Forskningsprosjekt skal vurdere evaluering av terapi

For at terapi skal være god og nyttig, er man avhengig av tilbakemeldinger.

Nyhetsartikkel publisert 21/04/09

Ingunn Amble og Leigh McCulloughOverlege Ingunn Amble sammen med forskningsleder Leigh McCullough.

I et nytt forskningsprosjekt på Modum Bad skal man se nærmere på et evalueringsprogram som gir terapeuten raske tilbakemeldinger fra pasienten via data.

-Vi har i mange år ønsket å evaluere behandlingen vår på en mer systematisk måte. Evalueringsprogrammet OQ-45 (Outcome Questionnaire) vil gi oss anledning til å gjøre nettopp det, sier overlege Ingunn Amble ved Psykiatrisk Poliklinikk, Modum Bad.

Doktorgradsprosjekt

Amble har, i samarbeid med Forskningsinstituttet, startet et doktorgradsprogram som skal evaluere nytten av tilbakemeldingssystemet OQ-45. Systemet er utviklet av de amerikanske forskerne professor PhD Michael Lambert og Gary Burlingame, og er et databasert program hvor pasienten legger inn opplysninger om sin psykiske helsetilstand på en PC.
Umiddelbart etter at opplysningene er lagt inn på PC-en, vil resultatene komme opp på terapeutens skjerm, sammen med en tilbakemelding til både terapeut og pasient. Dermed vil terapeuten få en rask indikator på hvor pasienten befinner seg terapimessig og kan på et tidligere tidspunkt få tatt opp med pasienten eventuelle endringer i behandlingen.

45 spørsmål

Utfyllingen av det databaserte skjemaet skal skje før hver terapitime og vil ta mellom fem og ti minutter å fylle ut. Skjemaet består av 45 spørsmål som dekker tre viktige områder i pasientens hverdag:
1. Symptombelastning – det vil si: Hvor plaget er pasienten?
2. Interpersonlige relasjoner – hvordan fungerer pasienten sammen med andre, familie, venner?
3. Sosial rolle/tilfredshet med dagliglivet – hvordan fungerer pasienten i aktiviteter som jobb, skole og fritid.

-Selv om vi selvfølgelig aldri vil få kartlagt alle detaljer, så vil disse tre områdene gi en god indikator på pasientens opplevde belastning. Terapeuten vil få opp kurver som viser utviklingen: Hva som fungerer bedre, hva som fungerer dårligere eller hva som har stoppet helt opp i behandlingen, forklarer Amble.
Dette vil kunne sammenlignes med kurver for forventet utvikling.

Sju års erfaring

Opphavsmannen til systemet OQ45, Dr. Michael Lambert, besøkte Modum Bad i fjor. Men allerede før den tid var hans system i bruk ved institusjonen. Klinisk sosionom Sven Stubdal ved Poliklinikken har nemlig benyttet evalueringssystemet allerede fra 2002 – i en forenklet papirversjon. Ved å la pasientene fylle ut et spørreskjema før hver behandling, fikk han en god oversikt over eventuell fremgang eller tilbakegang hos sine pasienter.
-Denne måten å jobbe på har vært svært nyttig for meg, sier Stubdal.
– Med terapeutisk ståsted hovedsakelig i løsningsfokusert, narrativ og systemisk tradisjon, har det av og til vært absolutt nødvendig å kunne ”måle” framgang, tilbakegang og grad av kronisitet. Jeg har ofte opplevd at testen har vært en bedre spåmann enn terapeuten, og har dermed kunnet endre eller bytte intervensjoner, eventuelt intensivere eller avrunde aktiv psykoterapi.

1,2 millioner

Nå tar Modum Bad et skritt videre for å prøve ut OQ45 i dataversjon. Institusjonen har fått til sammen 1,2 millioner kroner til forskningsprosjektet. 580 000 kroner er bevilget fra Helsedirektoratet til å implementere og installere OQ45 som system. Fra Rådet for psykisk helse, Helse & Rehabilitering, er det bevilget 560 000 kroner til doktorgradsprosjektets første år. Man håper å få videre støtte til ytterligere to år.
Ingunn Amble fristilles fra sin jobb som overlege ved Psykiatrisk Poliklinikk for å prioritere doktorgradsarbeidet. Stubdal vil ha en 50 prosent prosjektmedarbeiderstilling. Professor Tore Gude ved Universitetet i Oslo, Avdeling for atferdsfag, vil være hovedveileder. Prosjektet knyttes til Ullevål Universitetsykehus.

Mer systematikk

Overlege Ingunn Amble, som selv har lang erfaring fra pasientbehandling, har store forventninger til forskningsprosjektet.
-Vi tror at det å ta i bruk OQ-45 vil gi oss en bedre evaluering av terapien vi tilbyr. Selv om vi per i dag har en evaluering av pasientbehandlingen, vil OQ45 gi oss mulighet til en bedre og mer systematisk tilbakemelding. Håpet er at vi raskere vil oppdage hva vi som terapeuter skal ta tak i, og at vi også raskere skal kunne avslutte behandlingen når pasienten ikke får hjelp, eller er frisk nok til å gå videre uten terapi.
Amble understreker brukermedvirkning som et annet viktig aspekt med tilbakemeldingssystemet.
-Pasientene gis gjennom OQ45 en mye større mulighet til brukermedvirkning og til aktivt å engasjere seg i egen behandling.

Gjennomsnittspasienter
 

Til gjennomføringen av forskningsprosjektet, som vil omfatte 400 pasienter, trenger Modum Bad flere samarbeidspartnere. Drammen DPS har bekreftet en samarbeidsavtale. Amble håper at flere poliklinikker blir med på prosjektet, og noen har alt meldt interesse for dette.
– Det blir veldig spennende. Erfaringer fra USA og 16 andre land som har prøvd ut OQ45, viser at flere pasienter har raskere fremgang og blir friske. Man får også noe reduksjon i samlet behandlingstid.
Tidligere er liknende forskning gjennomført på blant annet Universitetsklinikker blant mer selekterte pasientgrupper. OQ45-prosjektet på Modum Bad skal gjennomføres blant ”gjennomsnittspasienter” med ulike lidelser som eksempelvis angst, depresjon og rusproblematikk, og hvor ulike behandlingsmetoder benyttes.
– Svært mange har en sammensatt problematikk med mer enn én lidelse, understreker Amble.

– Morgendagens psykoterapi

Forskningsleder Leigh McCullough ved Modum Bad mener OQ45-prosjektet er et eksempel på hvordan morgendagens psykoterapi vil fungere.
– Det gir pasienten anledning til å påvirke og evaluere behandlingen. Terapeuter er ofte ikke selv oppmerksomme på hva de gjør best. Denne evalueringen vil hjelpe og guide terapeuten til å se hva som er den beste behandlingstilnærmingen. Vi vet også at myndighetene vil etterspørre evaluering og resultater. Personlig håper jeg at jeg i min levetid får oppleve OQ45 benyttet som en standard verden over og at Modum Bad er en del av dette nettverket!

 
Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie

Badeliv nr 1/2009

Share Button
Print Friendly and PDF