Familieterapi – hvorfor fokus på de voksne?

I Familieavdelingen møter vi familier der en eller begge de voksne har en psykisk lidelse, og samtidig dysfunksjonelle samspillsmønster i par- og familiens fungering. Man kan spørre hva som kommer først, «høna eller egget?» – dårlig samspill eller psykisk lidelse?

Nyhetsartikkel publisert 14/08/18

Det er lett å overse miljøet pasientene lever i, og at de påvirker hverandre gjensidig, på både godt og vondt

 

Vi er ikke først og fremst opptatt av svaret på dette, men å behandle begge deler. Terapeutenes oppgaver er sammen med de voksne pasientene å identifisere uhensiktsmessige samspillmønstre, og endre disse. Samtidig er fokus på symptomreduksjon viktig, gjennom for eksempel psykoedukasjon, eksponering, mestring og også medikamentelle behandling. Overordnet mål er å styrke individuell, par- og foreldrefungering, og redusere symptomer på psykisk sykdom.

Voksenfokus

Det er de voksne som har fokus i terapien. Vi tar inn pasienter innenfor diagnoser som depresjon, angst, traumer og spiseforstyrrelser, samt bipolare lidelser og personlighetsforstyrrelser. Ikke uvanlig er diagnosene kombinert med rus og avhengighet av ulikt slag. Pasientene som kommer til avdelingen har tidligere hatt ulik oppfølging lokalt, som for eksempel individualterapi, parterapi og oppfølging fra andre hjelpeinstanser. Vi bruker ikke en behandlingsmanual, men har en integrativ modell som gir mulighet til å jobbe med sammensatte problemområder og ulike psykiske lidelser, som inkluderer de individuelle og relasjonelle vanskene.

“Mye forskning viser at mennesker med en psykisk lidelse
fungerer bedre dersom familierelasjonen er bra”

 

Samspillmønstre

Hvordan en konkret diagnose, for eksempel depresjon, gir seg utslag i en familie, må de selv gi en beskrivelse av. Beskrivelsen brukes videre til å jobbe med familie- og samspillsmønster, som gir grunnlag for terapeutisk fokus for endringsprosessene. De voksne med psykisk lidelse har mest erfaring med individuell behandling, fordi det for tiden er hovedfokus i psykiatri. Det er lett å overse miljøet pasientene lever i, og at de påvirker hverandre gjensidig, på både godt og vondt. Miljøet kan være støttende, men det kan også være utløsende og forverre situasjonen. Mye forskning viser at mennesker med en psykisk lidelse fungerer bedre dersom familierelasjonen er bra. Eller i motsatt fall; Blir verre, dersom relasjonen ikke er bra. Negative samhandlingsmønstre opprettholder problemer. Vår jobb er å identifisere dem og jobbe med de negative mønstrene.

Syk av forholdet?

Når det oppstår sykdom i en familie, er det ikke bare pasienten som lider, men også barn og partner blir påvirket. Hele familien «bærer» lidelsen. Vi erfarer også at to, i utgangspunktet psykisk friske partnere, kan utvikle svært dysfunksjonelle og fastlåste samspillsmønstre. Det kan føre til at en, kanskje begge, utvikler psykiske lidelser.  Slik sett kan både familiemedlemmer bli syke av ett familiemedlems psykiske lidelse, og dysfunksjonelt samspill kan skape psykisk sykdom. I behandlingen er vi ikke opptatt av skyld, men hvordan familiemedlemmene gjensidig virker på hverandre.

“Behandlingen kan være krevende for alle. Samtidig gir det en ny
mulighet og erfaring å være i terapi sammen”

 

Slitt lenge

De fleste av pasientene har slitt i flere år. Mange har forsøkt ulike tilbud for å få hjelp. Noen har begynt å miste håpet. Noen har vært i behandling lenge – i flere perioder, andre ikke. Hos oss tilpasses terapien de ulike par og familier som kan ha svært ulik terapierfaring. Det kan være krevende for alle. Samtidig gir det en ny mulighet og erfaring å være i terapi sammen.  De voksne har ett fast ukentlig behandlingsprogram på dagtid, mens barna blir ivaretatt i barnehage og skole. I tillegg til terapisamtaler gis mye undervisning/psykoedukasjon om temaer som er relevante for hele gruppen: Forståelse av psykiske lidelser, samspill, kommunikasjon, intimitet, følelser og foreldrefungering. I tillegg har vi uttrykksterapi, fysisk aktivitet, ulike miljøterapeutiske tiltak, familie-timer og foreldreveiledning.

Får hjelp

Familiene som kommer til behandling sliter med sammensatte og komplekse problemer. Behandlingen her er et korttids, intensivt tilbud, der vi setter i gang viktige endringsprosesser. Forskningen som er gjort på utbytte av behandlingen viser positiv endring fra innkomst til utskrivning, og bedringen opprettholdes for de fleste, ett og tre år etter oppholdet gjeldende både på individuelle og relasjonelle områder.

 
Teksten er skrevet av psykologspesialist/avdelingsleder Bente Barstad (til venstre) og overlege Agnieszka Tomiak ved Avdeling for Familiebehandling, Modum Bad, og er hentet fra magasinet Badeliv nr 1/2018.

Familieavdelingen er i år 50 år og markerer jubileet med seminaret: “Familien – til å bli frisk eller syk av?” 31. august. Les mer om seminaret her.

 

14.08.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF