Hestekrefter hjelper

God erfaring med hester i traumeterapien

Nyhetsartikkel publisert 31/05/11

Seksuelt traumatiserte pasienter får ofte problemer med sin psykiske, fysiske og sosiale fungering. De har også ofte en sterk angst for å kjenne at de har en kropp – spesielt underkroppen. 

Hestene på Modum Bad hjelper dem til å komme i kontakt med den igjen. Nå skal det utarbeides en behandlingsmanual i hestestøttet psykoterapi.

Hestestøttet behandling

De siste ti årene har Modum Bad hatt et terapeutisk tilbud med bruk av hest. Hestestøttet psykoterapi (HSP), som tilbudet kalles, bygger på øvelser som utføres hovedsakelig fra bakken.
– Hesten benyttes som en hjelper og et bindeledd mellom pasient og terapeut, forteller Mona Thelle, psykologspesialisten som helt siden oppstarten har vært en pådriver for den hestestøttede behandlingen.

I tospann

Thelle har utviklet det populære behandlingstilbudet i nært samarbeid med sin hestekyndige medhjelper Therese Myrås.
  -Vi jobber i tospann, smiler Thelle. Myrås er den som kjenner hesten og tolker dens bevegelser og signaler. Hennes fokus på hesten setter terapeut Thelle i stand til å ha sitt nødvendige fokus på pasienten. Sammen med dyktige miljøterapeuter på avdelingen, får pasientene god hjelp.

Psykologspesialist Mona Thelle med hesten Blåfaks. I bakgrunnen: Hestekyndig Therese Myrås (fra v.) med hesten Rudar og
de psykiatriske sykepleierne Gerd Ellen Øverby og Heidi Mølkjær Ask med ponnien Pernille.

Undervisning

Strukturen og innholdet i HSP henger sammen med det øvrige behandlings-opplegget i Avdeling for traume-
lidelser ved Modum Bad. Hver uke får pasientene undervisning i ulike temaer relatert til sin problematikk. Relevante temaer kan for eksempel være grensesetting, regulering av følelser, regulering av nærhet – avstand, selvhevdelse, egenomsorg, relasjonstrening, fokusere på ressurser, oppmerksomhetstrening, stolthet, og å ta farvel.
– Fra denne undervisningen er det laget et opplegg med hestene hvor teorien overføres til praktiske
oppgaver, forteller Thelle.

Én økt i uka

HSP foregår i en 90 minutters økt én gang i uka, i tillegg til individualterapi og andre gruppeterapitilbud.
– Hesten hjelper pasienten til å forholde seg i en relasjon. Ved hjelp av det store dyret, dens vesen og bevegelser, skapes det et terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker, sier Thelle.
Opplevelser herfra tar pasienten med seg videre inn i timene med terapeuten. Dette gir pasienten mulighet til å gjøre erfaringer, korrigere selvoppfatningen og styrke selvfølelsen.

Lage manual

Nå skal terapeut Mona Thelle gjennom et helt nytt prosjekt vurdere behandlingsmetoden med hestestøttet psykoterapi (HSP). Arbeidet skal munne ut i en manual.
-Gjennom årene har vi høstet gode erfaringer med bruk av hest. Nå ønsker vi å utvikle en manual for bruk av hest i behandlingsøyemed. Målet er å dele kunnskapen med flere, sier Thelle.
Hun viser til terapeutisk bruk av dyr med gode resultater på flere områder innenfor ulike typer behandling og rehabilitering. Dyrene skaper mulighet for tillit og trygghet, for å fremme pasienters vekst både sosialt, adferdsmessig, i helsevesenet generelt og i psykiatrien spesielt.
– For mange som har opplevd alvorlige og vedvarende krenkelser og overgrep i relasjoner til andre, blir terapeuter ofte opplevd som truende og ikke til å stole på. Det vanskeliggjør og kompliserer behandlingen, spesielt oppbygningen av en trygg behandlingsallianse. Terapeutisk bruk av hest antas å være et viktig supplement til samtaleterapi, sier Thelle.

Fra badeliv nr. 1. – 2011
Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie

 

Share Button
Print Friendly and PDF