Én av fem jenter utsatt for overgrep

- hver femte jente og hver sjuende gutt kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep.

Nyhetsartikkel publisert 18/04/11

Det viser norske undersøkelser.Tallene på hvor mange som er utsatt for seksuelle overgrep erimidlertid høyst varierende.
 

– Dette kan skyldes bruk av ulikedefinisjoner på hva overgrep er, forklarer dr.psychol Tine Jensen ved Nasjonalt kunnskapssenter om voldog traumatisk stress (NKVTS).
I foreliggende norske undersøkelser har man konkludert med omfangstall som viser at mellom 8 til 19 prosent av jenter har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten. Tallene for gutter ligger fra 1 til 14 prosent.

Milde og alvorlige overgrep

En forholdsvis ny studie fra 2007 setter fokus på hva elever i videregående skoler rapporterer om seksuelle overgrep. Hele 22 prosent av jentene og 8 prosent av guttene oppga at de var blitt utsatt for et mildt seksuelt overgrep. Mer alvorlige seksuelle krenkelser var mindre utbredt for begge kjønn: 15 prosent av jentene og 7 prosent av guttene.
Ni prosent av jentene rapporterte om voldtekt eller voldtektsforsøk.Studien er utført av Mossige ogStefansen ved NOVA.

Samme internasjonalt

Tallene fra de norske undersøkelsene skiller seg ikke så mye ut fra internasjonale. Finkelhor (1994) gjennomgikk studier fra 19 forskjellige land og fant at forekomsten av seksuelle overgrep i barndommen varierte fra 7 til 36 prosent for kvinner og 3 til 29 prosent for menn. Konklusjonen var at studier med like definisjoner og metode fikk sammenlignbare resultater på tvers av landegrensene.
 
Jenter mer utsatt
Jenter er tre ganger mer utsatt for overgrep enn gutter, viser Finkelhors undersøkelser.- Jenter ser også ut for å væregjennomgående mer utsatt for intra-familiære overgrep, opplyserJensen.- Det kan likevel være store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep mot gutter. Menn ser ut til å ha vanskeligere for å beretteom misbruk. Overgriperne er hovedsakelig gutter og menn. Hver tiende overgriper er en kvinne.

Mørketall

Det er store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep. Flere amerikanske studier viser at bare 6-12 prosent av de overgrep som avsløres, blir rapportert til myndighetene (Svedin, 1999). I 2006 ble det i Norge anmeldt nærmere 2000 tilfeller av seksualforbrytelser mot barn. Flere av forholdene ligger mange år tilbake i tid. Videre tyder mye på at hjelpeapparatet bare får kjennskap til en begrenset del av overgrepssakene. – Ansatte i hjelpeapparatet er fortsatt ikke tilstrekkelig oppmerksomme på problematikken, mener Jensen.

Hjelp til å fortelle

Mange barn vegrer seg for å fortelle om pågående overgrep, særlig når de utføres av en som er i nær familie. Til tross for at det i dag snakkes mer om problematikken enn for 20 år siden, ser det ikke ut til å ha nevneverdig effekt på barns rapportering om misbruk. – Det er derfor viktig å få mer kunnskap om hvordan barn kan hjelpes til å fortelle sin historie, sier Jensen. Selv når de blir voksne erdet vanskelig å fortelle omovergrepene. Undersøkelser viser at en tredjedel heller ikke forteller om overgrepene når de blir spurt som voksne (Widom & Morris, 1997
og Williams, 1994).
– Det ser ut til at voksne må tilrettelegge for å få barn til å fortelle om seksuelle overgrep. De voksne bør tematisere seksuelle overgrep som noe som skjer i familier og i samfunnet for øvrig. Samtidig må den voksne være varsom med å snakke med barnet på en ledende måte, som i verste fall kan få barnet til å si noe som ikke er sant.

Ikke alle får senskader

– Ikke alle barn som blir utsatt for overgrep utvikler langvarige senskader, sier avdelingsleder Tone Skjerven ved Modum Bad.
– Nærhet til overgriper, overgrepets varighet og omfang, og om barnet er omgitt av andre, gode omsorgspersoner, er faktorer som virker inn. En rekke studier viser imidlertid at overgrep i barne- og ungdomsårene medfører høy risiko for alvorlige senskader som depresjon, selvmordsforsøk, atferdsforstyrrelser, kroniske smerter, seksuelle problemer m.m.
Mellom en tredjedel og halv-parten av alle pasienter med alvorlige psykiske lidelser har opplevd seksuelle eller fysiske overgrep i barndommen (Psykisk, Magasin nr. 1, 2008). Fysiske og seksuelle overgrep i barndommen, ser også ut til å øke sannsynligheten for overgrep som voksen (Coid m.fl.,2007).

Fra badeliv nr.1 -2011

Share Button
Print Friendly and PDF