– Vi vil ta et enda større samfunnsansvar

Modum Bad satser på forebygging

Nyhetsartikkel publisert 21/03/12


Modum Bad er i ferd med å etablere et nytt kurs- og kompetansesenter: Kildehuset.

Modum Bad vil investere 25 millioner kroner i det nye senteret Kildehuset.
– Vi trenger ekstern støtte for å få realisert prosjektet, sier administrerende direktør Ole Johan Sandvand.

Gjennom Kildehuset ønsker Modum Bad å ta et større samfunnsansvar og være med på å forebygge psykiske lidelser i større skala enn tidligere.

– Kildehuset skal være et lokalt og nasjonalt senter for helsefremmende arbeid. Senteret skal ha lav terskel og høy kompetanse. Det skal være et sted folk kan komme til når livet butter, men det skal samtidig være et kurs- og kompetansesenter med tilbud for fagpersoner, sier Sandvand.

Moderne fasiliteter

For å oppnå målene som er satt for Kildehusets virksomhet, blir et godt og funksjonelt bygg viktig. På Modum Bad er det den gamle og ærverdige Festsalen som til nå har fungert som seminarsal.
– Vi trenger imidlertid mer moderne fasiliteter som er tilpasset kurs- og seminarvirksomhet, sier Kristin Tafjord Lærum, leder av Kildehuset.
Nylig vedtok Modum Bads styre å gå videre med planene om byggingen av Kildehuset som er estimert til rundt 25 millioner kroner. For å få dette realisert håper Modum Bad på ekstern støtte i størrelsesorden
10-15 millioner kroner. 
– Vi har allerede mottatt noe rundt 2,5 millioner kroner i gaver, opplyser Sandvand. Nå jobbes det iherdig for å skaffe flere givere til hele prosjektet.

Tre byggetrinn

Siden byggingen er planlagt i tre trinn, med et undervisningslokale til sju millioner kroner i første byggetrinn, kan man etter all sannsynlighet påbegynne dette til høsten uten å løpe for stor økonomisk risiko.
– Dette første bygget kan fungere alene. Det betyr at vi kan komme i gang med en vekst av kursvirksomheten uten at hele byggeprosjektet står ferdig, forklarer Sandvand.
Dersom første byggetrinn kommer i gang i august 2012, vil det bli åpning av Kildehusets aula et år senere. Målet er full drift i det nye Kildehuset i 2014.

Nasjonal dugnad

Psykiske lidelser er utbredt i Norge og depresjon er blitt samfunnets dyreste sykdom. Når kriser rammer kan det dessverre være vanskelig å få hjelp. Mange må stå i behandlingskø, noe som kan bety forverring av plagene.
Klinikkdirektør Tron Svagård ved Modum Bad bekrefter at pågangen av pasienter er større enn noen gang.
– Vi har gode behandlingstilbud, men vi når på langt nær mange nok. Over halvparten av søknadene må avslås og ventetiden er altfor lang. Det finnes ikke kapasitet til å behandle alle, derfor må det satses på mer forebygging og lavterskelhjelp, sier Svagård.

Klinikkdirektøren viser til at mye har skjedd i tekningen omkring forebygging de siste årene, noe som har kommet til uttrykk i både folkehelseloven og samhandlingreformen. Folkehelseinstituttet har i sin rapport ”Føre var….” slått fast at psykiske lidelser kan forebygges. De effektive metodene er å sette inn tiltak som retter seg mot hele befolkningen. Folk må fanges opp før problemene blir alvorlige, først da blir det samfunnsøkonomisk effektivt.

Lang erfaring

– Tiden krever at vår spesialistkompetanse kommer flere til gode – på flere måter enn før, sier Kildehusets leder, Kristin Tafjord Lærum. I 13 år har leger og sykepleiere fått hjelp til å forebygge utbrenthet ved Villa Sana. Modum Bad har også hatt 15 000 par på forebyggende samlivskurs.

Frisklivssentralen

Jorunn Killingstad, leder av Frisklivssentralen i Modum, er begeistret for ideen og mener Kildehuset blir viktig for satsingen videre på forebyggende og helsefremmende arbeid.
– Flere av våre brukere har milde og moderate former for psykiske plager. I dag er det få tilbud til disse personene. Et samarbeid mellom Kildehuset og Frisklivssentralen vil være banebrytende og vil være interessant for andre kommuner, mener Killingstad.

Høy kompetanse

Parallelt med utviklingen av et lavterskeltilbud, vil Modum Bad bygge opp Kildehuset  som et lokalt og nasjonalt kurs- og kompetansesenter. Den sterke forankringen i klinisk praksis og forskning ved Modum Bad gir muligheter for å lære i et levende og utøvende fagmiljø.  – Hit kan fagpersoner komme for å utvikle og utveksle kunnskap om psykisk helse, opplyser Tafjord Lærum. Andre fagmiljøer skal også kunne benytte seg av det nye bygget til seminarer og foredragsvirksomhet, med eller uten fagkompetanse fra Modum Bad.


 

Bestill Kildekatalogen

Ved nyttår ga Modum Bad ut en kurskatalog som viser de foreløpige tilbudene. Under fanen "kurs og seminar" finner du oppdaterte kurstilbud. Kildekatalogen kan også bestilles på telefon 32 74 94 00 eller mail: forebygging@modum-bad.no.
Modum Bad vil i løpet av våren 2012 etablere egne nettsider for Kildehuset kurs- og kompetansesenter: www.kildehuset.no.

Fakta om Kildehuset – et sted å komme til
For mennesker som opplever utfordrende livssituasjoner

  • For fagpersoner som ønsker utvikling, utveksling og inspirasjon
  • Målsetting:
    Å mobilisere ressurser
    Tilføre kunnskap og kompetanse
    Åpne nye muligheter
    Gi støtte og veiledning

Fast stab: Fire ansatte
Fagressurser: Har en stor faggruppe å spille på fra de ulike avdelinger ved Modum Bad

Vil du være med på dugnaden for å bygge Kildehuset? 
Kontonummer: 2270.05.72262. Merkes: ”Kildehuset”

– Det er et utrolig spennende prosjekt, og et nydelig bygg, sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun besøkte Modum Bad tirsdag 7. februar.

Frir til private investorer (Bygdeposten 10. mars 2012)

Share Button
Print Friendly and PDF