Bryter taushetens konspirasjon

Barn føler seg ofte skyldige når foreldrene har problemer. Noen forholder tause fordi de har sluttet å tro på en endring, andre kan være truet til å holde munn.

Nyhetsartikkel publisert 29/04/08

Ved Familieavdelingen på Modum Bad jobber man med å bryte taushetens konspirasjon.

– Konspirasjon blir det når foreldrene ikke snakker om sine vanskeligheter, barna ikke våger og hjelpeapparatet unnlater å snakke med barna om det, sier Anne A. Øren, terapeut ved Familieavdelingen.

Uansett om noe ikke blir sagt absorberer barn klimaet i familien og danner seg forestillinger.

– Vi kan hjelpe dem å rydde opp og hjelpe dem til å bearbeide inntrykk og følelser.

Taushet

Barn føler seg ofte skyldige når foreldrene har problemer. De prøver kanskje på ulike måter å flytte fokuset over på seg selv, uten at det hjelper. Noen forstår ikke at de må si noe for de vet ikke om noe annet. Andre igjen vil ikke blottstille seg og later som de har det bra. Noen kan være truet til å holde munn, mens andre forholder seg tause fordi de har sluttet å tro på en endring. Foreldrene på sin side har ofte en idé om at de ikke vil belaste barna unødig ved å snakke om problemene.

– Men det som ikke blir delt, det som ikke snakkes om, skaper symptomer, understreker Øren.

Hele familien

Ved Modum Bad tas hele familier til behandling. Hovedfokuset er på paret, samtidig inngår barnas situasjon i familien som en viktig del av behandlingen.

– Ofte ser vi at paret blir lettet når vi lar barna inngå i behandlingen, sier terapeut Anne A. Øren.

Når foreldrene ser at barna ivaretas, løftes en bør av deres skuldre. Barna innlemmes i terapien gjennom familiesamtaler og har også samtaler alene med terapeuter. I familieterapien blir det mulig å snakke om de vanskelige temaene

– Barnets alder og funksjonsnivå er avgjørende for om man benytter seg av samtale som metode eller benytter andre metoder, opplyser Øren.

Barnas perspektiv sammenfaller oftest med foreldrenes ønsker og målsetninger. Noen ganger unnlater man som voksen å tematisere barnas behov. Å påpeke hva barnet trenger kan sette den voksne i et dilemma.

– Man vil beskytte seg som forelder, samtidig som man må vise sin sårbarhet for å komme i prosess.

Trygghet

Foreldre og barn påvirker hverandre gjensidig. I familiebehandlingen er det derfor viktig å skape trygghet rundt begge parter. I foreldre- og parterapien jobber man med grunnleggende ting som tilknytning og det som kan utløse affektivt samspill. Trygghet, tillit og følelsesmessig involvering er viktig.

– Når paret får det bedre, fungerer de også bedre som foreldre, understreker Øren.

– Får dere tilbakemeldinger på behandlingen?

– Vi får mange tilbakemeldinger, også fra barna. Det de gir utrykk for viser at de har fått selvfølelsen sin løftet flere hakk. De blir sett for den de er. Familieavdelingen har et sterkt fokus på egenverdi og det unike hver enkelt står for.

Skyld og ansvar

Skyld og ansvar er store temaer, også hos barn.

– Å frita dem for skyld er kjempeviktig. Ofte tillegger barnet seg selv skyld som årsak til vanskene, eller at de ikke greier å endre på forholdene til tross for iherdig innsats.

Barn av psykisk syke kan også bære frykt i seg for å bli syke selv.

– Vi forsøker å fortelle dem at selv om de kan ha en genetisk sårbarhet, er miljøet av stor betydning. Risikofaktoren kan reduseres gjennom psykososiale tiltak som for eksempel struktur, redusert stress etc.

Mange voksne pasienter er selv barn av psykisk syke.

– De har gjerne ikke fått hjelp tidlig nok. De har fått mye ansvar og blitt pålagt en for stor bør. De har ikke fått være barn lenge nok, men har måttet trøste, støtte og ta seg av praktiske omsorgsoppgaver.

Utfordringer

Utfordringer banker også på døren ved Modum Bad.

– Vi er en voksenpsykiatrisk institusjon, som via familiebehandlingen også tar inn barn og unge. ”Tung” problematikk blir stadig vanligere, og skolen vår blir spesielt utfordret. Det er ingen tvil om at vi fortsatt har mye å jobbe med for at ”økt oppmerksomhet til barn av psykisk syke” skal bli mer enn ord i en strategiplan. Det må bli en holdning som er sterkt ledelsesforankret, mener Anne A. Øren.

Les mer om Familieavdelingen på Modum Bad her.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie

Share Button
Print Friendly and PDF