Etablerer hjelpetilbud i Kildehuset

Mange mennesker opplever kriser i sine liv. Tilbudet de da møter kan være avgjørende for å motvirke at belastningen fører til lidelse som trenger behandling.

Nyhetsartikkel publisert 30/03/16

Fra venstre: Ole Johan Sandvand, Tron Svagård, Tommy Monsen Sotkajærvi og Jorunn Tangen Hole foran Kildehuset. Litt hjelp i tide. Et sted å komme til.

-Vi ønsker å etablere et tilbud basert på veiledet likemannsarbeid for mennesker i krise og deres hjelpere, sier leder Jorunn Tangen Hole i Kildehuset (til høyre). Bak fra venstre: adm.direktør Ole Johan Sandvand, leder av Villa Sana, Tron Svagård og prosjektleder Tommy Sotkajærvi.

 

Det kan handle om barnedød, selvmord, drap, samlivsbrudd, jobbtap, trafikkulykker eller alvorlig sykdom.

– I de fleste tilfeller er familie, lokale nettverk og offentlige tiltak som kommunal helsetjeneste og kriseteam tilstrekkelig for å møte krisene, men ikke alltid, sier Jorunn Tangen Hole, leder av Kildehuset ved Modum Bad.

 

Pengegave

Modum Bad mottar mange henvendelser om å stille opp i slike krisesituasjoner, men har til nå manglet en finansiering for å kunne tilby dette på bred basis. I 2015 ble det imidlertid gitt en stor pengegave fra en privatperson.

– På bakgrunn av denne pengegaven realiserer vi nå visjonen om å etablere Et sted å komme til for mennesker som opplever kriser og for deres hjelpere, sier Hole. 

For det er ikke bare personer i krise som opplever store psykiske belastninger. Det gjelder også personer som arbeider tett på disse. For eksempel ansatte i kriseteam, psykisk helsevern, barnevern, flyktningmottak med mer.

– Som gruppe har disse en forhøyet risiko for omsorgstretthet og utvikling av sykdom, sier Hole.

 

Likemannsarbeid

Kildehuset, Modum Bads avdeling for formidling og forebygging, vil i 2016 tilby samlinger for ulike risikoutsatte målgrupper, i første omgang for etterlatte etter uventet dødsfall, for ansatte i barnevernet og for ansatte og frivillige i flyktningmottak.

– Samlingene vil bli ledet av fagpersoner og være basert på kompetanseoppbygging og veiledet likemannsarbeid. Her vil deltakerne få økt kunnskap om normale reaksjoner på unormale hendelser og krevende utfordringer. De vil også kunne lære nye mestringsstrategier. Profesjonell rådgivning vil bli gitt, og de vil dele erfaringer med mennesker som har opplevd noe av det samme som dem selv, forklarer Hole.

Trenger finansiering

Det er et mål at Et sted å komme til skal bli et varig tilbud som også utvides til andre målgrupper.

– Vi vil allerede fra start tenke modellutvikling, med kontinuerlig evaluering og ambisjoner om fremtidig forskning. Vi er svært takknemlige for den private pengegaven som gjør det mulig å etablere tilbudet, men håper etter hvert på en statlig medfinansiering som kan sikre driften over tid.

Det presiseres at Et sted å komme til vil være et forebyggende tiltak og ikke et tilbud for personer som er syke og i behov av helsehjelp.

 

Etterlatte etter uventet dødsfall

«Tilbud til familier som rammes av uventet barnedød er nærmest ikke-eksisterende. Dette er paradoksalt, da betydningen av adekvat hjelp til etterlatte etter traumatiske dødsfall blir stadig bedre dokumentert», sa Øystein Lie, Styreleder i Landsforeningen uventet barnedød (LUB), i en kronikk i Dagbladet i oktober 2015. Kildehuset samarbeider nå med både LUB og LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, i etableringen av tilbudet til personer som strever etter å ha opplevd uventet dødsfall blant sine nære og kjære.

– Disse sentrale brukerorganisasjonene innehar verdifull kunnskap og erfaring som blir viktig i utformingen av tilbudet. I juni vil vi holde den første samlingen for etterlatte ved selvmord i samarbeid med LEVE,  opplyser sier Jorunn Tangen Hole i Kildehuset.

 

Barnevern

Ansatte i barnevernet utsettes for store påkjenning både menneskelig og profesjonelt, da de blir vitne til grove tilfeller av omsorgssvikt og barnemishandling.  De utfordres dessuten av tidspress og arbeidsmengde samt stor grad av stigmatisering i den offentlige debatt. Tall fra enkelte kommuner viser sykemelding helt opp imot 25 – 40 prosent. Gjennomtrekksraten på landsbasis har vært på over 30 prosent.

– Dette er bekymringsfullt med tanke på den viktige rollen barnevernansatte har i samfunnet vårt, sier Hole. I september arrangerer Kildehuset to samlinger for ansatte i barnevernet i Buskerud.

 

Flyktningmottak

Millioner av flyktninger har de siste månedene strømmet gjennom Europa. Antallet som har funnet veien til Norge er mangedoblet på kort tid, og belastningen på viktige samfunnsstrukturer er stor. Kildehuset ønsker gjennom Et sted å komme til å gi et tilbud til ansatte og frivillige som jobber med flyktninger.

-Det utredes for tiden hvordan vi kan være en ressurs for disse – og vi håper å kunne være operative med et tilbud i høsthalvåret, sier Jorunn Hole.

 

30.03.2016
infoleder@modum-bad.no

 

Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv. Ønsker du å abonnere (gratis abonnement)klikk her.

Share Button
Print Friendly and PDF