Lene Berggraf disputerte for sin doktorgrad 18.september

Økt medfølelse for seg selv og andre kan bedre relasjoner

Lene Berggraf
Stipendiat Lene Berggraf er ansatt ved Forskningsinstituttet ved Modum Bad og er i sitt forskningsprosjekt tilknyttet Psykologisk Institutt ved UiO. Hun disputerte for sin doktorgrad onsdag 18. september.

Økt grad av medfølende og nyansert opplevelse av selv og andre, reduserer relasjonelle vansker i korttidsdynamisk terapi. Dette er noe av det stipendiat Lene Berggraf har kommet fram til i sin forskning på psykoterapi. Onsdag 18. september disputerte Lene Berggraf for sin doktorgrad ved Psykologisk Institutt i Oslo.

Berggraf har på mikronivå undersøkt ulike endringsprosesser som fremtrer i psykoterapi for pasienter med særlig unnvikende, tvangspreget eller avhengig personlighetsstil (kluster C personlighetsforstyrrelser). Pasientene mottok enten kognitiv eller korttidsdynamisk terapi.

Bidrag til bedring

-Mer kunnskap om hvilke spesifikke prosesser som bidrar til bedring i terapi, kan hjelpe behandleren å fremme enda mer effektiv behandling for ulike pasientgrupper, sier Berggraf

 Det foreligger fremdeles lite kunnskap om hvilke prosesser som bidrar til bedring innen ulike psykoterapimodeller.

– Det er det nok flere grunner til. Blant annet er prosessforskning med spesielt observasjon som metode svært ressurskrevende, sier Berggraf.

Testet måleinstrument

Doktoravhandlingen har hatt som mål å teste kvaliteter ved måleinstrumentet Achievement of Therapeutic Objective Scales (ATOS).
– Flere repeterte målinger ble inkludert i forskningsdesignet for å kunne måle hva som skjer fra en time til en annen, forklarer Berggraf.
Et slikt design ledet videre til utbedret bruk av statistiske analysemetoder for å undersøke hva som virker i terapi.

Disputas Lene Berggraf
Fra venstre: Charles Gelso, Siri Gullestad, Rolf Sandell, Lene Berggraf og Hanne Haavind.

Resultater fra arbeidet viser:

  • At ATOS er et psykometrisk solid instrument, samt at flere fenomen kan måles samtidig uten å forringe kvaliteten på observasjonene.
  • At pasienter som fikk økt opplevelse av sunne følelser i en terapitime rapporterte mer nyansert, medfølende og realistisk opplevelse av selv og andre ved neste målepunkt.
  • Økt grad av medfølende, nyansert og realistisk opplevelse av selv og andre, predikerte bedring av spesifikke relasjonelle vansker som fiendtlig-dominerende og fiendtlig-underkastende atferd. Men dette var kun gjeldende for pasienter som mottok korttidsdynamisk behandling.

Fokus på følelser

– Resultatene tyder på at det kan være gunstig å fokusere på pasientens opplevelse av følelser i psykoterapitimen, sier stipendiat Berggraf.
            Dette for å fremme mer aksepterende, medfølende og realistisk opplevelse av seg og andre. For pasienter som mottar korttidsdynamisk terapi vil slik endring i opplevelse av selv og andre kunne forbedre relasjonelle problemer.
– Hvorfor det her var slik forskjell mellom terapigruppene er fremdeles noe uklart, men det synliggjør behovet for mer kunnskap og videre prosessforskning, sier Lene Berggraf.

FAKTA:
Navn:
Lene Berggraf
Alder: 33
Stilling: Psykolog og Ph.d stipendiat ved Universitet i Oslo
Utdannelse: Psykologi UiB 2000-2006
Bakgrunn: Tre år ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter.
Jobber nå med å tilby lavterskel tilbud til mennesker i Modum kommune som strever med symptomer på lett til moderat angst og depresjon. Driver også med formidling og fagutviklingsarbeid ved Kildehuset Modum Bad. Tema av særlig interesse er følelsenes rolle i menneskers liv, da særlig selvmedfølelse.

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF