyser Helle Myrvik fra Modum Bads kurs- og kompetansesenter, som koordinerer arbeidet med konferansen .
Dagen avsluttes med et bidrag fra sosionom, sanger og formidler Marit Louise Barlaup som stiller med et utdrag fra sin forestilling «En reise mot håp».

Link til konferanseprogram og påmeldingsinformasjon her.

infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF