Hvorfor forsker vi?

Forskning handler om å framskaffe mest mulig pålitelig kunnskap innen et fagfelt. Vi vet fortsatt ikke nok, skriver forskningslederne Terje Tilden og Bruce Wampold.

Nyhetsartikkel publisert 03/01/19

Via mobil eller PC svarer pasientene ved Modum Bad ukentlig på spørreskjemaer via systemet MPOQ (Modum Process Outcome Questionnaire). Svarene blir drøftet med pasienten i terapitimen.

 

Forskning handler om å framskaffe mest mulig pålitelig kunnskap innen et fagfelt. Innen vårt psykiske helsefelt finnes det allerede mye kunnskap, men vi vet fortsatt ikke nok. Derfor gjennomfører Modum Bad forskning innen alle behandlingsenheter.

Vi vet at de fleste som mottar psykoterapi opplever denne som hjelpsom. Videre vet vi at det er noen viktige faktorer som må være til stede i all terapi, mens noen spesifikke tilnærminger er nyttig for grupper av pasienter med definerte lidelser.

Allianse

Ett slikt eksempel er etableringen av arbeidsallianse mellom pasient og terapeut. Der blir de enige om mål for terapien, hvordan denne skal gjøres, og at de har et godt nok samarbeidsforhold seg imellom. I forlengelsen spiller egenskaper ved terapeuten en viktig rolle. Undervisning og trening på disse områdene vil også øke behandlerens kompetanse.

 

Forbedring

Men det er fortsatt mye vi ikke vet nok om i psykoterapi. Modum Bads ambisjon er at behandlingen skal være av høyest mulig kvalitet. Den skal være støttet av forskning; kunnskapen vi anvender skal være «evidensbasert» – altså basert på vitenskapelige metoder. Dette skjer både ved bruk av oppdatert internasjonal forskning og kunnskap vi selv produserer gjennom egen behandlingsforskning.
Takket være stor velvilje fra pasienter som bidrar med data, og fra de kliniske avdelinger som tilrettelegger, gjennomføres det nå forskning i alle behandlingsenheter.

“Dersom behandlingen ikke er god nok, vil forskningen
bidra til å identifisere hva som bør endres”

 

Slik behandlingsforskning undersøker primært om behandlingen er virksom. Dersom denne ikke er god nok, vil forskningen bidra til å identifisere hva som bør endres. Videre vil forskningsfunnene bli publisert internasjonalt, slik at en forbedret behandlingsform også kommer andre behandlere og pasienter til gode. Vi erfarer at vår forskning får internasjonal oppmerksomhet, og verdenskjente forskere er imponert over hva som publiseres fra Modum Bad.

Faglig stimuli

Ved at forskningen integreres i klinisk praksis, erfarer vi at flere medarbeidere blir faglig stimulert. For eksempel kan det være behov for at de trenes opp til en bestemt behandlingsmodell det skal forskes på. Slik sett innebærer forskning en viktig fagutvikling og høyning av behandlingskvaliteten. Vi vet også at den fungerer som et virkemiddel for å rekruttere fagfolk til Modum Bad. Ikke minst er vårt sykehus attraktivt for fagfolk som ønsker å kombinere klinisk arbeid med det å forske. Av den grunn har vi ved Forskningsinstituttet hovedsakelig rekruttert våre forskere fra kliniske avdelinger ved Modum Bad. Hittil har 22 gjennomført sin doktorgrad i vår regi.

Etisk forpliktelse

Vår etiske forpliktelse er å forsøke å forstå bedre hvorfor noen ikke erfarer behandlingen de får som hjelpsom. På denne måten kan vi justere og forbedre behandlingen. I den sammenheng har vi innført bruk av tilbakemeldingssystemet MPOQ (Modum Process Outcome Questionnaire). Ved hjelp av systemet bes pasienten ukentlig om å besvare noen spørreskjemaer. Disse svarene gjøres raskt tilgjengelig for terapeuten. Dette er især viktig hvis terapien ikke går i ønsket retning fordi terapeut og pasient da gis en mulighet til å evaluere og evt. justere terapien. Dette er konkret brukermedvirkning. Forskning viser at slik bruk av tilbakemeldingssystemer bidrar til at flere pasienter oppnår ønsket endring etter psykoterapi.

“Vår etiske forpliktelse er å forsøke å forstå bedre
hvorfor noen ikke erfarer behandlingen de får som hjelpsom”

 

To sider av samme sak?

Tidligere var forskning ved Modum Bad preget av parallelle virksomheter; terapeutene drev med sitt, og forskerne drev med sitt. Pasientene gjorde en stor innsats ved å fylle ut spørreskjemaer som de aldri fikk noen tilbakemelding på. Klinikerne opplevde nok ikke alltid forskningen som nyttig for behandlingen som ble gitt. Etter hvert har fokus i forskningen ved Modum Bad endret seg til i hovedsak å ønske mer kunnskap om hva som gjør terapi virksom.
Dette er etterspurt kunnskap, og den går til kjernen av det de fleste av oss fagfolk er mest opptatt av, nemlig hvilke endringsmekanismer virker i terapi, og hvorfor?

Påvirke

Ved bruk av overnevnte tilbakemeldingssystem MPOQ får terapeut hyppig tilgang til pasientenes opplevelse av det å være i terapi. Svarene blir drøftet med pasienten, og vi anbefaler også at det i størst mulig grad er pasienten som selv tolker sine egne svar. Slik blir forskningsdata viktig informasjon som er nyttig for det kliniske arbeidet. For eksempel erfarer vi at pasienten på denne måten kan følge sin egen utvikling. De kan blant annet se direkte endring på grafer etter krevende innsats i behandlingen. Dermed blir terapi mer forståelig og motiverende ved at den gir pasienten en økt følelse av å kunne påvirke sin egen situasjon, noe som i seg selv ofte er et terapeutisk mål.

Skreddersy

Forskningsmessig samler vi data fra alle pasienters behandlingsforløp. Dataene analyseres ved hjelp av avanserte statistiske metoder. Vi kan da identifisere endringskurver hos den enkelte pasient, eller samlet for en gruppe, slik at vi får mer kunnskap om hvilke faktorer som fremmer endring. Sannsynligvis vil vi da se at hva som fremmer endring kan være ulikt hos forskjellige pasienter eller pasientgrupper. Dermed vil vi få den nødvendige kunnskapen for å utvikle mer skreddersydde behandlingsopplegg. Dette vil øke treffsikkerheten i behandlingen ut fra den enkelte pasients behov.

“Forskningen er i rask endring og blir gradvis mer tilpasset
og anvendbar for bruk i daglig klinisk praksis”

Forskningen er i rask endring og blir gradvis mer tilpasset og anvendbar for bruk i daglig klinisk praksis. Dette er en svært gledelig utvikling. Den innebærer at klinisk arbeid og forskning innen psykoterapi utgjør to sider av samme sak for å kunne gi pasientene best mulig behandling.

Terje Tilden

Bruce Wampold

Av Terje Tilden (assisterende forskningsleder) og Bruce Wampold (forskningsleder), Modum Bad

 

Teksten er hentet fra magasinet Badeliv nr 2/2018. Klikk her for å bestille gratis abonnement på Badeliv.

03.01.19
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF