Jobb smart – tenk samhandling

– Å jobbe smart er viktig for dem som skal tilrettelegge for unge som sliter med psykisk helse, sier leder Jorunn Tangen Hole. Den 22. mars inviterer Kildehuset og flere aktører til stor inspirasjonskonferanse.

Nyhetsartikkel publisert 01/03/18

– Velkommen til inspirasjonskonferanse 22. mars, sier (fra v.) psykologspesialist og PhD KariAnne Vrabel (fra venstre), kurs- og prosjektleder Helle Myrvik, koordinator, Samarbeids Arena Psykisk Helse (SAPH) Egil Halleland, virksomhetsleder forebyggende tjenester Hilde Øverby i Modum kommune og Kildehusets leder Jorunn Tangen Hole (foran).

På mange områder har norsk ungdom aldri hatt det så bra som nå. Likevel opplever stadig flere barn og unge utfordringer knyttet til psykisk helse.
– Samfunnsutviklere og tjenesteytere har derfor et stort ansvar for å fremme psykisk helse og livsmestring for barn og unge, sier Tangen Hole.

Vil nå beslutningstakere

Sammen med aktører fra Buskerud fylkeskommune, Modum og Sigdal kommuner inviterer hun til Inspirasjonskonferansen 2018 i Kildehuset på Modum Bad. Målgruppen er rådmenn, folkehelserådgivere, politikere, helseledere, skoleledere og andre ledere i offentlig, privat og frivillig sektor.
– Vi ønsker å nå dem som tar beslutninger og har gjennomføringskraft. Målet for konferansen er å øke kunnskap og bevissthet om viktigheten av samhandling. Det overordnede målet er å styrke barn og unges psykiske helse og evne til å mestre livet, sier Tangen Hole.

– Jobb smart, er oppfordringen fra komiteen bak Inspirasjonskonferansen. Fra v.: Egil Halleland, Hilde Øverby, Helle Myrvik, Jorunn Tangen Hole og KariAnne Vrabel.

 

Krav og forventninger

Komiteen for konferansen mener alle deler av samfunnet er viktige for å fremme psykisk helse hos barn og unge.
– Mange jobber allerede med gode tiltak. Kommunene på sin side har virkemidler både som samfunnsutvikler og tjenesteyter. Vi tror de vil tjene på samhandling. Det kan være avgjørende for å ta gode grep til beste for den oppvoksende generasjon, sier Tangen Hole.
Hun støttes av virksomhetsleder Hilde Øverby ved Forebyggende tjenester i Modum kommune.

– Vi har allerede samarbeidet på tvers om flere prosjekter rettet mot barn og unge. Det har vært svært bra og nyttig, sier Øverby.
– Målgruppen for konferansen er ledere i travle jobber. Hvorfor skulle de prioritere å komme til konferansen?
– Kommunene har fått større ansvar, derfor er det viktig å utnytte ressursene enda bedre.
I fremtiden blir helt nødvendig å samarbeide på tvers for å oppfylle alle krav og forventninger. Denne konferansen vil inspirere dem til å tenke muligheter for samhandling, sier Øverby.

“Kommunene har fått større ansvar,
derfor er det viktig å utnytte ressursene
enda bedre”

 

Hva har effekt?

Undersøkelser viser at 23 prosent av alle barn og unge har psykiske vansker. I løpet av livet vil 50 prosent av befolkningen ha opplevd psykiske utfordringer på en eller annen måte.
– Dersom foreldre har psykiske problemer, er sjansen også større for at barna får det. Det er derfor viktig å se utfordringene tidlig nok og jobbe forebyggende, sier Øverby.
Mye gjøres allerede på dette området, men ikke alle tiltak virker like godt.
– Det er derfor viktig å ha basiskunnskap om hvilke tiltak som har effekt. På konferansen vil vi få mange eksempler på dette, understreker de to.

 

På programmet for Inspirasjonskonferansen 2018:

Psykisk helse inn i skolen: Folkehelsearbeid i praksis
Mattias Øhra, høgskolelektor ved avdeling for lærerutdanning HSN
KariAnne Vrabel, psykologspesialist/PhD Modum Bad

Folkehelsesamarbeid på tvers av sektorer
Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør barne- og ungdomshelse Helsedirektoratet

Alt blir bedre med ungdom!
Vetle Olsen-Ryum, nestleder Ungdommens fylkesting i Buskerud

Folkehelsesatsning – et mulighetsperspektiv
Eline Røed-Bottenvann, kommunepsykolog Hole kommune
Linda Skutberg, tjenesteleder og fysioterapeut Hole kommune

Kullansvar: Hvordan jobbe enda bedre sammen for at ungdom gjennomfører videregående opplæring?
Sissel Urke, leder hovedutvalg for utdanning Buskerud fylkeskommune
Åse Gunn Reierth, rådgiver utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune
Magne Skaalvik, saksbehandler utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune
(Arbeid med kullansvar går i korte trekk ut på fylkeskommunens arbeid med det kollektive ansvaret for ungdom i videregående skoles alder. Med utgangspunkt i videregående opplæring må ulike aktører og etater samhandle til beste for den enkelte ungdom. Dette betyr for eksempel oppfølging når det gjelder fravær, fare for strykkarakterer eller psykososiale problemer mm. Man må vurdere ulike tiltak, ofte satt sammen i kombinasjon, for eksempel opplæring i fag og arbeidspraksis.)

Helhetlig tilnærming for økt livskvalitet og læring i skolen. Presentasjon av forsknings- og innovasjonsprosjektet BOOST
Kjetil Gulsrud Lundemoen, rådgiver ved undervisningsetaten Modum kommune
Stine Rebni Bjørk, rådgiver folkehelse Buskerud fylkeskommune

• Fritid 123 – Modum Sigdal Krødsherad
Malin Maurset, koordinator ved Frisklivssentralen i Modum

Samarbeidsarena Psykisk Helse (SAPH): Eksempler på folkehelsesatsning
Aud Norunn Strand, rådmann Modum kommune
Jostein Harm, rådmann Sigdal kommune
Randi Haldorsen, fagleder Utviklingsavdelingen Buskerud fylkeskommune
Lars Erik Flatø, direktør Modum Bad

Dato: Torsdag 22. mars 2018
Sted:  Kildehuset, Modum Bad.
Tidspunkt: Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
Pris: Kursavgift: Kr. 790,- (inkl. enkel lunsj)
Påmelding:  Frist for påmelding: 11. mars 2018.  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 11. mars, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

 

01.03.18
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF