Par- og familiebehandling

Modum Bad har mange års erfaring i å behandle familier med psykiske lidelser. Familier som tas inn til behandling hos oss kommer med sammensatte problemstillinger. På disse sidene vil du finne informasjon om behandlingstilbudet vårt.

Mer om behandlingstilbudet vårt

Vi oppdaterer for tiden våre websider, og tar forbehold om feil i teksten på denne siden.

Diagnoser / symptomer

Hvem er tilbudet for?

 • Par og familier hvor en eller begge voksne har en psykiatrisk diagnose som gir rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (depresjon, angst- og traumelidelser i moderat til alvorlig grad)
 • Familier og par som i tillegg har alvorlig dysfunksjonell samhandling i familiesamspillet
 • Barn i alderen 1-16 år (i grunnskolen) inkluderes i innleggelsen
 • Vi tilbyr familiebasert terapi for barn og unge i alderen 15 til 18 år med spiseforstyrrelser

Hvem tilbudet ikke passer for, kan du lese mer om på henvisningssiden vår.

Om behandling i Familiebehandlingen

Behandlingstilbud for par og familier

Vi behandler personer med ulike psykiske lidelser og tilleggsbelastninger, der problemene vurderes å være knyttet til fastlåste og destruktive prosesser i par-og familiesamspillet.

Vi arbeider for å fremme gode relasjoner, livskvalitet og helse for voksne og barn.

 • Familieavdelingen har 9-10 familier eller par innlagt samtidig.
 • Innleggelsesperioden er 7 til 12 uker.
 • Parene og familiene innlegges og utskrives til ulike tider (slow open).
 • For barna har vi eget barnehage- og skoletilbud.

Hvorfor par- og familieterapi i spesialisthelsetjenesten?

Individuelle psykiske lidelser og relasjonelle vansker eller konflikter er i praksis ofte nært forbundet med hverandre. Behandling som inkluderer pasientens par- og familiesystem er derfor viktig.

 • Relasjonelle problemer kan være utløsende og/eller opprettholdende for individuelle psykiske lidelser.
 • Individuelle psykiske lidelser kan føre til par- og familieproblemer.
 • Kvaliteten på par- og familierelasjoner har stor betydning for barns oppvekst og utvikling.

Hvem er tilbudet for?

 • Voksne med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne.
 • Pasienter med diagnoser innen depresjon, angst- og traumelidelser.
 • Pasienter som i tillegg har alvorlig dysfunksjonell samhandling i par-, foreldre- og familiesamspill.
 • Par og enslige foreldre (barn i alderen 1-16 år inkluderes i innleggelsen)

Barn som pårørende

Par – og familieinnleggelse tar utgangspunkt i de voksnes problemer og konflikter, i motsetning til psykisk helsevern for barn og unge. Vi har ikke behandling for barn, men barnas situasjon inngår som en viktig del av behandlingen.

Det er viktig å forberede barna i god tid, og gi dem forståelig informasjon før en innleggelse i Familieavdelingen. At barna kan være åpne til venner og bekjente om hvor de skal, er viktig for dem. Det kan være fint å snakke om at Modum Bad er et sykehus der de voksne får hjelp med psykisk sykdom. Det betyr at de voksne får hjelp med vonde tanker og følelser. Hos oss lærer foreldrene hvordan de kan få det bedre sammen med familien. Noen barn kan finne ekstra trygghet ved å ha med seg et kosedyr eller en annen leke når de kommer hit.

Det er aldri barnas skyld at familien strever. Vi er opptatt av at barna ikke skal bære ansvar, kjenne skyld eller skam for de utfordringene familien har. Barna som kommer til oss kan få tilbud om samtale med helsesykepleier gjennom skolen eller med miljøterapeuten som er tilknyttet familien. Familien vil sammen med miljøterapeut og behandler ha familietimer der vi for eksempel kan gå på tur, spille fotball, spille spill eller gjøre noe annet gøy sammen. Dette gjør vi for å bli bedre kjent, og for å støtte og styrke familien.

Behandlingen

Sentrale elementer i behandlingen er par- og familiesamtaler, uttrykksterapi, undervisning, trim og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte person og familie.

Familielandsbyen

Familiene som kommer til Modum Bad, blir tildelt et hus i avdelingens egen lille landsby. Husene er bygd i vakker sveitserstil, og ble opprinnelig brukt ved det gamle St. Olafs bad, som ble etablert i 1857.

Det finnes også et hus til felles bruk, hvor familiene kan samles til morgenmøter, lunsj og sosialt samvær på kveldstid og i helger.

Behandlingsmodell

Familier som tas inn til behandling hos oss kommer med sammensatte problemstillinger.
Det krever en helhetlig tenkning og bred faglig tilnærming.

Det finnes et mangfold av familiekonstellasjoner i dagens samfunn. Det krever at vi tilbyr et fleksibelt behandlingsopplegg som kan ivareta variasjonene og kompleksiteten i problemene som de forskjellige familiene sliter med.

En systemisk forståelsesramme

For å skape varige endringer er det viktig å se enkeltindividet, familien og relasjonene i en større sammenheng. Vi utforsker både den sosiokulturelle konteksten som en familie befinner seg i, hvordan familiesystemet fungerer som helhet og enkeltmenneskets rolle i familien. Vi tror det er viktig å finne en balanse mellom å utfordre og tilpasse seg de gitte livsbetingelsene.

Det beste fra ulike retninger

Familier med sammensatte problemstillinger krever en helhetlig tilnærming. Vi integrerer kunnskap og teknikker fra ulike terapiretninger innen familieterapifeltet og psykiatri.

Fleksibilitet

En bred faglig tilnærming gir god mulighet for å tilpasse behandlingsopplegget til de ulike behov hos par og familier.

Tilbakemeldingsverktøy

Ved avdelingen blir det elektroniske tilbakemeldingssystemet M-POQ (Modum Prosess and Outcome Questionnaire) brukt. Det er et pasienttilbakemeldingssystem utviklet ved Modum Bad. Dette sikrer kvalitet og brukermedvirkning i behandlingen.

Pasientene svarer på en del spørsmål om seg selv og sin familie som de sender digitalt til behandleren. Dette danner blant annet grunnlag for å forstå paret og familien og for å kunne gi tilpasset hjelp. M-POQ er et godt hjelpemiddel for samarbeid mellom par/familie og terapeutene.

Under behandlingsforløpet fylles det ukentlig også ut en kortere versjon elektronisk som viser endringer eller mangel på endringer og om hvordan pasienten opplever behandlingen og alliansen med terapeutene. Det er frivillig for pasienten(ene) om de vil bruke M-POQ og de gir sitt samtykke til om svarene de gir kan brukes i forskning ved Modum Bad.

Et team som følger opp

Hvert par eller hver familie blir fulgt av en behandler og en miljøterapeut samt personalet i barnehagen, skolen, aktivitørene og idrettspedagogene. Samarbeidet på tvers i avdelingen er viktig for å møte voksne og barn på en god måte.

Par- og familieterapi

Det er to terapisamtaler hver uke, hvor man arbeider ut fra målsettingene til paret eller aleneforelderen. I terapisamtalene møtes paret eller aleneforelderen, og eventuelt hele familien, og deres faste terapeutpar. Det gis også oppfølging og veiledning angående foreldre- og barnsamspill.

Undervisning

Hver onsdag er det undervisning og etterfølgende gruppesamtale om ulike temaer som kan være viktige for å forstå seg selv og den andre bedre, eller temaer som berører forholdet mellom barn og foreldre. Med jevne mellomrom arrangeres det PREP kommunikasjonskurs i kombinasjon med terapisamtaler.

Uttrykksterapi

Her legges vekt på å uttrykke følelser og tanker gjennom tegning og maling, skriving, collage, dikt og eventyr med mer. Pasientene deles i grupper hvor de kan gi og få tilbakemelding på arbeidene sine.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er grundig dokumentert som avgjørende for bedring av psykisk og fysisk helse. Derfor er det trim for de voksne to ganger i uken. Trimmen er obligatorisk og ledes av en helsesportspedagog. Det legges opp til at alle skal kunne henge med og få utbytte uansett hvilken form de er i fra før. Det blir også lagt vekt på at det skal være en positiv opplevelse. Miljøpersonale fra avdelingen deltar, slik at gruppen kan dele seg etter ulike behov.

Pasientforløp

P1 – Kartleggingssamtale/opphold

Her blir vi kjent og vurderer om vårt behandlingsstilbud vil være hensiktsmessig for det dere sliter med. Samtalen kan foregå digitalt ved lang reisevei.

P2 – Behandlingsopphold

Fra 7 til 11 uker, avhengig om det er par eller familie.

P3 – Oppfølgingssamtale

Før dere reiser hjem fra behandlingsoppholdet, avtales tidspunkt for en samtale med fokus på her og nå-situasjonen (ca.  tre til fire måneder).

Den praktiske hverdagen

Par eller familier som kommer til Avdeling for familiebehandling blir en del av familielandsbyen vår.

Parene eller familiene som kommer til Avdeling for familiebehandling blir tildelt et hus i vår egen familielandsby. Villaene er fullt møblert og utstyrt.

Familiene handler inn til og steller selv frokost og kveldsmat, men henter middag fra hovedkjøkkenet kl 15.30 og spiser i sitt eget hus.

Timeplanen

Dagsprogrammet i ukedagene varer fra 08.00 til 15.30.

Besøk og overnatting

Besøk og overnatting i Modum Bads leieboliger skal avklares med den enkelte families terapeuter. Besøk hos hverandre i avdelingen anbefales ikke. Bruk heller felleshuset Danica til sosialt samvær.

Permisjon

Ordinær tid for helgepermisjoner er fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 22.00. Andre permisjoner kan gis ved avtale med terapeutparet.

Husdyr

Det er ikke anledning til å ta med husdyr til Modum Bad under innleggelsen.

Skole og barnehage

Nova barnehage og skole/SFO er kun for barn og elever som følger familien sin til opphold på Modum Bads Familieavdeling.

Barnehagen holder til i trivelige lokaler og er omgitt av flott natur som innbyr til aktiviteter og opplevelser hele året. Det legges stor vekt på at barna får en god tilvenningsperiode og er trygge før foreldrene begynner å delta fullt i behandlingsprogrammet. Nova barnehage er kun for barn som

Skolen ved Modum Bad er en liten grunnskole som driftes av Modum kommune.

Skolen har 18 skoleplasser fra 1.-10. trinn og fem ansatte.

Vårt mål er både å legge til rette for at alle elever får en best mulig faglig og personlig utvikling under oppholdet, og at skolen oppleves som en trygg og inkluderende læringsarena der alle kan føle mestring og trivsel.

Forskningsbasert behandling

Forskningsinstituttets overordnede målsetting er behandlingsforskning med sikte på å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg, forskning i grensefeltet mellom psykiatri og sjelesorg, samt å gi impulser til det øvrige psykiatriske hjelpeapparatet. Forskningen ved Modum Bad skal være rettet mot psykiske lidelser og behandling av disse, samt på forholdet mellom sjelesorg og psykiatri.

Les mer om Forskningsinstituttet her.

Til deg som henviser

Her finner du alt om hva henvisningen må inneholde, samt søknadsprosessen.

Gå til henvisning/innsøking

Ventetid

Ventetid er tiden det tar fra vi mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling. Se oppdatert oversikt over ventetider her.

Fakta om familiebehandling

Relasjonenes betydning for livskvalitet og helse

Nære relasjoner er livsnødvendige. Når vi fødes, er vi preprogrammerte til å søke trygghet, støtte, trøst og fellesskap med andre mennesker.

Det er en sammenheng mellom kvaliteten på nære relasjoner og psykisk og fysisk helse. Gode relasjoner kan være en viktig beskyttelsesfaktor mot påkjenninger, så vel som mot fysisk og psykisk sykdom.

Kvaliteten på forholdet til våre nærmeste kan bidra til at vi føler oss sunne, hele, glade og trygge, eller misforstått, forlatt, sveket, avvist, invadert, skadet. Våre nære relasjoner kan derfor både være det som bygger oss opp og det som bryter oss ned.

Ulike utfordringer og problemer

Det er mange forskjellige utfordringer eller vanskeligheter som kan gjøre at vi får behov for å søke en eller annen form for hjelp for å styrke par- eller familierelasjonene.

Kommunikasjonsproblemer

Det kan være vanskeligheter i parforholdet, mellom foreldre og barn, eller det kan være andre relasjoner i den utvidede familien som gjør livet utfordrende.  Ofte handler det om problemer med kommunikasjon eller samarbeid.

Kriser

Det kan være kriser utløst av dødsfall, samlivsbrudd, ulykker, krig, overgrep, vold eller andre smertefulle livshendelser og livserfaringer som kan ryste oss selv og våre nærmeste så kraftig at vi trenger hjelp for å hanskes med dem. Når det blir slik, er det flere mulige steder å søke hjelp, slik som kurs, rådgivning eller par-og familiebehandling.

Psykiske problemer

Psykiske problemer kan utvikles i nære relasjoner når en får for mye av noe en ikke skal ha eller for lite av noe en burde ha. Psykiske problemer hos ett familiemedlem vil ha konsekvenser for øvrige familiemedlemmer. Familien kan være en ressurs for den som sliter, men kan også være med å opprettholde problematikken. Noen ganger kan relasjonelle vansker i par- og familieforhold være utløsende faktor for utvikling av psykiske problemer.

I terapi vil fokuset være både på hvordan man forholder seg til seg selv og hverandre. Man vil søke å etablere nye måter å forholde seg på, slik at det som er sykdomsutløsende eller oppretttholdende problematiske samspill blir brutt, og nye og legende samspillsmønstre kan bli utviklet og etablert.

Hvor søke hjelp?

Modum Bad har to typer tilbud til par og familier som sliter med relasjonelle problemer, det ene forebyggende og det andre et behandlingstilbud.

 • Kurstilbud og rådgivning. Se Modum Bads kurs- og kompetansesenter.
 • Par -og familiebehandling. Vi tilbyr innleggelse til par-og familieterapi. Familieterapi er betegnelsen på en rekke ulike terapeutiske tilnærminger som har det til felles at de vektlegger hvordan mellommenneskelige relasjoner og kontekst har innvirkning på individer og systemer. I dette perspektivet prøver man å forstå problemer og løsninger i lys av hvordan familiemedlemmer gjensidig påvirker hverandre over tid, og hvor psykiske problemer behandles i et relasjonelt og kontekstuelt perspektiv.

Andre tilbud

Over hele landet er det familievernkontorer hvor du kan ringe selv uten henvising fra lege. Her er behandling og kurs gratis (http://www.bufetat.no/familie/).

I mange kommuner er det også et gratis og godt tilbud til familier og foreldre som strever. Uansett hvor i landet du bor, sokner barna dine til en Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Noen av disse tilbyr familieterapi.

En del privatpraktiserende psykologer og psykiatere rundt om i landet tilbyr parterapi. Hvis du ringer Pasientrådgivertelefonen på 800 41 004, kan du få vite hvilke terapeuter i ditt område som har refusjonsavtale med staten.

Informasjon:

Slik bor dere under oppholdet:

Familier som kommer til behandling hos oss flytter inn i vår familielandsby. I felleshuset Villa Danica er det muligheter for aktiviteter og sosialt samvær.

Parene eller familiene som kommer til Modum Bad for behandling, blir tildelt et hus i Avdeling for familiebehandlings egen landsby. Her bor dere sammen som familie. De voksne deltar i behandlingen, mens barna går på skole og barnehage. I felleshuset Villa Danica samles de voksne til lunsj. Familiene kan samles der til aktiviteter og samvær på kveldstid.

Familievillaene

Villaene er fullt utstyrt med møbler, sengetøy, lintøy, kjøkkenutstyr, servise etc. Oppvaskmiddel skal finnes i huset, men pasientene må selv kjøpe vaskepulver, toalettartikler, bleier og lignende.

Måltider og renhold
Familiene handler inn til og steller selv frokost og kveldsmat i huset der de bor. Hver familie henter middag fra hovedkjøkkenet og spiser i sitt hus. Pasientene har ansvar for renhold og orden i sine hus.

Felleshuset “Villa Danica”

Landsbymiljøet og samværet mellom beboerne blir en viktig del av oppholdet for svært mange. Villa Danica er felleshuset i Avdeling for familiebehandling. Her kan familiene samles til fellesmøter, lunsj og sosialt samvær på kveldstid og i helger. Villa Danica inneholder oppholdsstuer, aktivitetsrom, kjøkken og vaskerom. I hver etasje er det en stue med TV. Det er også tv på ungdomsrommet. DVD-spiller finnes på en av stuene og på ungdomsrommet.

Det er egne rom med pass for samvær, lek og lesing for barnehagebarn og småskole/mellomskolegruppa. Ungdommene har også et eget rom her. Det er datamaskin i Villa Danica og vi har trådløst nettverk i alle bygningene som hører til avdelingen.

Formingsrom

Formingsrommet eller arbeidsstua er et stort og lyst rom hvor det er lagt til rette for å holde på med formingsaktiviteter som for eksempel toving, veving av filleryer, strikking, malingsaktiviteter, silke, decoupage, tre og gips, lage smykker og kort. Aktivitene varierer etter brukers interesser og behov. Ta gjerne med formingsmateriell hjemmefra til bruk i arbeidsstua. Det er også mulig å kjøpe materiell og lære seg en ny hobby. På ettermiddagen kan foreldre og barn bruke arbeidsstua til felles aktiviteter.

Snekkerverksted

Snekkerbua er ikke stor, men her lager vi diverse små treprodukter som for eksempel turkopper, krakker, kniver og fuglehus. Du kan prøve deg på lærarbeider, som slire til kniven, belter eller andre mindre lærprodukter.

Aktivitører

Aktivitørene har sitt kontor i Villa Danica. De tilrettelegger aktiviteter og samlinger.

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.